Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden 2002-02-07 i Stora Konferensrummet, Soft Center, Ronneby

Närvarande:

Claes Wohlin, professor (ordf)

Claes Jogréus, universitetslektor

Eva Pettersson, adjunkt (närvarande § 1-13 samt § 19)

Marie Aurell, adjunkt

Jörgen Andersson, adjunkt

Benny Lövström, universitetslektor (närvarande § 1- 14 samt § 19)

Helene Ivarsson, universitetslektor

Anders Nilsson, adjunkt

Ronny Heimer, student (närvarande § 1-13)

Maria Larsson, student

Jenny Nordgren, student

Annika Annemark, bibliotekarie (adjungerad)


 

§ 1 Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 2 Mötet beslutade godkänna Madeleine Pettersson som sekreterare under mötet

§ 3 Den utsända föredragningslistan fastställdes med följande tillägg under punkten Övrigt:

a) IEM föreslår Lesley Appelgren som programansvarig för industriell ekonomi

b) Begäran från IHS, ändring av kursplan avseende betygssystem

c) Medel att söka från Rekryteringsdelegationen

§ 4 Till justeringsperson för mötet valdes Marie Aurell

Informations- och diskussionsärenden I:

§ 5 Föregående protokoll godkändes med förtydligande att GUN skall betraktas som program­ansvarig institution för civilingenjörsprogrammet och Håkan Grahn är programansvarig person. Vidare framkom en önskan att framledes kort återge diskussioner i protokollet i syfte att underlätta förståelse av mötet i efterhand.

§ 6 Ansökan generell rätt för magisterexamen med djup, föredragande prorektor Bengt Aspvall,

Diskussionsunderlag utsänt med kallelsen till mötet (bilaga 1).

Prorektor har på rektors uppdrag satt samman ett utkast till ansökan om ovan nämnda rätt. Mötet diskuterade utkastet samt ett förslag till beskrivning av ämneskriterier för magisternivå. Ett diskussionsunderlag avseende ämneskriterier skickades ut via e-mail före mötet. Kriterierna inarbetas efter mötet i ansökan innan den skickas till Högskoleverket.

Aspvall uppdaterar utkastet i enlighet med de synpunkter som framlades under mötet. Ansökan skickas på måndagen 11/2 till Högskoleverket.

§ 7 Återrapportering från Civilingenjörsgruppen, föredragande Håkan Grahn

Återrapportering av civilingenjörsprogrammet flyttades till eftermiddagen p.g.a. att Håkan Grahn var hemma med sjukt barn under förmiddagen.

Dokument delades ut av Håkan Grahn i form av statusrapport, utkast till övergångsregler från andra utbildningsprogram till civilingenjörsutbildningen och utkast över de två första årens kursinnehåll.

En arbetsgrupp är bildad och den har hittills träffats två gånger. Fokus ligger på utformning av utbildningsplan samt övergångsregler. En webbsida med information om programmet finns publicerad, se http://www.ipd.bth.se/utbildning/civing-datateknik/.

Arbetsgruppen fick i uppgift av GUN att utreda vilka övergångsregler till civilingenjörs­programmet som ska gälla för de studenter som påbörjade "Tekniskt basår" hösten 2001.

GUN fick i uppgift av civilingenjörsgruppen att fundera över följande frågor;

- Kursstorlek? (5p, 4p eller 10p-strimmor)

- Budget? (Tid för programansvar, vem beslutar om utvecklingsmedel för kurser, etc.)

- Examenskriterier? Kan t ex en kurs räknas in i olika examina såsom kandidat och senare en civilingenjörsexamen?

- Syn på övergångsregler: Avvägning mellan hur lätt det ska vara att komplettera/byta program jämfört med att utveckla ett civilingenjörsprogram helt "fritt".

§ 8 Rapport om status på nya program

Claes Jogréus informerade om att IHN ämnar ansöka om inrättande av magisterprogram i vårdvetenskap. Högskoleverket har tidigare givit IHN rättigheten att bedriva utbildning på magisternivå i vårdvetenskap. Utbildningsplan är färdig.

Civilingenjörsprogrammet startar hösten 2002. Utbildningsplan ska vara GUN tillhanda till nämndens möte i mars. Ordförande skall återrapportera till Högskolestyrelsen och även anhålla om att styrelsen godkänner att GUN är ansvarig institution.

Till hösten 2002 startar programmet "Applikationsutveckling för digitala medier" i Karlshamn. Programansvarig är Björn Andersson. Utbildningsplan ska vara GUN tillhanda till nämndens möte i mars.

Programmet "Industriell ekonomi" startar till hösten 2002. Programansvarig Lesley Appelgren (se § 20 i dagens protokoll). Utbildningsplan ska vara GUN tillhanda till nämndens möte i mars.

Ovanstående program kommer att följas upp av nämnden under våren.

Utöver ovanstående har även ett Humanistiskt program och ett Samhällsvetarprogram inrättats vid IHS. Dessa program är i första hand en sammanslagning av gamla program. Elektrotekniskt basår är baserat på tidigare basår. Det nya är att basåret inte är integrerat med andra program utan är fristående och därmed fungerar det som förberedande till ett antal program.

GUN avser utforma allmänna riktlinjer för utbildningsplaner. Claes Wohlin får i uppdrag att utforma utkast till dylika riktlinjer. I samband med detta sker samordning med de tre helt nya programmen ovan.

§ 9 Budget (distansutbildnings-, utvecklings- och driftmedel).

Diskussionsunderlag avseende GUN:s budget utsänt till ledamöterna inför mötet.

BTH har fått 9 miljoner SEK för nätbaserad undervisning, vilket i praktiken innebär ett tillskott på mellan 3 till 6 miljoner beroende på vilket utbildningsområde kurserna ges inom. Claes Wohlin ska undersöka ifall dessa medel skall delas upp i helårsstudenter och helårsprestationer. Claes Wohlin får också i uppdrag att undersöka förutsättningar samt riktlinjer för hur kurserna ska registreras för att klassificeras som nätbaserade. Ledamöterna är ense om vikten av att skilja mellan olika typer av distans- och nätbaserad undervisning. Nämnden anser att undervisnings­metoden är ett viktigt kriterium vid det ansökningsförfarande som skall ske vid BTH.

Utvecklingsmedlen för grundutbildningen uppgår i år till 1 miljon SEK. Diskussion bland ledamöterna kring när ansökningar bör ske och vad dessa pengar bör användas till. Exempelvis om de bör användas till kurser alternativt program och om de bör finansiera allmänna pedagogiska initiativ. Synpunkter framfördes också på att förutom institutioner borde måhända även andra organ som Learning Lab samt biblioteket vara berättigade till att söka utvecklingsmedel. Vidare diskussion kring att GUN borde uppmuntra utveckling av samverkan över ämnesgränser.

Claes Wohlin ska skriva utkast till riktlinjer för hur ansökningar av utvecklingsmedel skall ske samt utveckla procedur/riktlinjer för vad utvecklingsmedel ska användas till. GUN ska ta beslut rörande dessa riktlinjer under nämndens möte i mars. Claes Wohlin informerar programansvariga för de tre helt nya programmen att medel kan sökas redan till mötet i mars. Inledningsvis begränsas ansökningar till dessa program. Efter beslut kring riktlinjerna kommer information att gå ut angående den allmänna proceduren.

§ 10 Öppna frågor delegationsordning

Diskussionsunderlag utsänt med kallelsen (bilaga 2). Efter remissförfarandet till institutionerna återstår ett antal frågor att diskutera vidare samt att skapa bra rutiner kring.

Öppna frågor efter remiss:

 • inrättande av nya kurser
 • nedläggning av kurser
 • mängden skrivelser som ska passera GUN
 • utseende av kursansvarig institution
 • delegation till annat organ än institutionsstyrelse (Denna punkt togs med i beslutsordningen, se § 11)
 • klassificering av kurser

Ledamöterna får i uppgift att fundera över ovanstående öppna frågor och snarast återkomma med sina synpunkter i syfte att GUN inom snar framtid ska kunna ta beslut i frågan. Claes Wohlin informerar programansvariga samt prefekter att dessa frågor fortfarande är under diskussion i GUN.

Beslutsärenden:

§ 11Delegation till institutionerna

Underlag (bilaga 3) utsänt med kallelsen

Nämnden beslutar att godkänna "Delegationsordning avseende kursplaner" under förutsättning att tillägg sker i dokumentet med att institutionsstyrelserna ska ha rätt att delegera till utskott med ämnesmässigt ansvar.  Ordföranden skickar ut dokumentet i reviderad version till nämndens övriga ledamöter för påsyn innan distribution.

§ 12 Lärarförslagsnämnd: val av suppleant och komplettering av beslut

Underlag (bilaga 4) utsänt med kallelsen.

Mötet beslutade i enlighet med föreliggande kompletteringsförslag med följande två tillägg:

 • Studenterna ska också ha en suppleant.
 • Suppleanter har närvarorätt.

Ovanstående punkter skall kommuniceras till fakultetsnämnden. Claes Jogréus valdes som suppleant för GUN:s lärarrepresentanter i Lärarförslagsnämnden Helene Ivarsson och Claes Wohlin.

§ 13 Fördelning av vissa medel för distansutbildning

Rektor har beslutat att GUN handhar 3 miljoner kronor för utveckling av distans- och nätundervisning. Nämnden beslutade att fördela 1.5 miljoner kronor av medlen för utbetalning till institutionerna med omedelbar verkan. Nämnden beslutade att 100 000 kronor tilldelas varje institution för nyutveckling av kurs(er). Vidare beslutade nämnden att institutionerna erhåller medel för vidareutveckling av kurser. Institutionerna tilldelades medel för vidareutveckling i förhållande till sin volym av distanskurser. GUN beslutade att institutionerna inledningsvis tilldelas medel som följer:

 • Samtliga åtta institutioner vardera 100 000 kronor.
 • IEM och IPD: 150 000 kronor för vidareutveckling.
 • IHN, IHS och ITS: 100 000 kronor för vidareutveckling
 • IAM och IMA: 50 000 kronor för vidareutveckling

Medlen ovan utbetalas efter skriftlig redogörelse för hur institutionerna avser att använda de tilldelade medlen. Redogörelsen skall skickas till ordförande.

Resterande medel kan sökas från GUN. Procedur för ansökningsförfarande tas fram till nästa möte.

Informations- och diskussionsärenden II:

§ 14 Diskussion ämnen vid BTH

Material distribuerades under mötet för att presentera en översikt över högskolans ämnen inför framtagning av en ny examensordning. Även diskussion kring lämpliga ämneskriterier för kandidat-, magister- och biämne.

Frågor som väcktes var bl.a. om det är möjligt att koppla utbildningsområde till ämne alternativt till kurs.

Ordföranden får i uppdrag att inhämta synpunkter från IAM och IHS avseende status i vissa ämnen i jämförelse med föreslagna ämneskriterier.

Claes Wohlin ska undersöka regelverket för att ge kurser i olika ämnen samt hur detta relaterar till de ämnen där BTH ger examina. Vidare ska ordförande också inhämta information om fysisk planering kan vara ett kandidatämne.

BTH har ett antal magisterutbildningar på 180 poäng. I högskoleförordningen är det formella kravet för magisterexamen minst 160 poäng. Ledamöterna ska fundera över om det är lämpligt att tillåta magisterexamen på två olika poängantal eller om BTH i sin lokala examensordning skall ange att kravet i vissa ämnen är 180 poäng. Beslut angående ämneskriterier samt examensordning ska tas av GUN på samma gång.

§ 15  Kurs i informationssökning - bordlades.

§ 16 Rapport från institutionsbesök - bordlades.

§ 17 Mindre informationsärenden

a) Madeleine Pettersson kommer fungera som administrativt stöd  fram till 2002-06-30.

b) Hemsida för GUN återfinns på  http://www.bth.se/gun. E-maillistor skapade för GUN (gun@bth.se), GUN-IN (gun-in@bth.se) samt GUN-UT (gun-ut@bth.se).

c) Lokala studievägsrelaterade föreskrifter vid BTH skall uppdateras av Erik Hedberg

d) Utredning Yrkeshögskoleutbildning: Stefan Östholm har ansvaret för en utredning angående denna typ av utbildningar. Vid behov tillsätts en arbetsgrupp. GUN skall vara representerade i arbetsgruppen.

e) Självvärdering av högskoleingenjörsutbildning - bordlades.

f) Medel för förnyelse av högskoleutbildning finns att söka på http://www.hgur.se

§ 18 Till nästa möte

 • Examensordning
 • Riktlinjer utvecklingsmedel
 • Utbildningsplaner för de nya programmen
 • Civilingenjörsprogrammet
 • Riktlinjer för ansökan av resterande medel för distans- och nätundervisning
 • Fortsatt diskussion delegationsordning
 • Leif Lagebrand, projektledare, informerar
 • Erik Hedberg, chef för studerandeavdelningen, informerar

§ 19 Mötesdagar för kommande möten

Följande mötesdagar bokade:

 • 2002-03-18, kl. 9.15-16.00 på Annebo (inklusive institutionsinformation från IHN). Claes Jogréus ansvarar för de praktiska arrangemangen.
 • 2002-04-23, förmiddag, eventuellt Karlshamn
 • 2002-05-16, förmiddag, eventuellt Ronneby
 • 2002-08-22, förmiddag, eventuellt Karlskrona

§ 20 Övrigt

a) GUN beslutade att utse Lesley Appelgren som programansvarig för industriell ekonomi t.o.m. 2002-12-31.

b) GUN beslutade att godkänna ändring i kursplan av betygssystem för kursen "Den Skotska romanen".

c) Medel att söka från Rekryteringsdelegationen

Vid protokollet

Madeleine Pettersson

Sekreterare

Justeras:

Claes Wohlin

Marie Aurell

Redigera
Share Dela