Protokoll fört vid sammanträde med grundutbildningsnämnden

Tid: Torsdag 9 december 2003 kl.9.00-16.00

Plats: Biblioteket, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Heimer, ledamot

Patrik Hermansson, ledamot (frånvarande §§178-184)

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot(frånvarande §§195-199)

Anders Nilsson, ledamot (frånvarande §§ 192-199)

Eva Pettersson, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen (frånvarande §187)

Madeleine Söderberg, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Marie Aurell, ledamot

Sara Eriksén, ledamot

Claes Jogréus, ledamot

 

Sammanträdet öppnas

§ 178

Ordförande öppnar mötet.

Fastställande av föredragningslista

§ 179

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.

Val av justerare

§ 180

Eva Pettersson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 181

Protokoll från nämndens möten 2003-10-01 och 2003-10-21 anmäls och läggs till handlingarna.

Kort information

§ 182

Benny Lövström har varit på en hearing på utbildningsdepartementet om en översyn av examina. Översynen handlar till stor del om att anpassa det svenska examenssystemet till Bolognaprocessen.

På Högskolestyrelsens möte 5/12 tillstyrktes förslagen om att inrätta programmet Affärsinriktat utvecklingsarbete och ämnet informatik. Däremot fastställdes inte någon budget för BTH 2004. Styrelsen har fått en ny ordförande och nya lärarrepresentanter har utsetts.

BTH kommer att behöva göra en nyrekrytering inom vårdvetenskap då professorn kommer att sluta nästa år. Det kommer vara viktigt att hitta rätt kompetens för att fortsätta uppfylla kvalitetskraven inom grundutbildningen.

12 maj kommer Högskoleverket att besöka BTH för att utvärdera engelskämnet.

GUN:s roll efter omorganisationen

§ 183

Benny Lövström, Claes Jogréus, Patrik Hermansson, Anders Nilsson och Madeleine Söderberg har träffat rektor för att diskutera GUN:s framtida roll. I den nya organisationsplanen som Högskolestyrelsen fastställt flyttas ansvaret för strategisk utveckling delvis från nämnden till sektionerna. En stor förändring är att nämnden inte kommer fortsätta att ha medel för utveckling av kurser och program. Rektors uppdrag till GUN att ta fram en utbildningsstrategi finns kvar. Strategidokumentet ska fastställas av Högskolestyrelsen och det är viktigt att det förankras i ledningsgruppen där sektionscheferna ingår. Till nämndens möte i januari ska en tidplan för strategiarbetet tas fram.

Adjungering till Grundutbildningsnämnden

§ 184

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen, har sedan 2003-06-10 varit adjungerad till GUN:s möten. Detta har fungerat bra och ökat informationsutbytet mellan nämnden och Studerandeavdelningen. Grundutbildningsnämnden beslutar därför att tillsvidare adjungera chefen för Studerandeavdelningen till mötena.

Fastställande av utbildningsområde för kurser

§ 185

Grundutbildningsnämnden påbörjade en översyn av kursers utbildningsområde efter det att IAM och IFP i maj sände en skrivelse där man pekade på problem i hur denna typ av beslut tas. Bakgrunden till skrivelsen var att Grundutbildningsnämndens ändrat institutionernas förslag till utbildningsområde för några kurser. Vid GUN:s möte 2003-02-06 (§27/03) ändrades två kurser på IFP och vid mötet 2003-05-08 (§84/03) ändrades fem av IAM:s kurser. Benny Lövström och Sara Eriksén har undersökt hur kursers utbildningsområde bestäms på andra högskolor, men har funnit att det inte finns några skriftligt nedtecknade principer eller riktlinjer för detta.

I skrivelsen begärde institutionerna att utbildningsområdet skulle omprövas, vilket nämnden då beslutade att skjuta på.

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa utbildningsområde enligt följande:

I enlighet med det ursprungliga förslaget från IFP:

· AIA011 Landskaps- och bebyggelsehistoria

Utbildningsområde: Teknik

· AIA012 Teckning och målning

Utbildningsområde: Teknik

I enlighet med det ursprungliga förslaget från IAM:

· Litteratur och mediestudier I: Berättande om teknik/ Berättande som teknik

Utbildningsområde: 50% Humaniora, 50% Teknik

· Litteratur och mediestudier II: Litterära medier ur historiskt perspektiv

Utbildningsområde: 50% Humaniora, 50% Teknik

· Kultur och mediestudier II: Mediehistoria

Utbildningsområde: Teknik

· ABA011 Work Practice

Utbildningsområde: Teknik

· ABA010 IT:s idéhistoria

Utbildningsområde: Teknik

Under våren 2004 kommer nämnden att göra en översyn av utbildningsområdet för samtliga kurser på högskolan. Detta innebär att ovanstående kurser kan komma att klassificeras om.

Ordförande och Heléne Ivarsson ges i uppdrag att kontakta IHN angående eventuell omklassificering av kurser till utbildningsområde Medicin, samt att i förekommande fall fatta sådana beslut.

Fastställande av utbildningsplaner

§ 186

Fem utbildningsplaner har inkommit till nämnden för fastställande.

Tekniskt basår

IHN har inkommit med förslag till utbildningsplan för Tekniskt basår.

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa utbildningsplanen enligt bilaga 1.

Programvaruteknik 180 p, Programvaruteknik 160 p samt Programvaruteknik 80 p

IPD har inkommit med förslag till utbildningsplaner för programvaruteknik 180, 160 och 80 poäng. Vid genomgång av planerna framkommer en del oklarheter. Eva Pettersson och Ronnie Heimer tar på sig att prata med den programansvarige.

GUN beslutar att bordlägga utbildningsplanerna tills vidare.

Sjuksköterskeprogrammet

IHN har inkommit med förslag till utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet. Heléne Ivarsson har varit i kontakt med den programansvarige, men det finns fortfarande några oklarheter i förslaget.

Nämnden beslutar att delegera till ordförande att tillsammans med Heléne Ivarsson fastställa utbildningsplanen för Sjuksköterskeprogrammet.

Tilldelning av utvecklingsmedel

§ 187

GUN har kvar utvecklingsmedel att fördela för 2003, men har i nuläget mycket få ansökningar. Benny Lövström föreslår att medlen fördelas till de nyinrättade programmen och att man prioriterar de program som särskilt sökt medel. Program som fått utvecklingsmedel från annat håll prioriteras inte.

Nämnden beslutar att delegera till Benny Lövström att, tillsammans med arbetsgruppen för utvecklingsmedel, besluta om tilldelning.

Tilldelning av nätmedel

§ 188

Ett förslag till tilldelning av nätmedel har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Jörgen Andersson, Lasse Bourelius, Patrik Hermansson och Heléne Ivarsson. Då GUN diskuterar förslaget framkommer att kurser inom YH-programmen fått särskilda utvecklingsmedel. Med anledning av detta föreslås vissa ändringar av arbetsgruppens förslag.

Grundutbildningsnämnden beslutar att fördela medel för utveckling av kurser inom ramen för Nätuniversitetet enligt bilaga 2.

Vidare beslutar nämnden att delegera till ordförande att tillsammans med Jörgen Andersson och Heléne Ivarsson besluta om resterande nätmedel som finns kvar för 2003.

Ämnesansvar för sektionerna

Revidering av examensordningens bilaga A

§ 189

Idag tillhör varje examensämne en institution som har det övergripande ansvaret. En förteckning över detta finns i examensordningens bilaga A. Efter omorganisationen 2004-01-01 ska examensämnena inordnas under de nya sektionerna.

Grundutbildningsnämnden beslutar att fördela ämnesansvaret på sektionerna samt fastställa examensordningens bilaga A. Se protokollets bilaga 3.

Delegation till sektionerna

§ 190

Grundutbildningsnämnden har delegerat inrättandet av kurser, fastställande av kursplaner och utseende av examinatorer för kurser till institutionerna. I och med omorganisationen 1 januari 2004 försvinner institutionerna och nya sektioner bildas. Därför behöver delegationsordningen ändras.

Ett förslag har skickats ut med kallelsen som i stort innebär att institutionsstyrelsens roll övertas av sektionschefen, och att studenter skall finnas representerade vid beslut. Mötet föreslår att nämnden inte längre ska begära in listor över fristående kurser inför varje termin.

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa delegationsordningen avseende ändring av kursplaner och nya kurser enligt bilaga 4.

Fastställande av kursplan

Strokerehabilitering

§ 191

GUN har via prefekten för IHN fått in en kursplan för fastställande. Kursen ges som uppdragsutbildning och har tagits fram av Enheten för externa relationer. IHN har bistått med synpunkter på kursplanen.

Grundutbildningsnämnden beslutar

· att fastställa kursplanen enligt bilaga 5.

· att utse IHN till ansvarig institution för kursen.

· att delegera till studierektor för IHN/vård att utse examinator för kursen.

Vidare anser GUN att poänggivande uppdragsutbildning ska vara väl förankrad inom BTH:s befintliga verksamhet inom ramen för någon sektion. Kursplan och examinator ska vara fastställda innan kursstart och innan avtal ingås.

Fortsättning för PCI

§ 192

Jörgen Andersson har gjort en utredning om hur programorganet för civilingenjörsutbildningarna, PCI, har fungerat sedan det inrättades. Rapporten bifogas som bilaga 6.

Med utredningen som bakgrund beslutar nämnden

· att PCI fortsätter som programorgan till 30/6 2004

· att göra en översyn av PCI:s regelverk senast februari 2004

Jörgen Andersson och Claes Jogréus får i uppdrag att se över regelverket, enligt den andra beslutspunkten.

Kommande mötesdatum

§ 193

Vid ett tidigare möte bestämde Grundutbildningsnämnden att ha första mötet 2004 tisdagen 20 januari i Ronneby. Grundutbildningsnämnden beslutar att ha möten

· onsdag 25 februari i Karlskrona

· torsdag 25 mars i Karlshamn

· onsdag 5 maj i Ronneby

· tisdag 8 juni i Karlskrona

Plussning

§ 194

Eva Pettersson berättar om önskemål från studenter att ha möjlighet att tentera upp sina betyg, så kallad plussning. Önskemålen framkom i samband med en matematikkurs. Plussning är inte tillåtet enligt de lokala studieadministrativa föreskrifterna som rektor fastställt (R53/03). Nämnden anser att man ska fortsätta stå fast vid nuvarande regler.

Kvalitetsuppföljning i samband med årsredovisning och verksamhetsuppdrag

§ 195

Jörgen Andersson, Patrik Hermansson och Benny Lövström har under hösten tittat på hur man kan förbättra kvalitetsuppföljningen för grundutbildningen. Jörgen Andersson redogör för material om kvalitetsuppföljning som man tagit utgångspunkt ifrån. Gruppen har tagit fram ett utkast till frågor om institutionernas utbildningsprocesser. Frågorna kommer att kompletteras med exempel och sedan finnas med i instruktionerna för högskolans årsredovisning.

Skrivelse angående samordning av kurser i humaniora

§ 196

Anna Forssberg Malm, GU-ansvarig vid IAM/humaniora, har skickat in en skrivelse där hon väcker två frågor, dels om kostnader för vissa ämnesöverskridande kurser, och dels om samordningen av kursutbud mellan institutioner. Benny Lövström kommer att kontakta Anna Forssberg Malm för att diskutera detta.

Skrivelse angående Lärarförslagsnämnden

§ 197

GUN har via rektor fått en skrivelse angående Lärarförslagsnämndens handläggningstider. Benny Lövström kommer att prata om detta med Fakultetsnämndens och Lärarförslagsnämndens ordförande, och återkommer med svar i vid ett senare tillfälle.

Övrigt

Rutiner för fastställande av utbildningsplaner

§ 198

Nämnden diskuterar en ny praxis för fastställandet av utbildningsplaner, där ordförande godkänner mindre ändringar.

Mötet avslutas

§ 199

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Madeleine Söderberg

Sekreterare

Justeras

Benny Lövström

Ordförande

Eva Pettersson

Justerare

Redigera
Share Dela