Kallelse GU-nämndssammanträde den 26 september 2002

Tid: Torsdagen den 26 september 2002, kl. 9.15-16.00

Plats: Biblioteket Gräsvik, Karlskrona

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justeringsperson

Informations- och diskussionsärenden I:

4. Ordförande i GUN och fyllnadsval

5. Föregående protokoll

6. Studerandeavdelningen (föredragande Tomas Johansson, bokad 9.30-10.00)

7. Arbetsgrupp Applikationsprogrammet

8. För kännedom: Underlag till utbildningskatalog för Civilingenjör Datateknik (bilaga 1)

Beslutsärenden:

9. Förled i examen för vårdområdet

10. Externa utvärderare för utbildningsprogram och -nivåer

11. Nya program (bilaga 2-11)

12. Arbetsgrupper nya civilingenjörsprogram (bilaga 12)

13. Examensordningen (hantering av inkomna kommentarer) (bilaga 13-18)

12.00-13.00 LUNCH

Informations- och diskussionsärenden II:

14. Strategidiskussion, dvs vad vill BTH?

Nedanstående punkter är tänkta att fungera som underlag för diskussionen och de är därmed inte i någon speciell ordning.

o        Magister med ämnesbredd (bilaga 19) Hur skall BTH använda denna typ av examen?
För information om Linköpings Universitets syn på användning av magister med bredd , se nedanstående länk.)

http://www.liu.se/regler/visa_dokument/Lokala%20regelsamlingen/Grundl%E4ggande%20h%F6gskoleutbildning/Allm%E4nna%20best%E4mmelser/?dokumentid=1156&extern=1>

o        Typ av program (civilingenjör, magister med djup respektive bredd, kandidat, specialist osv.) Vad skall BTH prioritera?

o        BTH:s inriktning (Tillämpad IT). Hur stärker vi profilen ytterligare?

o        Integration "mjuka" och "hårda" ämnen. I vilken utsträckning skall vi integrera och mellan vad? Hur hanterar vi ”mjukt” i ”hårt” och ”hårt” i ”mjukt”?

o        Civilingenjör (bilaga 20). Vilka program har vi kompetens att satsa på?

o        MIT OpenCourseWare. Är detta något vi kan använda eller hur skall vi förhålla oss till detta?
För mer information, se http://web.mit.edu/ocw/

o        ECTS. Hur skall vi hantera EU?

Avslutning:

15. Till nästa möte

16. Övrigt

Redigera
Share Dela