Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2007-01-18, kl 0900-1600

Plats: Diamanten, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, dekanus

Företrädare för verksamheten

Heléne Ivarsson, t o m § 15.3

Annacarin Jendland

Claes Jogréus

Stefan Johansson

Jörgen Nordberg

Ewy Olander

Företrädare för de studerande

Martin Bagge

Niklas Svanberg, fr o m § 13

Övriga

Fredrik Andersson, planeringssekreterare

Annika Annemark, bibliotekschef

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare, fr o m § 13

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Lars Lundberg

Föredragande:

Om inte annat anges har Benny Lövström varit föredragande.


§ 1 Sammanträdet öppnas

Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna. Ordförande hälsade särskilt den nyvalde ledamoten Jörgen Nordberg som deltog i sitt första sammanträde i nämnden.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med ändringen att punkterna 17 & 18 flyttades till efter punkt 13 samt att punkt 12 stryktes.

§ 3 Val av justerare

Jörgen Nordberg valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötes protokoll

Protokollet från 2 november lades till handlingarna.

§ 5 Minnesanteckningar från Arbetsutskottet

Minnesanteckningarna från Arbetsutskottets möte 9 januari presenterades kort och lades till handlingarna.

§ 6 Dekanus delegerade beslut

Dekanus delegationsbeslut lades till handlingarna

§ 7 Information från ordförande

Ordförande informerade om att:

- Marie Aurell ersätter Jörgen Andersson som ledamot i Disciplinnämnden

- En ny studeranderepresentant till Grundutbildningsnämnden skall utses som ersättare till Ella Forsberg som lämnat sin plats till förfogande

- Blekinge Tekniska Högskola har inrättat ett råd för bedömning av reell kompetens

- Ny policy, organisation och handlingsplan för Blekinge Tekniska Högskolas internationalisering har inrättats i enlighet med rektorsbeslut R134/06.

- Det under våren kommer att hållas tre stycken nationella Bolognaseminarier, till vilka det vore bra om deltagare från Grundutbildnings- eller Fakultetsnämnden kunde delta.

- Fredrik Andersson deltagit i möte med TUF.

- Bedömargrupp för utvärderingen av medieteknik nu är föreslagen. Tidplanen är nu att självvärderingen skall vara klar i mitten av februari och platsbesök ske i mars. Målsättningen är att under året även genomföra andra av nämnden initierade utvärderingar, av bland annat utbildningsprogrammet SOFE och ämnet teknovetenskap.

- Regeringens utredning föreslagit att den eftergymnasiala utbildningen skall samlas under en gemensam organisation ”Yrkeshögskolan”. Det är oklart hur detta kommer att påverka Blekinge Tekniska Högskola.

- Regeringen lagt ett förslag om hur lärarutbildningarna skall inordnas i Bologna-systemet.

- Blekinge Tekniska Högskola skall delta i ett Bologna- och kvalitetssamarbete med Georgien under 2007, i samarbete med ett irländskt och ett litauiskt universitet.

§ 8 Information från Lärarförslagsnämnden

Heléne Ivarsson och Claes Jogréus informerade om lärarförslagsnämndens möte den 13 december.

§ 9 Kursplanearbete på sektionerna

Arbetsgrupperna för Bolognaanpassningen av kursplanerna gav en kort statusrapport för respektive sektion som uppföljning av tidigare beslut (GUN 061011, §103).

Arbetet på sektionerna har fortfarande kommit olika långt. Arbetsgrupperna på TKS och MAM har fortfarande inte kommit igång på allvar. Arbetsgrupperna beslutade sig för att mötas 30 januari i Ronneby för att stämma av arbetet.

Nämnden beslutade också att ändra tidplanen för revidering av kursplaner. Nytt slutdatum för kursplanerevidering bestämdes till 15 mars.

§ 10 Högskoleverkets förslag till översättning av civilekonomexamen

Blekinge Tekniska Högskolas remissvar på Högskoleverkets förslag till översättning av civilekonomexamen (Dnr 16/1826/06) föredrogs.

§ 11 Lärarutbildningsnämnder i Sydost

Ordförande föredrog arbetet i mötena för lärarutbildningsnämnder i Sydost. Nästa möte är i Ronneby den 28 februari. Nämnden beslutade att inte delegera fler ledamöter till att delta i dessa möten, vilket betyder att nämnden representeras av Benny Lövström, Heléne Ivarsson och Claes Jogréus samt en studeranderepresentant.

§ 12 Inrättande av utbildningsprogram Lärarutbildning för verksamhet inom gymnasieskolans yrkesförberedande program

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden bordlade tidigare (GUN 061214, § 159) förslaget om ett inom Akademi Sydost gemensamt utbildningsprogram Lärarutbildning för verksamhet inom gymnasieskolans yrkesförberedande program. Bordläggandet skedde i avvaktan på att formella frågor, bland annat kring examen, skulle lösas. Förslag till avtal med de andra lärosätena har sedermera blivit upprättade. Arbetsutskottet uttalade sig den 9 januari om att de formella hindren nu kan anses vara lösta.

Beslut

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Lärarutbildning för verksamhet inom gymnasieskolans yrkesförberedande program.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Bachelor of Education in Upper Secondary School Vocational Subjects.

Examen som programmet är avsett att leda till: Lärarexamen.

Antal högskolepoäng: 180.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs minst fyra års bedömd relevant yrkeserfarenhet samt minst 90 högskolepoäng från relevanta högskolekurser.

Ansvarig sektion: MAM.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Martin Bagge. Motiveringen bilägges protokollet.

§ 13 Revidering av mall för utbildningsplaner

I samband med denna punkt beslutade nämnden att för resten av mötet adjungera Lotta Antman till mötet som sakkunnig i Bologna-frågor.

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden har tidigare fastställt (GUN 061025, § 128), en mall för hur utbildningsplaner skall utformas. Det praktiska arbetet med mallarna har visat på att mallen behöver revideras på ett par punkter.

Beslut

Nämnden fastställde en mall för utbildningsplaner i enhetlighet med Bilaga 9, med smärre ändringar av redaktionell karaktär samt att i avdelning 3 och Appendix A lägga till förtydligande krav på vad kursbeskrivningar skall innehålla.

Dekanus och Fredrik Andersson gavs i uppdrag att göra nödvändiga ändringar i den engelska översättningen av mallen.

§ 14 Revidering av mall för kursplaner

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden har tidigare fastställt (GUN 061025, § 128), en mall för hur kursplaner skall utformas. Arbetet med kursplaner på sektionerna har visat på att mallen behöver revideras på ett par punkter.

Beslut

Nämnden fastställde en mall för kursplaner i enhetlighet med Bilaga 10, med smärre ändringar av redaktionell karaktär samt att om det är tillämpligt skall ämne anges under avdelning 13.

Dekanus och Fredrik Andersson gavs i uppdrag att göra nödvändiga förändringar av den engelska översättningen av mallen.

§ 15 Fastställande av tidigare bordlagda utbildningsplaner

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden har tidigare (GUN 061214, § 161), bordlagt ett antal utbildningsplaner. De reviderade planerna har behandlats av Arbetsutskottet den 9 januari, vars förslag till ändringar arbetats in i bilagda förslag till beslut.

§ 15.1 Beslut, Undersköterskeprogrammet

Nämnden beslutade att bordlägga fastställandet av utbildningsplan för Undersköterskeprogrammet, med hänvisning till, bland annat, att beskrivningen av i programmet ingående kurser måste anpassas till mallen för utbildningsplaner.

§ 15.2 Beslut, Civilingenjör i maskinteknik

Nämnden beslutade att bordlägga fastställandet av utbildningsplan för programmet till Civilingenjör i maskinteknik, med hänvisning till, bland annat, att beskrivningarna av i programmet ingående kurser måste anpassas till mallen för utbildningsplaner.

§ 15.3 Beslut, Masterprogram i matematisk modellering och simulering

Nämnden beslutade att bordlägga fastställandet av utbildningsplan för Masterprogram i matematisk modellering och simulering, med hänvisning till, bland annat, att utbildningsplanen i större grad bör utformas i enlighet med mall för utbildningsplaner.

§ 15.4 Beslut, Masterprogram i Software Engineering

Nämnden beslutade att bordlägga fastställandet av utbildningsplan för Masterprogram i Software Engineering, med hänvisning till, bland annat, för att beskrivningarna av i programmet ingående kurser måste anpassas till mallen för utbildningsplaner.

§ 16 Fastställande av nya utbildningsplaner

Bakgrund

Sektionen för Teknik har inkommit med förslag på utbildningsplan för program till Civilingenjör i datateknik och programvarusystem. Arbetsutskottet har behandlat utbildningsplanen den 9 januari och återremitterat den till ansvariga på sektionen, som sedermera inkommit med en reviderad version.

Beslut, Civilingenjör i datateknik och programvarusystem

Nämnden beslutade att bordlägga fastställandet av utbildningsprogram för program till Civilingenjör i datateknik och programvarusystem, med hänvisning till, bland annat, att språkliga korrigeringar krävs samt att planen i större grad måste utformas i enlighet med mall för utbildningsplaner.

§ 17 Inrättande av program och fastställande av utbildningsplaner

§ 17.1

Bakgrund

Från Sektionen för teknik har inkommit förslag på utbildningsplan för programmet Produktutveckling. I sin behandling ansåg Arbetsutskottet den 9 januari att eftersom programmet leder fram till en helt ny examen måste Grundutbildningsnämnden även fatta beslut om inrättande av programmet som sådant.

Beslut, Produktutveckling

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Produktutveckling.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Product Development.

Examen som programmet är avsett att leda till: Högskoleexamen med inriktning mot maskinteknik.

Antal högskolepoäng: 120.

Tillträdeskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Ansvarig sektion: TEK.

Nämnden beslutade även att bordlägga fastställande av utbildningsplan för programmet, med hänvisning till, bland annat, att målen bör omformuleras för att bli mer i riktning med den nya högskoleförordningens intentioner, kraven på matematikkunskaper bör klargöras samt att planen i sin helhet i större grad måste utformas i enlighet med mall för utbildningsplaner.

§ 17.2

Bakgrund

Från Sektionen för teknik har inkommit förslag på utbildningsplan för utbildningsprogram Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation. I sin behandling ansåg Arbetsutskottet den 9 januari att programmet till så pass stora delar skiljer sig från tidigare inrättat kandidatprogram i elektroteknik, att Grundutbildningsnämnden även måste fatta beslut om inrättande av programmet som sådant.

Beslut, Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Electrical Engineering with emphasis on Telecommunications.

Examen som programmet är avsett att leda till: Teknologie kandidatexamen med huvudområdet elektroteknik med inriktning mot telekommunikation.

Antal högskolepoäng: 180.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även lägst betyget Godkänt i Matematik D, Fysik B och Engelska A.

Ansvarig sektion: TEK.

Nämnden beslutade även att bordlägga fastställande av utbildningsplan för programmet, med hänvisning till, bland annat, att målen bör omformuleras för språkliga korrigeringar samt att planen i sin helhet i större grad måste utformas i enlighet med mall för utbildningsplaner.

§ 18 Övriga frågor

Bortsett från Stefan Johanssons undran om det inte inom ramen för nämndens budget ryms medel till en klubba för ordförande att använda i sin ämbetsutövning, fanns inga övriga frågor.

§ 19 Till nästa möte

Till kommande möte i Grundutbildningsnämnden skall bland annat behandlas:

- Nya och bordlagda utbildningsplaner

 

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Jörgen Nordberg

Justeras

_______________________________

Fredrik Andersson

Sekreterare

Bilaga: Reservation från studeranderepresentanten Martin Bagge (§ 12)

Grundutbildningsnämnden vid Blekinge tekniska Högskola (BTH) beslutade 2007-01-18 att inrätta programmet Lärarutbildning för verksamhet inom gymnasieskolans yrkesförberedande program.

Jag vänder mig mot följande delar i utbildningens planering.

- Utbildningen är planerad att hållas på halvfart under de ordinarie terminerna och på helfart under sommaren. Detta gör att man inför en tredje termin vilket vi finner olyckligt.

- Utbildningen skall ges på distans, nuvarande utveckling inom BTH med fler och fler distanskurser / - program är något jag anser urlakar studentlivet och det naturliga utbytet mellan studenter på BTH.

- Utbildningsprogrammet har yrkesverksamma outbildade lärare som målgrupp, jag känner en viss oro i att man förlitar sig på att alla kan ha VFU på den plats de arbetar. De som faller utanför den målgruppen - exempelvis arbetslösa - måste garanteras samma möjlighet till VFU som de som jobbar bredvid utbildningen har.

Redigera
Share Dela