Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: Tisdagen 24 augusti 2004 kl. 11.00-16.00

Plats: Seminarierummet ASB , Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Vice ordförande

Claes Jogréus, ledamot

Jörgen Andersson, ledamot

Marie Aurell, ledamot

Sara Eriksén, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Ewy Olander, ledamot

Eva Pettersson, ledamot (frånvarande § 71-82)

Övriga Annika Annemark, bibliotekschef

Lena Brandt, sekreterare

Magnus Ekblad, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Övriga Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen

Patrik Hermansson, ledamot

Dennis Söderberg, ledamot


§ 71

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna tillbaka efter sommaren. Ordförande presenterar särskilt Magnus Ekblad, ny planeringssekreterare, och Peter Bengtsson ny ledamot och representant för studenterna.

§ 72

Föredragningslistan fastställs med ändring och tillägg. Ett nytt förslag på fastställande av utbildningsplan har kommit in: Tillämpad IT-säkerhet. Följande punkter läggs till under övrigt: engelsk översättning av examensordningen, mall för utbildningsplanerna, handläggning av utbildningsplanerna, årlig revidering av utbildningsplanerna, samverkan med andra högskolor och universitet inom grundutbildningen, diskussion om definitioner av utbildningsområden.

§ 73

Peter Bengtsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 74

Protokoll från nämndens sammanträde 2004-03-25, 2004-05-05 och 2004-06-10 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 75

Högskoleverket avser utvärdera en rad program och ämnen under 2005.

Aktuell prognos för antagningen inför HT 2004 pekar på en liten ökning av antalet studenter. Ökningen verkar dock ha skett inom högskolans kärnprogram. Ordföranden informerar också om att de utländska studenter som registrerar sig är betydligt färre en de som antagits. Nämnden uttrycker sin förvåning över detta och menar att man fortsättningsvis måste prioritera handläggningen av ansökningar från utländska studenter.

Halvårsbokslutet för GUN visar att vi håller oss inom budgetramarna.

BTH har fått ett ekonomiskt tillskott på 5000 kkr från regeringen.

§ 76

På delegation av Grundutbildningsnämnden (2003-06-10, § 100) har ordföranden och vice ordföranden fastställt utbildningsområde för 22 kurser (bilaga 1).

§ 77

Ordföranden informerade om att arbetet med att utveckla BTH:s utbildningsstrategi går vidare.

Betygssystemet ECTS § 78

Nämnden diskuterar för- respektive nackdelar med en eventuell övergång till betygssystemet ECTS.

§ 79

Beslut per capsulam 2004-06-26 fastställs om kursplaner i samarbete med högskolan i Kalmar. Ewy Olander har avlagt sin röst i ärendet, vilket inte framgick ur beslutsprotokollet (bilaga 2).

§ 80

Nämnden fastställer orter för höstens möten: 2004-09-22 Karlshamn, 2004-10-19 Karlskrona, 2004-11-23 Ronneby och 2004-12-14 Karlskrona.

§ 81

Nämnden uttalar sig positivt om förslag om YH-utbildning med inriktning mot vård och omsorg. Medel för utveckling fördelas dock från 2004-01-01 ej av nämnden. Ordföranden kontakter sektionen angående nämndens diskussion och vilken information som behöver kompletteras.

§ 82

Nämnden fastställer utbildningsområde TKS för kursen Engelska – fortsättningskurs för utländska studenter (bilaga 3).

§ 83

Nämnden diskuterar nivåplaceringen av baskurser och finner att det tydligare borde anges vilka kurser som inte får ingå i en generell examen. En bilaga till examensordningen bör tas fram. Eva Pettersson kontaktar Tomas Johansson i ärendet, som tas upp på nästa möte.

§ 84

Nämnden beslutar att rekommendera högskolestyrelsen ett inrättande av magisterprogrammet Intelligent logistik med direktiv om ändringar av hur tillträdeskraven formuleras (bilaga 4).

§ 85

Nämnden fastställer utbildningsplan för IT-säkerhet 120 poäng (bilaga 5).

Nämnden delegerar till ordföranden att fastställa utbildningsplan för European spatial planning.

Nämnden fastställer inte utbildningsplan för magisterprogram i Maskinteknik.

Nämnden delegerar till ordföranden att fastställa utbildningsplan Tillämpad IT-säkerhet. Ewy Olander får i uppdrag att kontakta TEK.

§ 86

Nästa möte hålls onsdagen 22 september kl. 9.00 i Karlshamn. På dagordningen står bland annat diskussion om handläggningen av utbildningsplaner.

Övriga frågor

Engelsk översättning av examensordningen

Revidering av mallen för utbildningsplanerna

Handläggningen av utbildningsplanerna

Revidering av utbildningsplanerna

§ 87

Nämnden godkänner nygjord engelsk översättning av en del av examensordningen (bilaga 6).

Nämnden fattar beslut om att revidera mallen för utbildningsplanerna. En arbetsgrupp för detta utses besående av Helen Ivarsson, ledamot, Jörgen Andersson, ledamot och Peter Bengtsson, studentrepresentant.

Nämnden beslutar också att planeringssekreteraren ska utreda frågan om hur handläggningen av utbildningsplanerna kan effektiviseras.

Nämnden diskuterar också möjligheten att göra en årlig revidering av utbildningsplanerna. Frågan diskuteras vidare vid nästa möte.

Nämnden diskuterade olika aspekter av samverkan med andra högskolor och universitet inom grundutbildningen, bland annat vem som beslutar om fastställande av utbildningsplaner.

Nämnden diskuterade definitionen av utbildningsområden vid BTH.

Helene Ivarsson påminner om de ännu ej beslutade utbildningsplanerna från vårterminen.

Vid protokollet

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

Justeras

_______________________________ _______________________________

Benny Lövström Peter Bengtsson

Ordförande Justerare

Bilaga 1: beslut om fastställande av utbildningsområden

Bilaga 2: beslut per capsulam 2004-06-26 om kursplaner i samarbete med högskolan i Kalmar

Bilaga 3: utbildningsområde TKS för kursen Engelska – fortsättningskurs för utländska studenter

Bilaga 4: förslag om inrättande av magisterprogrammet Intelligent logistik

Bilaga 5: utbildningsplan för IT-säkerhet 120 poäng

Bilaga 6: engelsk översättning av en del av examensordningen

Redigera
Share Dela