Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2005-11-16 kl. 9.00

Plats: Karlskrona

Föredragande:

Benny Lövström (BLO)

Heléne Ivarsson (HIA)

Claes Jogréus (CJO)

Tomas Johansson (TJO)

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2005-10-10)

5. Dekanus delegationsbeslut och nämndens per-capsulambeslut (BLO - bilaga 2)

6. Rapport från försök med särskilt urval (BLO - bilaga 3.1-3.2)

7. Rapport från Lärarförslagsnämnden (HIA, CJO)

8. Rapport från Bolognagruppen (BLO)

9. Information om flytt av kurser och ämnesansvar för Informatik från TKS till TEK (BLO)

10. Information om rektors uppdrag till GUN (BLO)

11. Information (BLO)

Beslutsärenden:

12. Fastställande av utbildningsplaner för Utvecklingsingenjör i maskinteknik 120p, Produktutveckling 80 p. (2004, 2006), Civilingenjör i maskinteknik 180 p. (2003, 2004, 2005, 2006), Utvecklingsteknik 120 p. (2004, 2006), Maskiningenjör i utvecklingsteknik 120 p. (2006) (BLO - bilaga 4.1-4.11)

13. Inrättande av grundutbildningsämnet Teknovetenskap vid TKS (BLO - bilaga 5.1-5.2)

14. Inrättande av nytt utbildningsprogram Civilekonom online 120 p. (BLO -bilaga 6)

15. Fastställande av kursplanemall (TJO - bilaga 7.1-7.2)

16. Fastställande av metoder för särskilt urval för MSLTS (BLO - bilaga 8)

Avslutning:

17. Övrigt

18. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera
Share Dela