Kallelse till gu-nämndssammanträde 2004-01-20

Tid: tisdag 20 januari 2004 kl 9.15-16.00

Plats: ITS seminarierum, Ronneby

Förslag till föredragningslista

Inledning:

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

4. Föregående mötes protokoll

Bilaga 1 – protokoll 2003-11-06

Informations- och diskussionsärenden:

5. Ordförandes delegationsbeslut

Bilaga 2.1 - Fastställande av examensordningens bilaga E

Bilaga 2.2 - Tilldelning av utvecklingsmedel för nätbaserad undervisning

Bilaga 2.3 - Fastställande av utbildningsområde för kurser

Bilaga 2.4 - Fastställande av utbildningsområde för kurser

Bilaga 2.5 - Omfördelning av utvecklingsmedel för nätbaserad undervisning

Bilaga 2.6 - Tilldelning av utvecklingsmedel

6. Information från ordförande

7. Arbetet med utbildningsstrategin

Beslutsärenden:

8. Fastställande av utbildningsplan

Matematisk modellering och simulering

Bilaga 3 – utbildningsplan magisterprogrammet matematisk modellering och simulering

9. Inrättande av utbildningsprogram, MBA campus

(Bilaga 4 – underlag kompletteras 15/1)

Informations- och diskussionsärenden:

10. Inrättande av ämnet informatik

Bilaga 5 – Skrivelse från IPD

11. Varumärket Högskoleingenjör

Bilaga 6

12. Lärarförslagsnämnden

13. Arbetet med utbildningsplaner inför HT 04

Avslutning:

14. Övrigt

Välkommen!

Benny Lövström, ordförande

Madeleine Söderberg, enligt uppdrag

Redigera
Share Dela