Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2006-03-30, kl. 9.00-14.30

Plats: Stora Konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Emma Dehlin, ledamot (ej närvarande §§ 33, 34, 36, 38-41, 45)

Sandra Walther, ledamot (ej närvarande §§ 33, 34, 36, 38-41, 45)

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Claes Jogréus (ej närvarande §§ 33, 34-41, 43, 45)

Stefan Johansson, ledamot

Ewy Olander, ledamot (ej närvarande §§ 35, 37-41, 43, 45)

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen (ej närvarande §§ 33-34, 36, 38-41, 45)

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Håkan Behmer, ledamot

Lars Lundberg, ledamot

Företrädare för de studerande

Mikael Karlsson, ledamot

Sammanträdet öppnas § 30

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 31

Föredragningslistan fastställs.

Val av justerare § 32

Jörgen Andersson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 33

Protokoll från nämndens sammanträden 2006-01-23 och 2006-03-02 godkänns och läggs till handlingarna.

Information § 34

Benny Lövström informerar.

- Handlingsplan för breddad rekrytering vid BTH beslutad, R-017/06. GUN står i R-017/06 som ansvarig för 1b, ”Ytterligare tillämpning på särskilt urval och så kallad reell kompetens”. Benny Lövström och Tomas Johansson får i uppdrag att fråga sektionerna om vilka program som är lämpliga för alternativt urval.

- HSV-utvärdering; Litteraturvetenskap klar. HSV ger litteraturvetenskap vid BTH goda omdömen.

- HSV-utvärdering; Under våren startar treårs-uppföljningar för Högskoleingenjörsprogrammet respektive ämnet Historia.

- HSV-utvärdering; Självvärderingar insända för sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeutbildningar samt programmet för folkhälsovetenskap.

- Jämlikhetsgrupp vid BTH utsedd. Ledamot från GUN är Claes Jogréus.

- Delprojektgrupper för Akademi Sydost utsedda.

Information om bibliotekets nya sökverktyg § 35

Eva Norling och Anne-Marie Pettersson informerar om bibliotekets nya sökverktyg ”Stora Sökguiden” vilken är en interaktiv kurs i hur man söker, värderar och bearbetar information; http//stora-sok.bth.se/.

Ämnes-klassificering vid BTH § 36

Nämnden diskuterar ämnesklassificering vid BTH. Magnus Ekblad får i uppdrag att inventera hur processen kring ämnesklassificeringen fungerar idag, innefattande bl. a. uppföljning av GUNs delegation.

Utbildningsplaner från föregående möte § 37

Magnus Ekblad beskriver förslag till databas för överblick av status för pågående hantering av utbildningsplaner. Nämnden uppdrar åt Magnus Ekblad att till nästa möte presentera ett förslag på förbättrad process för hanteringen av utbildningsplaner.

Rapport från Bolognagruppen § 38

Benny Lövström informerar om tidsplan för arbetet med Bolognaprocessen. Bolognagruppen i Akademi Sydost arbetar gemensamt med remissen avseende förslag till ny examensordning. Om möjligt ska det samordnade arbetet leda till ett gemensamt remissvar, inkommen till departementet senast den 5 maj.

Vid GUN-möte i juni kommer GUN diskutera sektionernas förslag till utbildningsplaner inför hösten 2007. Benny Lövström ges i uppdrag att undersöka möjligheten till att Lotta Antman deltar i det arbetet.

I september 2006 måste begäran om inrättande av program för HT 2007 liksom preliminära utbildningsplaner vara GUN tillhanda. I november 2006 bör GUN fastställa utbildningsplaner för nya eller kraftigt förändrade program inför HT 2007. Utbildningsplaner för program med endast mindre omfattande revideringar inför HT 2007 beräknas fastställas av GUN i februari 2007.

Ewy Olander och Stefan Johansson ges i uppdrag att undersöka om pedagogiskt arbete som bedrivs i samband med Bolognaprocessen kan resultera i högskolepoäng.

Rapport från kvalitétsgruppen § 39

Stefan Johansson informerar om det pågående arbetet i kvalitétsgruppen.

Rapport från arbetsgruppen förstärkt programansvar § 40

Stefan Johansson och Ewy Olander informerar om planeringen av kommande workshop med programansvariga (2006-04-04).

Rapport från LFN § 41

Heléne Ivarsson informerar om det fortskridande arbetet i LFN med att ta fram instruktioner till sakkunniga avseende professur, befordran till professor, lektorat, befordran till lektor, forskarassistent och universitetsadjunkt. Förslag till instruktioner delas ut vid mötet och diskuteras. GUN har inga invändningar mot dessa förslag.

Fastställande av kursplanemall §42

Bakgrund

Benny Lövström ger en bakgrund till ärendet och föreslår att beslut om fastställande bordläggs. Mall med instruktioner föreslås vid GUN-möte i juni, kursplanemall beräknas sedan fastställas vid GUN-möte i september för att tas i bruk tidigast 2007-01-01.

Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Fastställande av utbildningsplaner från TKS § 43

Bakgrund

Benny Lövström och Stefan Johansson redogör för förslagen att fastställa utbildningsplanerna från TKS. Stefan Johansson föreslår att utbildningsplanen för Medieteknik avslås.

Beslut

För samtliga utbildningsplaner önskar GUN att text vid ”Mål” som beskriver vad som står i Högskoleförordningen utgår. Önskvärt är istället en standardformulering enligt; ”Utöver målen enligt Högskolelagen 1 Kap § 9 skall studenten efter genomgången utbildning ha uppnått följande kunskaps- och färdighetsmål”.

- Crossmedia och upplevelseproduktion fastställs enligt förslag

- E-government fastställs med redaktionella ändringar.

- Medieteknik, Digitala spel samt Digital ljudproduktion; nämnden fastställer inte dessa utbildningsplaner. Nämnden önskar till nästa GUN-möte reviderade utbildningsplaner. Nämnden beslutar att programmeringskurserna som nu är i datavetenskap ej flyttas till ämnet medieteknik. TEK uppmanas att i innehåll och form anpassa dessa kurser till till för programmen relevanta kurser, i dialog med TKS. GUN ska skyndsamt gå vidare med utvärdering av denna grupp av program. Utvärderingen ska bestå av självvärdering samt bedömning från grupp med minst en extern ledamot.

Fastställande av utbildningsplaner från TEK § 44

Bakgrund

Ewy Olander redogör för förslagen. Benny Lövström föreslår att ärendet bordläggs till nästa möte eftersom synpunkter på innehåll och formuleringar framkom och en del justeringar behöver göras.

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ewy Olander och Håkan Behmer föreslår revideringar till programansvarig och presenterar nya förslag till utbildningsplaner för fastställande nästa GUN-möte. Nämnden ger Magnus Ekblad i uppdrag att föreslå en process för tillvägagångssätt vid arbetet med fastställandet av utbildningsplaner.

Fastställande av mötestider för HT 2006 § 45

Ärendet bordläggs till nästa möte.

Till nästa möte § 46

På nästa möte kommer nämnden bland annat att diskutera följande:

- Process för tillvägagångssätt vid arbetet med fastställandet av utbildningsplaner

- Fastställande av mötestider för HT 2006.

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Jörgen Andersson

justeras

Redigera
Share Dela