Kallelse gu-nämndssammanträde den 7 november 2002

Tid: Torsdagen den 7 november 2002, kl. 9.15-16.00

Plats: ITS, Ronneby

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justeringsperson

Informations- och diskussionsärenden:

4. Presentation av ny ordförande och ledamot

5. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)

6. Delegationsbeslut för kännedom: fastställande av utbildningsområde för nya kurser (bilaga 2)

7. Applikationsprogrammet (bilaga 3, föredragande Björn Stille)

8. Kort information:

- Betygsskalor på intyg

- För kännedom: delegation av ändring av litteraturlistor, IHS

9. Ingenjörsutbildning i medicinsk teknik

12.00-13.00 LUNCH

Beslutsärenden:

10. Policy för tillgodoräknande av utländska studier (bilaga 4, föredragande Maria Engelmark)

11. ECTS (bilaga 5, föredragande Maria Engelmark)

12. Val till Lärarförslagsnämnden

13. Ny examensordning (bilaga 6)

14. Fastställande av utbildningsområde för kurser (bilaga 7)

15. Fastställande av utbildningsplan (bilaga 8.1 och 8.2)

16. Fastställande av per capsulam-beslut angående nya utbildningsprogram (bilaga 9)

17. Tilldelning av utvecklingsmedel

18. Tilldelning av nätmedel

19. Breddmagisterprogram i Medieteknik (bilaga 10.1 och 10.2)

Avslutning:

20. Till nästa möte

21. Övrigt

Välkomna!

Claes Jogréus

vice ordförande

enligt uppdrag:

Madeleine Söderberg

sekreterare

Redigera
Share Dela