Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2007-06-11, kl. 0900-1615

Plats: Ankaret, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, dekanus

Företrädare för verksamheten

Heléne Ivarsson

Annacarin Jendland

Claes Jogréus

Stefan Johansson

Jörgen Nordberg

Företrädare för de studerande

Martin Bagge

Niklas Svanberg, fr o m § 104

Övriga

Fredrik Andersson, planeringssekreterare

Annika Annemark, bibliotekschef

Ylva Hellström, chef Sektionen för hälsa, § 102

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef, § 101

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Lars Lundberg

Ewy Olander

Föredragande:

Om inte annat anges har Benny Lövström varit föredragande.


§ 93 Sammanträdet öppnas

Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna.

§ 94 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes i enlighet med kallelsen med förändringen att §§ 11, 12 och 14 lades efter § 8. Dessutom utökades § 18 med en och § 19 med sex utbildningsplaner för fastställande.

§ 95 Val av justerare

Annacarin Jendland valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 96 Föregående mötes protokoll

Protokollet från Grundutbildningsnämndens möte 3 maj 2007 lades till handlingarna.

§ 97 Dekanus delegerade beslut

Dekanus delegerade beslut DG 08/07 lades till handlingarna.

§ 98 Information från ordförande

Ordförande informerade om att:

 • Rapporten från Högskoleverkets tillsynsbesök på Blekinge Tekniska Högskola nu är färdigställd
 • Fredrik Andersson deltagit i ett seminarium om alternativt urval den 15 maj, där bland annat frågan om områdesprov inom vård och teknik behandlades
 • Riksdagen den 7 juni fattade beslut om skärpning av inträdeskraven till högskolan
 • Högskoleverkets nya utvärderingscykel nu har påbörjats med pilotstudier och uppstartsmöten. På Blekinge Tekniska Högskola omfattas bland annat utbildningarna i pedagogik under 2008.
 • Högskolestyrelsen den 27 april beslutade om nya rutiner för val av lärarrepresentanter till bland annat Grundutbildningsnämnden
 • Högskolestyrelsen den 27 april fastställde antagningsordningen för Blekinge Tekniska Högskola

§ 99 Kursplanearbete på sektionerna

I enlighet med tidigare beslut (GUN 070227, § 43) föredrog Fredrik Andersson det aktuella läget för fastställandet av kursplaner på sektionerna med utgångspunkt i uppgifter från KursInfo. Till nästkommande möte skall han inhämta uppgifter från sektionerna för att få en kompletterande bild.

§ 100 Status på utbildningsplanearbetet

Fredrik Andersson föredrog en genomgång av statusen i fastställandet av utbildningsplaner på Blekinge Tekniska Högskola. Nämnden konstaterade att det är oroväckande många planer som ännu inte är fastställda. Rektor har även i samband med Stora ledningsgruppen starkt framhävt att Grundutbildningsnämnden måste organisera sitt arbete så att så många utbildningsplaner som möjligt är fastställda senast den 1 juli.

§ 101 Disciplinnämndens syn på plagiering

Sven-Ove Nilsson var inbjuden (i enlighet med GUN 070328 § 58) för att föredra disciplinnämndens arbete, speciellt med inriktning mot plagieringsfusk. I samband med detta diskuterade Nämnden sin roll i detta och konstaterade att det bland annat kan vara att informera om regelverket vid disciplinärenden och plagiering samt att sprida regler och etiska diskussioner i frågan. I det arbetet är det viktigt att få med studentkåren. Nämnden framhöll även vikten av återkoppling av disciplinärenden såväl till personal som studenter.

§ 102 Åtgärdsplan med anledning av Högskoleverkets utvärdering av sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna

Ylva Hellström föredrog, i enlighet med vad Grundutbildningsnämnden tidigare begärt (GUN 070503, § 84), på Sektionen för hälsa upprättade åtgärdsplaner för att möta Högskoleverkets ifrågasättande av examensrätten för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna. Dessutom redogjordes för hur sektionen organiserat arbetet med att implementera åtgärdsplanerna på kort och lång sikt.

Nämnden diskuterade planerna och konstaterade att man var tillfreds med dem. Sektionen för hälsa skall dock senast i december 2007 göra en återkoppling till Grundutbildningsnämnden av implementeringen av dessa två åtgärdsplaner samt den som tidigare (GUN 070503, § 83) föredragits kring folkhälsovetenskap.

§ 103 Bibliotekets webbguide om plagiering

Annika Annemark föredrog ett inom biblioteken i Akademi sydost framtaget förslag till webbguide och studiematerial om plagiering. Nämnden uttalade sig positivt om detta och utsåg Annacarin Jendland till att tillsammans med ansvariga på biblioteket arbeta vidare med förslaget till webbguide med utgångspunkt i den diskussion som förts under mötet.

§ 104 Inrättande av huvudområden

Benny Lövström föredrog ett utkast till förslag till högskolestyrelsen om inrättande av huvudområden för examen i enlighet vad som tidigare bestämts (GUN 070503, § 81). Efter diskussion i ärendet bestämde Grundutbildningsnämnden att:

 • innan utbildningsutbudet för läsåret 2008/09 är fastlagt skall Grundutbildningsnämnden, utifrån i förväg definierade kriterier, gå genom och vid behov revidera listan på huvudområden utifrån en inventering av den tillgängliga lärarkompetensen på Högskolan.
 • Benny Lövström och Fredrik Andersson, utifrån Nämndens diskussioner färdigställer förslaget till högskolestyrelsen om inrättande av huvudområden som leder till examen
 • det föreslagna inrättandet av ledarskap som huvudområde för examen på magisternivå sker under villkor att sektionen anlitar kompetens på området inom ramen för samarbetet i Akademi sydost. Den totala kompetensförsörjningen inom huvudområdet ledarskap skall minst motsvara de krav på lärarkompetens som tidigare krävts för inrättande av huvudämnen på magisternivå. Återrapportering av vidtagna åtgärder skall ske senast till Grundutbildningsnämndens möte i december

§ 105 Samråd med anledning av beslut om förändrade processer

Benny Lövström föredrog en skrivelse från chefen för studerandeavdelningen med samråd kring ett beslut om planerade förändringar i den studieadministrativa processerna. Grundutbildningsnämnden diskuterade frågan och hade inget att erinra kring förslagets punkter 2 och 3.

Grundutbildningsnämnden hade dock invändningar mot förslagets första punkt, att valbara kurser inte får förekomma under termin 1 på ett utbildningsprogram. För det första anser Nämnden att det måste utredas om chefen för studerandeavdelningen kan fatta ett beslut med den innebörden, bland annat eftersom det är Grundutbildningsnämnden som fastställer utbildningsplaner. För det andra menar Nämnden att det kan finnas pedagogiska skäl för att i vissa fall ha valbarhet även under ett programs första termin och att man därför inte kan fatta generella beslut som rör samtliga utbildningsprogram.

§ 106 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

Stefan Johansson föredrog sitt fortsatta arbete med kvalitetsutveckling av grundutbildningen. Bland annat diskuterades för- och nackdelar med olika digitala kursvärderingssystem samt hur dessa kan länkas till den nya gemensamma lärplattform som skall implementeras på Blekinge Tekniska Högskola.

Benny Lövström informerade om att Michael Mattsson utarbetat ett förslag till kvalitetsutvecklingssystem för högre utbildning på Blekinge Tekniska Högskola. Detta kommer att beröra Grundutbildningsnämnden på ett flertal sätt och kommer att delges ledamöterna så fort det är färdigställt.

§ 107 Språk i planer

Bakgrund

Högskoleverket har i samband med sitt tillsynsbesök poängterat att ett antal kurs- och utbildningsplaner på Blekinge Tekniska Högskola endast finns i en engelsk version. Föreskrifter i form av planer är enligt verkets bedömning föreskrifter som i enlighet med RF 8 kap. är generellt tillämpbara och bindande både för studenten och högskolan. Det måste enligt HSV anses som en grundläggande princip att föreskrifter som är utfärdade av en svensk myndighet skall vara författade på svenska. Planer på andra språk får finnas men skall ses som översättningar av den svenska planen. Högskoleverket har i sin tillsynsrapport (2007:38 R) förutsatt att Blekinge Tekniska Högskola vidtar åtgärder i frågan

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutade att:

 • Grundutbildningsnämnden, eller organ som Grundutbildningsnämnden delegerat beslutsrätt till, endast kan fastställa kurs- och utbildningsplaner som i sin helhet är skrivna på svenska
 • kurs och utbildningsplaner vid behov skall översättas till engelska
 • redan fastställda kurs- och utbildningsplaner som inte finns i svensk version senast den 2007-11-01 skall ha fastställts i ny version på svenska

§ 108 Bilaga till utbildningsplaner

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden beslutade tidigare (GUN 070503, § 87) att Grundutbildningsnämnden skall utfärda en generell bilaga till utbildningsplaner som är fastställda för utbildningsprogram som börjat vårterminen 2007 eller tidigare. Bilagan skall innehålla konsekvensändringar som följer av de av regeringen fastställda förändringarna i Högskoleförordningen (SFS 2006:1053).

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutade att:

- delegera till dekanus att, i samråd med studerandrepresentanten Martin Bagge och chefen för studerandeavdelningen, fastställa en generell bilaga till utbildningsplaner som är fastställda för utbildningsprogram som börjat vårterminen 2007 eller tidigare. Detta skall ha skett senast till Grundutbildningsnämndens första möte under höstterminen.

§ 109 Ordförande i Programorganet för Civilingenjörsutbildningar

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden har tidigare gett (GUN 070503, § 91) Claes Jogréus i uppdrag att undersöka om någon av näringslivsrepresentanterna i Programorganet för Civilingenjörsutbildningar kan ta på sig ordförandeskapet för organet. Motivet är att detta vore ett sätt att engagera näringslivets företrädare mer i utbildningen vilket skulle öka kvaliteten samtidigt som Högskoleverket efterlyst detta i sin utvärdering.

Claes Jogréus meddelade att Richard Lidén, projektledare för Telecom City, efter förfrågan accepterat att bli ordförande för Programorganet.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutade att:

 • utse Richard Lidén till ordförande för Programorganet för Civilingenjörsutbildningar för en period från 070611 t o m 071231
 • utse Claes Jogréus till vice ordförande för Programorganet för Civilingenjörsutbildningar för en period från 070611 t o m 071231

Ordförande tackade i samband med detta beslut Claes Jogréus för hans arbete som ordförande för Programorganet för Civilingenjörsutbildningar.

§ 110 Revidering av utbildningsplaner

Bakgrund

Till Grundutbildningsnämnden har tre utbildningsplaner inkommit för revision.

§ 110.1 Beslut, School of Future Entertainment

Grundutbildningsnämnden beslutade att bordlägga revisionen av utbildningsplan för School of Future Entertainment, med hänvisning till att det fjärde målet för programmet inte stämmer överens med innehållet i programmet samt att namnen på kurserna inte är på svenska.

§ 110.2 Beslut, Interaktion och design

Grundutbildningsnämnden beslutade att fastställa en reviderad utbildningsplan för utbildningsprogrammet Spelprogrammering för studenter antagna hösten 2006, i enlighet med bilaga 10.2 med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 110.3 Beslut, Masterprogram i matematisk modellering och simulering

Grundutbildningsnämnden beslutade att fastställa en reviderad utbildningsplan för Masterprogram i matematisk modellering och simulering för studenter antagna hösten 2007, i enlighet med bilaga 10.3 med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 111 Fastställande av utbildningsplaner

Bakgrund

Ett antal utbildningsplaner har inkommit för fastställande av Grundutbildningsnämnden. Arbetsutskottet har behandlat dessa på möten 16 och 29 maj och tillstyrkt att 13 av dem skall tas upp till beslut i Grundutbildningsnämnden.

§ 111.1 Beslut, Spelprogrammering

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Spelprogrammering i enlighet med bilaga 11.1, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

Grundutbildningsnämnden beslutade även att fastställa att utbildningsprogrammet skall leda till en examen med benämningen Teknologie kandidatexamen med huvudområdet datavetenskap med inriktning mot spelprogrammering (Bachelor of Science in Computer Science with emphasis on Game Programming).

Grundutbildningsnämnden beslutade vidare att, på grund av att en stor mängd av de i utbildningsprogrammet ingående kurserna ännu inte är utvecklade, planen skall revideras senast vid Nämndens möte i november.

§ 111.2 Beslut, IT-säkerhet

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplanen för utbildningsprogrammet IT-säkerhet i enlighet med bilaga 11.2, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 111.3 Beslut, Medicinsk teknik med ingenjörsbastermin

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Medicinsk teknik med ingenjörsbastermin i enlighet med bilaga 11.3, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

Grundutbildningsnämnden beslutade även att fastställa utbildningsprogrammets namn till Medicinsk teknik med ingenjörsbastermin (Medical Engineering with College Courses).

§ 111.4 Beslut, Medicinsk teknik

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Medicinsk teknik i enlighet med bilaga 11.4, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 111.5 Beslut, Collegeår

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplanen för Collegeår i enlighet med bilaga 11.5., med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 111.6 Beslut, Masterprogram i artificiell intelligens för spel

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplanen för Masterprogram i artificiell intelligens för spel i enlighet med bilaga 11.6, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar. Programansvariga påminns dock om att de i enlighet med beslutet i § 107 skall inkomma med en reviderad version på svenska för fastställande senast 1 november.

§ 111.7 Beslut, Ekonom On-line

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Ekonom On-line i enlighet med bilaga 11.7, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 111.8 Beslut, bordläggning

Grundutbildningsnämnden beslutade att bordlägga utbildningsplanerna för utbildningsprogrammen Medieteknik, Digital ljudproduktion, Digitala spel, Crossmedia, School of Future Entertainment och Data- och systemvetenskap.

§ 111.9 Beslut, delegering av fastställande av utbildningsplaner

Grundutbildningsnämnden beslutade att fram till nästkommande möte delegera till ordförande i samråd med en grupp bestående av Stefan Johansson, Martin Bagge och Fredrik Andersson, att fastställa de på innevarande möte bordlagda utbildningsplanerna samt sådana som eventuellt inkommer under sommaren och som bedöms i sådant skick att de kan fastställas. I samband med fastställandet av utbildningsplaner i medieteknik skall gruppen samråda med företrädare för sektionen och då även väga in den diskussion som Nämnden fört om det tekniska och naturvetenskapliga innehållet i medieteknikprogrammet samt den externa bedömargruppens slutsatser om medieteknikutbildningarna.

§ 112 Hantering av kursplaner inom Akademi sydosts yrkeslärarprogram

Bakgrund

Inom Akademi sydost har en gemensam yrkeslärarutbildning inrättats, vilket ställer krav på samordning med Högskolan i Kalmar och Växjö universitet vid fastställande av kurs- och utbildningsplaner.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutade att:

 • återta delegationen från sektionen rörande fastställande av kursplaner för kurser inom Akademi sydosts lärarutbildning
 • delegera till ordförande att, i samråd med de andra berörda dekanerna inom Akademi sydost, fatta beslut om kursplaner för Akademi sydosts yrkeslärarutbildning.

§ 113 Höstens mötestider

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutade att sammanträda vid följande tillfällen och platser under andra halvåret 2007:

- 28 augusti, Ronneby

- 25 september, Karlskrona

- 23 oktober, Ronneby

- 19 november, Karlskrona

- 17 december, Ronneby

§ 114 Övriga frågor

Ordförande tackade å Nämndens vägnar studeranderepresentanterna Martin Bagge och Niklas Svanberg för deras arbete i Grundutbildningsnämnden under det gångna mandatperioden och önskade dem lycka till med sina fortsatta studier och förtroendeuppdrag.

§ 115 Till nästa möte

Till nästkommande möte i Grundutbildningsnämnden skall bland annat följande frågor behandlas:

 • Nya och bordlagda utbildningsplaner
 • Kvalitetsarbetet på Blekinge Tekniska Högskola
 • Revidering av inrättande av huvudområden
 • Bilaga till äldre utbildningsplaner

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Annacarin Jendland

Justeras

_______________________________

Fredrik Andersson

Sekreterare

Redigera
Share Dela