Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Tisdagen 2005-05-03, kl 9.15-16.00

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Föredragande:

BLO (Benny Lövström)

MEK (Magnus Ekblad)

SJH (Stefan Johansson)

IJO (Inger Johansson)

HIA (Heléne Ivarsson)

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2005-03-30)

5. Dekanus delegationsbeslut (bilaga 2)

6. Information

7. Diskussion av förslag till tidplan för arbetet med kvalitetsarbetet (SJH)

8. Diskussion om KY-utbildningar vid BTH (bilaga 3 - IJO)

9. Diskussion av rektorsbeslut om plan för främjande av student- och lärarmobilitet (BLO)

10. Återrapportering från Lärarförslagsnämnden (HIA)

Beslutsärenden:

11. Förslag till ändring av examensordningen (bilaga 4 - TJO)

12. Utseende av ledamöter till arbetsgrupp för beredning av utbildningsplaner för utbildningar med start VT 2006 (MEK)

13. Utseende av ledamöter till arbetsgrupp med uppdrag att skriva utbildningsstrategi för BTH (BLO)

14. Fastställande av vidaredelegation från lärarförslagsnämnden till ordföranden i lärarförslagsnämnden (bilaga 5 – BLO)

Avslutning:

15. Övrigt

16. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera
Share Dela