Protokoll fört vid sammanträde med grundutbildningsnämnden

Tid: Torsdagen den 6 mars 2003 kl 9.15-16.00.

Plats: ITS seminarierum, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Heimer, ledamot (frånvarande § 50-59)

 

Patrik Hermansson, ledamot

 

Jenny Pettersson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot (frånvarande § 39-43 samt 49-59)

 

Marie Aurell, ledamot

 

Sara Eriksén, ledamot (frånvarande § 48-59)

 

Heléne Ivarsson, ledamot

 

Claes Jogréus, ledamot

 

Anders Nilsson, ledamot

 

Eva Pettersson, ledamot (frånvarande § 49-59)

Övriga

Christer Alvegård, pedagogisk utvecklare (närvarande § 48-49)

 

Annika Annemark, bibliotekschef

 

Anders Nelsson, grundutbildningsansvarig ITS (närvarande § 46)

 

Madeleine Söderberg, sekreterare

 

Stefan Östholm, vice rektor (närvarande § 45)

Frånvarande:

-

 

   

Sammanträdet öppnas

§ 39

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

   
   

Fastställande av föredragningslista

§ 40

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.

   
   

Val av justerare

§ 41

Marie Aurell väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

   
   

Föregående mötes protokoll

§ 42

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Information från strategiska ledningsgruppen

§ 43

Benny Lövström informerar från senaste mötet i BTHs strategiska ledningsgrupp.

   
   

Fastställande av utbildningsområde för kurs

§ 44

En ny kursplan har inkommit från institutionen för ekonomi, management och samhällsvetenskap, för fastställande av utbildningsområde. Nämnden beslutade att fastställa utbildningsområde i enlighet med institutionens förslag:

· Kurs: Analys av ekonomiska data

Utbildningsområde: 50 % Samhällsvetenskap, 50 % Teknik

Då det i kursen till stor del ingår statistik uppmanas institutionen att rådgöra med IHN, enligt delegationsordningen avseende kurser.

   
   

BTH College och yrkeshögskolan

§ 45

Vice rektor Stefan Östholm berättar om yrkeshögskoleutbildningen (YH). BTH har beviljats medel för försöksverksamhet inom YH under tre år. Till skillnad från kvalificerad yrkesutbildning (KY) genomförs YH inom ramen för grundutbildningsuppdraget. En annan skillnad är att KY har krav på att en viss del av utbildningen sker genom lärande i arbete (LIA). Planer finns på att KY, YH och collegeutbildningar vid BTH ska samordnas, och skillnaderna mellan dessa ska tydliggöras.

Stefan Östholm har rektors uppdrag att utreda, föreslå och utveckla nya yrkesutbildningar vid BTH, och verkar nu för att det ska starta fler YH-utbildningar som kan användas som pilotfall för att pröva konceptet som ställts upp för YH-verksamheten.

   
   

Fastställande av utbildningsplaner I

Ingenjörsutbildning on-line, rekommendation om inrättande av program

§ 46

Anders Nelsson berättar om ett samarbetsprojekt där BTH tillsammans med sju andra högskolor tagit fram en utbildningsplan för ett gemensamt distansutbildningsprogram. Samtliga högskolor bidrar genom att ge kurser på programmet. Studenter kommer att vara antagna vid en högskola som också är den högskola som utfärdar examen.

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera högskolestyrelsen att inrätta programmet enligt följande:

· Namn: Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik (eng. Bachelor of Science in Computer Engineering/Electrical Engineering)

· Examen: Högskoleingenjörsexamen i datateknik (eng. Bachelor of Science in Computer Engineering),

alternativt: Högskoleingenjörsexamen i elektroteknik (eng. Bachelor of Science in Electrical Engineering)

· Ort: Programmet ges huvudsakligen på distans

Med examen menas den examen som programmet primärt är avsett att leda till. Studenter på programmet som uppfyller kraven för en generell examen har även möjlighet att ta ut en sådan.

Nämnden rekommenderar ITS att göra en marknadsbedömning innan ärendet tas upp i högskolestyrelsen.

Nämnden anser att följande bör beaktas i den fortsatta planeringen av programmet:

· Utvärdering bör ske löpande under genomförandet och dokumenteras.

· Utökning av matematikdelen bör övervägas.

· Studenternas möjlighet att byta högskoleingenjörsexamen mot en kandidatexamen bör utredas.

· I samband med marknadsföringen bör man överväga att ange i vilken grad datorvana förutsätts eller rekommenderas.

Nämnden avser att fastställa utbildningsplanen för programmet vid nästa möte 2003-04-10.

   
   

Campusvisa avslutningsceremonier

§ 47

Sara Eriksén har väckt frågan om att det borde finnas någon form av avslutningsceremoni eller diplomering för grundutbildningsstudenter. Flera ledamöter har idéer om hur detta skulle kunna genomföras och om det bör anordnas gemensamt för hela högskolan eller för varje institution eller program för sig.

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera rektor att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag på hur avslutningsceremonier ska organiseras och genomföras.

   
   

Pedagogisk fortbildning för lärare

§ 48

Christer Alvegård, pedagogisk utvecklare, berättar om tre pedagogikkurser för lärare och doktorander som planeras ges under året.

Nämnden diskuterar problemet med finansiering av fortbildning för lärare. Benny Lövström och Christer Alvegård kommer att ta upp detta till diskussion med rektor. Rapportering till nämnden kommer i april.

   
   

Tilldelning av ut-vecklingsmedel

§ 49

I samband med Grundutbildningsnämndens möte i januari fastställdes riktlinjer för ansökningar om utvecklingsmedel 2003 (§ 30/2003). De ansökningar som inkommit till den första ansökningsomgången har beretts av en arbetsgrupp bestående av Claes Jogréus, Benny Lövström, Anders Nilsson och Jenny Pettersson.

Det är glädjande med den mängd nya initiativ som finns på institutioner och enheter, och som bilaga 1 till protokollet finns GUNs beslut om utvecklingsmedel vårterminen 2003 för att stödja utvecklingen. De flesta institutioner som har erhållit medel har ej fått fullt ut den summa som ansökts om. Det är nämndens förhoppning att berörda institutioner/enheter kan klara av resterande kostnader inom ramen för sina respektive budgetar.

Totalt innebär beslutet att 845 000 (plus en viss summa reserverad för ansökningar som behöver kompletteras) av nämndens utvecklingsmedel för år 2003 är fördelade, det vill säga ungefär hälften av nämndens tillgängliga medel för detta ändamål.

Generellt för beviljade projekt gäller att samtliga ska inkomma med delrapport senast efter 6 månader samt en slutredovisning efter 12 månader. Rekvirering av medel sker vid rapporteringstillfällena (hantering av medel då projekt fortsätter in på nytt budgetår sker enligt ordning som meddelas senare). Rapport skall lämnas in innan nya medel för samma eller anslutande projekt kan beviljas.

   
   

Fastställande av utbildningsplaner II

§ 50

Utbildningsplaner har inkommit för programmen Litteratur, kultur och digitala medier och Gestaltning i digitala medier. IPD har inkommit med preliminära utbildningsplaner i syfte att få synpunkter innan ett slutligt förslag skickas in.

Utbildningsplanerna bordlades till nästa möte då de i förhand ska gås igenom av de kontaktpersoner som utses av nämnden. Se vidare § 58 nedan.

   
   

Utvecklingsplan BTH, handlingsplan GUN

§ 51

2003-02-14 fastställde högskolestyrelsen en utvecklingsplan för BTH 2003-2007. Utvecklingsplanen anger mål för BTHs verksamhetsgrenar.

Grundutbildningsnämnden kommer ta fram en handlingsplan för sitt verksamhetsområde. För detta kommer en arbetsgrupp bestående av ordförande, en eller två lärare samt en student att tillsättas. Arbetsgruppen utses på nästa möte i april.

   
   

Studieadministrativa föreskrifter

§ 52

Ett förslag till studieadministrativa föreskrifter har arbetats fram av Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen. Grundutbildningsnämnden har haft en arbetsgrupp, bestående av Benny Lövström, Anders Nilsson och Jenny Pettersson, som sammanställt och framfört nämndens synpunkter. Förslaget har varit på remiss hos institutioner och GUN.

Benny Lövström redogör för de senaste ändringarna i dokumentet. Nämnden rekommenderar rektor att fastställa det förslag till studieadministrativa föreskrifter som tagits fram.

   
   

Mall för utbildningsplaner

§ 53

Ett förslag till mall för utbildningsplaner var under förra året på remiss hos institutionerna och omarbetades därefter av förre ordföranden Claes Wohlin.

Madeleine Söderberg föreslår tre tillägg till mallen:

· En inledning som talar om vem som fastställt mallen och för vilka utbildningar den gäller.

· Illustrerande exempel från befintliga utbildningsplaner.

· Engelsk översättning av rubriker och vissa formuleringar.

Nämnden uppdrar åt Madeleine Söderberg att arbeta om mallen för utbildningsplaner.

   
   

Rutiner för inrättande av program m m

§ 54

Frågan bordlades till nästa möte.

   
   

Rapportering från civilingenjörsprogrammet i datateknik

§ 55

Frågan bordlades till nästa möte.

   
   

Kursutvärderingssystem

§ 56

Frågan bordlades till nästa möte

   
   

Arbetsgrupp förenklad antagning

§ 57

Frågan bordlades till nästa möte

   
   

Övrigt

Utseende av kontaktpersoner för utbildningsprogram

§ 58

Nämnden beslutar att inom sig utse kontaktpersoner för att underlätta dialogen med institutioner och programansvariga. Kontaktpersoner utses även för utbildningsprogram som ännu ej inrättats. Detta blir också ett sätt att inom nämnden dela upp visst arbete. Följande kontaktpersoner utses:

· IAM, Anders Nilsson

· IEM, Jörgen Andersson

· IFP, Sara Eriksén

· IHN, Heléne Ivarsson

· IMA Strategiskt ledarskap för hållbarhet, Marie Aurell

· IMA övriga program, Claes Jogréus

· IPD, Benny Lövström

· ITS Civilingenjörsprogram i elektroteknik, Claes Jogréus

· ITS Ingenjörsutbildning on-line, Eva Pettersson

· ITS övriga program, Eva Pettersson / Claes Jogréus

   
   

Nästa möte

§ 59

Nästa möte hålls 10 april i Karlskrona.

På agendan för nästa möte är bland annat fastställande av utbildningsplaner, tilldelning av nätmedel, finansiering av fortbildning för lärare samt de punkter som bordlagts under detta möte.

Till nästa möte kommer Håkan Grahn bjudas in för rapportering från civilingenjörsprogrammet i datateknik.

   

Vid protokollet

Madeleine Söderberg

Sekreterare

Justeras

Benny Lövström

Marie Aurell

Ordförande

Justerare

       
Redigera
Share Dela