Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2006-09-05, kl. 9.00-12

Plats: Etapp 2, Karlshamn

Närvarande:

Ordförande Benny Lövström

Företrädare för verksamheten Jörgen Andersson

Heléne Ivarsson

Stefan Johansson

Lars Lundberg

Ewy Olander

Företrädare för de studerande Martin Bagge

Niklas Svanberg

Övriga Annika Annemark, bibliotekschef

Fredrik Andersson, planeringssekreterare

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Jenny Welander, företrädare för studerandeavdelningen

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten Claes Jogréus

Företrädare för de studerande Ella Forsberg

Sammanträdet öppnas § 77

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Ett speciellt välkomnande riktas till de nya studeranderepresentanterna och den nye planeringssekreteraren.

Nämnden beslutar att till dagens möte adjungera Jenny Welander som företrädare för studerandeavdelningen.

Fastställande av föredragningslista § 78

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:

- Fastställande av utbildningsplaner för IT-säkerhet, 120 p, respektive utbildningsplaner för civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi.

Dessutom ändras ordningsföljden; efter ärende 7 följer ärende 12, därefter fortsatt enligt kallelsen med ärende 8 och framåt.

Val av justerare § 79

Jörgen Andersson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 80

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Delegationsbeslut och per capsulam § 81

Dekanus delegationsbeslut samt beslut tagna per capsulam läggs till handlingarna.

Information från ordförande § 82

Benny Lövström informerar om följande:

- Fyllnadsval till GUN.

Ett fyllnadsval kommer genomföras den 18 september till följd av att Håkan Behmer avsagt sig sitt uppdrag i GUN.

- Utvärderingar av Högskoleverket, HSV.

Platsbesök av HSV den 26 september; Folkhälsovetenskap

- Akademi Sydost.

Möte, där bl a dekaner från respektive lärosäte inom Akademi Sydost deltog, hölls i Kalmar under augusti.

- Högskolestyrelsens strategimöte i juni 2006.

Ny utvecklingsplan för BTH fastställd. Arbete pågår för att tvärplattformarna ska synas i utbuden för utbildningar nästa år.

Lokaliseringsfrågan är fortsatt under utredning.

- Remiss gällande Särskild behörighet .

I juni 2006 beslutade regeringen om nya regler för tillträde till högre utbildning. Beslutet innebär bl a att krav för särskild behörighet skall omformuleras. Ett förslag från HSV är på remiss, svar senast 29 september. Benny Lövström, Fredrik Andersson och Tomas Johansson arbetar med förslag till respons.

Nya examina och ny examensordning § 83

Dekanus föredrar hur BTH påverkas av kommande förändringar i examina och examensordningar. Examensordningen vid BTH, fastställd av rektor, måste revideras i enlighet med ändringar i ny förordning från juni 2006.

Utbildnings-program; förväntade ansökningar om inrättande hösten 2007 § 84

Dekanus sammanfattar program som väntas komma in med formell begäran om inrättande inför höstterminen 2007 (sammanfattande lista utdelas). Dekanus efterlyser att sektionerna senast 2006-09-27 ska inkomma med förslag på nya program inför behandling i GUN vid nämndens nästa möte. Aspekter kring omvärldsanalys vid inrättande av nya program liksom val av språk vid utformandet av utbildningsplan diskuteras.

Status för bologna-arbetet § 85

- Kursplan

Nämnden diskuterar mall för Kursplan, fastställd av GUN

2006-06-14. Nämnden uttrycker önskan om att Lotta Antman, pedagogisk utvecklare, håller ett allmänt seminarium där frågeställningar kring progression föreslås tas upp. Nämnden ger planeringssekreterarna i uppdrag att kontakta Lotta Antman.

- Dekanus informerar om remiss från SUHF avseende förslag till svenska benämningar på för- och efterled och deras engelska översättningar.

- Dekanus informerar om ”Riktlinjer och rekommendationer för det fortsatta arbetet med Bologna-processen inom i Akademi Sydost” (bilaga 4.4).

- Tidsaxeln för Bologna-processen ska av dekanus revideras i enlighet med för GUN fastställda mötestider hösten 2007.

Information från bcy-rådet § 86

Jörgen Andersson informerar om nya KY-utbildningar föreslagna för start höstterminen 2007. En skriftlig presentation med förklarande text för respektive utbildning delgavs ledamöterna.

Sista ansökningsdag för nya utbildningar till KY-myndigheten är den 15 november.

Information från lärarförslags-nämnden § 87

Heléne Ivarsson informerar om arbetet i lärarförslagsnämnden.

Instruktioner på engelska till sakkunniga är under utarbetning.

Information från kvalitetsgruppen och pa-workshop § 88

- Programansvars-workshop

Stefan Johansson presenterar ”Slutrapport från Programansvarsworkshopsgruppen”. I rapporten ges förslag till förändringar med avsikt att stärka programansvaret. Nämnden ger dekanus, Stefan Johansson och Ewy Olander i uppdrag att till nästa möte i GUN formulera ett förslag på förordad inriktning gällande arbetet att stärka programansvaret, samt att rapportera till rektor i frågan.

- Kvalitetsgruppen

Intensifiering av arbetet avseende kvalitétsfrågor förväntas under 1 oktober – 31 december 2006. Detta eftersom ledamot Stefan Johansson under denna tid på uppdrag av GUN ges möjlighet att avsätta tid för kvalitétsfrågor.

Fastställande av mall för utbildningsplan § 89

Bakgrund

Nämnden diskuterar utformandet av mall för utbildningsplan. Nämnden uttrycker önskemål om att en engelsk version av mallen för utbildningsplan bör utarbetas, samt att klargörande kring progression och ämne/huvudområde görs.

Beslut

Ärendet bordläggs.

Fastställande av utbildningsplan för magisterexamen i datavetenskap § 90

Bakgrund

Utbildningsplan för magisterprogrammet i datavetenskap föreslås (i enlighet med bilaga 8.2).

Beslut

Utbildningsplan för magisterprogrammet i datavetenskap, 60 p, fastställs. Utbildningsplanen gäller för studenter antagna från och med hösten 2006.

Fastställande av utbildningsplan för e-government § 91

Bakgrund

Utbildningsplan för breddmagisterprogrammet E-government, 40 poäng föreslås (i enlighet med bilaga 9).

Beslut

Utbildningsplan för breddmagisterprogrammet E-government, 40 poäng, fastställs. Utbildningsplanen gäller för studenter antagna från och med hösten 2006.

Inrättande av samt fastställande av instruktioner för arbetsutskottet § 92

Bakgrund

Nämnden har tidigare diskuterat formerna för ett arbetsutskott, AU, inom GUN. Instruktioner för detta utskott föreslås ledamöterna (i enlighet med bilaga 10). Dekanus föreslår att dekanus samt vice ordförande i GUN samt en studeranderepresentant ingår som ordinarie ledamöter i AU, och att planeringssekreterare adjungeras utskottet.

Beslut

GUN inrättar arbetsutskottet, AU. GUN fastställer att dekanus, vice ordföranden i GUN och studeranderepresentant ingår som ordinarie ledamöter samt att planeringssekreterare adjungeras. Studentrepresentanterna i GUN kommer vid senare möte i GUN informera om hur representationen av studerande i AU kommer se ut.

Fastställande av utbildningsplaner för it-säkerhet respektive civilingenjörs-utbildningen i industriell ekonomi § 93

Bakgrund

Utbildningsplaner för programmen för IT-säkerhet (för studenter antagna 2004, 2005 och 2006) samt civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi (tillägg av kurser avser samtliga antagningsår) föreslås revideras till följd av ändrat kursutbud. Planerna har inkommit för sent för att tas upp på dagens möte, och förändringarna är ej omfattande, varför dekanus föreslås delegeras rätt att fastställa dessa utbildningsplaner.

Beslut

GUN delegerar till dekanus att fastställa

- utbildningsplanen för kandidatprogrammet IT-säkerhet, 120 p, gällande för studenter antagna höstterminen 2004, 2005 och 2006.

- utbildningsplaner för civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi, 180 p, gällande för studenter antagna höstterminen 2003, 2004, 2005 och 2006.

Till nästa möte § 94

Till nästa möte planeras följande ärenden

- mall för kursplan

- mall för utbildningsplan

- KY-utbildningar; ställningstagande av GUN avseende föreslagna nya

KY-utbildningar

- förslag till förordad inriktning från GUN avseende stärkt

programansvar

- inrättande av utbildningar för hösten 2007

- yrkeslärarutbildning i Akademi Sydost

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Jörgen Andersson

Justeras

_______________________________

Anna Tinnert

Sekreterare

Redigera
Share Dela