Kallelse gu-nämndssammanträde den 9 januari 2003

Tid: Torsdagen den 9 januari 2003, kl. 9.15-16.00

Plats: Stora konferensrummet, IPD, Ronneby

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justeringsperson

4. Föregående mötes protokoll (bilaga X1)

Beslutsärenden:

5. Budget 2003 (bilaga X2)

6. Tilldelning av nätmedel (föredragande Heléne Ivarsson och Jörgen Andersson)

• Komplettering av tidigare ansökan från IEM (bilaga 1)

• Delrapport ITS (bilaga 2)

7. Utlysning av utvecklingsmedel 2003 (bilaga X3 – förslag till riktlinjer för ansökningar)

8. Inrättande av programråd för civilingenjörsutbildningarna (bilaga X4 – förslag till organisation och instruktioner, föredragande Claes Jogréus)

9. Hemvist för program (bilaga X5 – förslag till beslut, föredragande Claes Jogréus)

10. Kriterier för breddmagister (bilaga X6 – förslag till beslut, föredragande Anders Nilsson)

11. Representant Polenåret (bilaga 3)

12. Delegation till Lärarförslagsnämnden (bilaga 4)

13. Deltagare från GUN i hearing 28/1 om strategisk plan (bilaga 5)

Informations- och diskussionsärenden II:

14. Rapportering från Lärarförslagsnämnden

15. Studieadministrativa föreskrifter (bilaga 6)

16. Kursutvärderingar (föredragande Jenny Pettersson)

17. Studieadministrativa system liknande idenet (föredragande Jenny Pettersson)

18. Hantering av utbildningsplaner med mindre ändringar

19. Former för distribution av GUNs kallelser och protokoll

20. Kort information:

• Angående svenskämnet (bilaga 7)

Avslutning:

21. Till nästa möte

22. Övrigt

Bilagor XX kommer att skickas ut per email senare.

Välkomna!

Benny Lövström

ordförande

enligt uppdrag:

Madeleine Söderberg

sekreterare

Redigera
Share Dela