Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2006-06-14, kl. 9.00-14.30

Plats: Stora Konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande Benny Lövström

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson

Claes Jogréus (närvarande §§ 59-61, 69-71, 73-74)

Stefan Johansson

Ewy Olander

Lars Lundberg

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Håkan Behmer

Heléne Ivarsson

Företrädare för de studerande

Mikael Karlsson

Emma Dehlin

Sandra Walther

Sammanträdet öppnas, § 59

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista, § 60

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar:

Ärendet ”information från lärarförslagsnämnden” utgår.

Ny punkt; Diskussion om GUNs förfarande avseende begäran om inrättande av nytt utbildningsprogram.

Val av justerare, § 61

Stefan Johansson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll, § 62

Protokoll från nämndens sammanträde 2006-05-04 godkänns och läggs till handlingarna.

Information, § 63

Benny Lövström informerar:

- Generaldirektör Madeleine Rohlin vid Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) besökte nyligen BTH. Man planerar inom ramarna för Akademi Sydost ansöka om medel från NSHU för aktiviteter med nätverksanknytning.

- HSV-utvärderingarna ”Treårsuppföljningen för Högskoleingenjör” samt ”Enkät om hur vi mäter internationaliseringens effekter” är insända.

- BTHs interna utvärdering av medieteknik-programmen pågår.

- Tre, möjligen fyra, av de s.k. tvärplattformarna planeras starta till hösten.

- En remiss gällande studieavgifter för studenter utanför EU/EES är att vänta.

- Maria Bollen, Växjö Universitet, är ny miljösamordnare för BTH och VXU. Hon kommer bl a arbeta med att i utbildningarna vid BTH sätta fokus på ”hållbar utveckling”. BTH är vidare medlemmar i Copernicus-Campus (COoperation Programme in Europe for Research on Nature and Industry through Coordinated University Studies).

- Sektionen för hälsa minskar antalet platser på sjuksköterske-programmet med ca 20 platser per termin. Främsta skälet är svårigheter att få praktikplatser.

- Sektionen för teknik planerar nollintag på Ljud- och bildingenjör samt Tele- och datakommunikation (rektorsbeslut väntas).

- Högskolestyrelsen har internat den 19-20 juni. På agendan finns bl a utvecklingsplan, tvärplattformar och lokaliseringsfrågan.

- I enlighet med för högskolestyrelsen föreslagen utvecklingsplan är uppdraget vid BTH utbildning och forskning för samhällsnytta. Detta har implikationer för GUN avseende förtydligande av arbetslivskopplingen inom utbildningarna vid BTH.

Inventering av planerade masterutbildningar vid bth, § 64

Benny Lövström presenterar en inventering av planerade master-utbildningar vid BTH 2007.

- Sektionen för Hälsa, HAL.

HAL planerar inte ansöka om egna master-utbildningar.

- Sektionen för Management, MAM.

Ingen master-utbildning planeras i nuläget.

- Sektionen för teknik, TEK.

TEK föreslår inrättande av följande masterprogram (samtliga bygger på förlängning av nuvarande program från 1,5 till 2 år):

Electrical Engineering, Software Engineering, Computer Science, Security Engineering, Mechanical Engineering, Intelligent Software Systems (eventuellt kommer sistnämnda ingå i Computer Science).

- Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad, TKS.

TKS planerar master-utbildningar i Fysisk Planering (idag magisterprogram, 180p) och Digital Spelutveckling. Kombinationsmöjligheter för European Spatial Planning (1-årig magisterexamen) med Fysisk Planering undersöks.

- Utöver ovanstående finns för flera sektioner planer på ytterligare masterprogram med start 2008 eller senare.

Status för bologna-arbetet, § 65

Benny Lövström informerar om status för Bologna-arbetet.

- Uppdaterad tidplan finns publicerad på Bologna-webbsidan.

- Bolognagruppen inom Akademi Sydost har utarbetat förslag till riktlinjer och rekommendationer för fortsatt arbete.

- Biblioteken inom Akademi Sydost har i dokument formulerat vägledning avseende samverkan mellan utbildning och bibliotek.

Rapport från bcy-rådet, § 66

Jörgen Andersson, representant för GUN i BCY-rådet (Blekinge College och Yrkeshögskola), informerar om planer och status avseende nya kvalificerade yrkesutbildningar vid BCY. Flera nya program finns föreslagna och GUN förväntar en sammanställning vid nästa sammanträde över vilka program man avser gå in med ansökan om till KY-myndigheten för start 2007.

Information från kvalitétsgruppen, § 67

- Kvalitétsgruppen

Nämnden diskuterar fortsatt arbete i höst avseende GUNs kvalitétsarbete. Ordförande får i uppdrag att avsätta medel för del av tjänst för en person under hösten. I GUNs budget för 2007 föreslås kvalitétsarbete ingå som en separat post.

- Programansvars-workshop, 4:e april

Stefan Johansson presenterar bakgrund och sammanställning från den s.k. PA-workshopen. Programansvaret är från GUN delegerat till sektionerna och GUN har nu i uppdrag att stärka programansvaret. Stefan Johansson, Mikael Karlsson och Ewy Olander får i uppdrag att tillsammans med programansvariga rangordna de mest prioriterade förändringarna liksom de främsta, identifierade svårigheterna. En sammanfattning presenteras vid nästa möte i GUN.

Arbetsutskott, au, inom gun, § 68

Magnus Ekblad presenterar nytt förslag till arbetsutskott, AU, inom GUN. Dekanus föreslår att GUN fattar beslut om inrättande av AU vid nästa möte.

Fastställande av utbildningsplaner från tks, § 69

Bakgrund

Nämnden sammanfattar synpunkter på följande utbildningsplaner från TKS:

- Medieteknik med inriktning mot interaktiva system, 120 p

- Digitala spel, 120 p

- Digital ljudproduktion, 120 p

- Litteratur, kultur, och digitala medier, 120 p

- European spatial planning

TKS vill i samband med revidering av utbildningsplanen ändra namn för programmet European spatial planning. Nämnden diskuterar förslaget.

Beslut

Utbildningsplanerna för

Medieteknik med inriktning mot interaktiva system, antagningsår 2004 Medieteknik med inriktning mot interaktiva system, antagningsår 2005 Medieteknik med inriktning mot interaktiva system, antagningsår 2006 Digitala spel, antagningsår 2004

Digitala spel, antagningsår 2005

Digitala spel, antagningsår 2006

Digital ljudproduktion, antagningsår 2005

Digital ljudproduktion, antagningsår 2006

fastställs med följande krav: Förtydligande krävs under rubrik 6, Huvudsaklig uppläggning av utbildningen, där utbudet av valbara kurser skall specificeras avseende årskurs 3.

Utbildningsplanen för Litteratur, kultur, och digitala medier, antagningsår 2006, fastställs med krav på revideringar av redaktionell karaktär. Benny Lövström får i uppdrag att kontakta Danuta Fjellestad, TKS.

Utbildningsplanen för European spatial planning fastställs med följande förbehåll: Ordförande och vice ordförande i GUN delegeras att i samråd med representant för European spatial planning fastställa nytt överensstämmande svenskt respektive engelskt namn för utbildningen. Både svenskt och engelskt namn skall anges i rubriken för utbildningsplanen. Examensbenämning under rubrik 6 skall vara i enlighet med de av gruppen fastställda namnen för utbildningen.

Fastställande av utbildningsplaner för tek, § 70

Bakgrund

Nämnden sammanfattar synpunkter på följande utbildningsplaner från TEK:

- Medicinsk teknik, 140 p

- Spelprogrammering, 120 p

- Data- och systemvetenskap, 80/120/160 p

Beslut

Utbildningsplan för Medicinsk teknik, 140 p, antagningsår 2006, fastställs med krav att poängantalet för kurs i fysik ändras till 10, att namnen på matematikkurserna i årskurs 1 korrigeras samt att texten under rubrik 9 ändras i enlighet med standardformulering. Den fastställda utbildningsplanen är endast gällande för årskurs 1, för årskurserna 2-4 krävs fastställande av ny utbildningsplan. Dessutom bör även uppdaterad utbildningsplan för medicinsk teknik 120 p inkomma till och fastställas av GUN.

Utbildningsplan för Spelprogrammering, 120 p, antagningsår från och med 2005, fastställs med krav på följande revideringar: Rubrik 9; stryk sista meningen. Rubrik 7, andra stycket; tillse att motsvarande information finns i text under Rubrik 9, stryk därefter texten i andra stycket, rubrik 7. Appendix B skall utgå ur utbildningsplanen. Benny Lövström får i uppdrag att kontakta ansvariga för spelprogrammering.

Utbildningsplan för Data och systemvetenskap, 80/120/160 p fastställs med följande krav på revideringar:

Under rubrik 6, kursöversikt, skall poängantal anges även för valbara kurser. Texten under rubrik 7 skall omformuleras i enlighet med standardformulering.

Rubrik 9 skall förtydligas med att 80 p leder till högskoleexamen i datavetenskap. Nivå för kurser skall anges i appendix A, om det inte är så att nivåkrav för examen uppnås redan med de obligatoriska kurserna.

Fastställande av mall för kursplan , § 71

Bakgrund

Nämnden diskuterar förslag till kursplanemall med slutsats att ytterligare revideringar krävs.

Beslut

Kursplanemallen fastställs efter att ”skall studenten” ersätter ”kommer kursdeltagaren kunna” under rubrik 5, mål, att ”ämne” byts mot ”ämne/huvudsakligt område”, att sättet att ange fördjupning lämnas öppet tills nytt beslut tas, samt att det under rubrik 9 och 12 anges en standardformulering. Benny Lövström får i uppdrag att lägga ut fastställd mall på GUNs hemsida. Kursplanemallen skall senare i höst ytterligare anpassas i enlighet med Bolognariktlinjer. Förklarande text och konkreta exempel skall tillföras under rubrikerna 5 och 6.

Fastställande av mall för utbildningsplan, § 72

Bakgrund

Nämnden diskuterar förslag till utbildningsplan med slutsats att ytterligare revideringar krävs.

Beslut

Ärendet bordläggs. Benny Lövström får i uppdrag att revidera i enlighet med diskussionen vid mötet och därefter tillgängliggöra denna mall, med information om att mindre justeringar kan komma att göras i den fastställda mallen.

Fastställande av mötestider hösten 2006, § 73

Under hösten 2006 sammanträder grundutbildningsnämnden följande datum:

- tisdagen den 5 september

- onsdagen den 11 oktober

- torsdagen den 2 november

- torsdagen den 14 december

Diskussion om guns förfarande avseende begäran om inrättande av nytt utbildningsprogram, § 74

Bakgrund

School of Future Entertainment, SOFE, finns i dagsläget som en KY-utbildning där antalet utbildningsplatser inte är tillräckliga för antalet sökande. En skrivelse gällande begäran om inrättande av utbildningsprogammet SOFE i form av en högskoleutbildning om 80 p har inkommit till GUN tillsammans med förslag till utbildningsplan. Avsedd examen är högskoleexamen med inriktning mot medieteknik. Programmet avses starta hösten 2006. GUN diskuterar tillvägagångssätt avseende skrivelse och förslag till utbildningsplan. Dekanus föreslår nämnden fatta beslut om representanter från GUN med uppdrag att kontakta Michael Mattsson samt representant från TKS för ytterligare underlag. Nämnden förväntas därefter ta ställning till inrättande av och utbildningsplan för SOFE genom beslut per capsulam under sommaren.

Beslut

Nämnden utser Benny Lövström och Jörgen Andersson till representanter för GUN med uppdrag att kontakta Michael Mattsson och representant för TKS. Nämnden skall fastställa beslut per capsulam om möjligt under juni 2006.

Till nästa möte, § 75

- Stefan Johansson, Mikael Karlsson och Ewy Olander får i uppdrag att tillsammans med programansvariga sammanfatta synpunkter i anslutning till PA-workshop

- förslag till beslut om inrättande av arbetsutskott, inkluderande instruktion för AU

Övrigt, § 76

Planeringssekreterare Magnus Ekblad tackades med en blomma för sina goda insatser för nämnden de gångna två åren och önskades lycka till med sina nya uppdrag.

_______________________________

Anna Tinnert

sekreterare

_______________________________

Benny Lövström

ordförande

_______________________________

Stefan Johansson

justeras

Redigera
Share Dela