Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: kl. 9.30-14.00

Plats: Stora Konferensen, Ronneby

Föredragande:

Benny Lövström (BLO)

Claes Jogréus (CJO)

Rose-Marie Olsson (RMO)

Erik Lindström (ELI)

Tomas Johansson (TJO)

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2005-06-15)

5. Information

6. Information från lärarförslagsnämnden (CJO)

7. Information och diskussion om inrättande av nytt utbildningsprogram (RMO, ELI)

8. Diskussion om hantering av relationen mellan ECTS-betyg och svensk betygsskala (TJO)

Beslutsärenden:

9. Överförande av utbildningsansvaret för Informatik till TEK från TKS (BLO – bilaga 2)

Avslutning:

10. Övrigt

11. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Sammanställning av informationspunkter

- Högskoleverkets utvärdering av Folkhälsovetenskap och övriga ämnen med hälsovetenskaplig relevans (BLO)

- Arbetet med BTHs profil (BLO)

- Bolognagruppen (BLO)

Redigera
Share Dela