Kallelse grundutbildningsnämnden

Tid: Torsdagen den 7 februari 2002, kl. 09.15-16.00

Plats: Stora Konferensrummet, IPD, SoftCenter Etapp 6, Ronneby

Dagordning (10 min.):

1. Sammanträdet öppnas

2. Adjungering av sekretare

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av justeringsperson

Informations- och diskussionsärenden I:

5. Föregående protokoll

6. Ansökan generell rätt för magisterexamen med djup (Bilaga 1, föredragande Bengt

Aspvall) (15 min.)

7. Återrapportering från Civilingenjörsgruppen (föredragande Håkan Grahn) (10 min.)

8. Rapport om status på nya program (5 min.)

9. Budget (distansutbildnings-, utvecklings- och driftmedel) (15 min.)

10. Öppna frågor delegationsordning (Bilaga 2) (30 min.)

Beslutsärenden:

11. Delegation till institutionerna (Bilaga 3) (10 min.)

12. Lärarförslagsnämnd: val av suppleant och komplettering av beslut (Bilaga 4) (10 min.)

13. Fördelning av vissa medel för distansutbildning (15 min.)

Informations- och diskussionsärenden II:

14. Diskussion ämnen vid BTH (material distribueras vid mötet) (10 min.)

15. Kurs i informationssökning (5 min.)

16. Kort rapport från besök vid IFP, IHS, IHN, ITS och IMA (5 min.)

17. Mindre informationsärenden (15 min.):

a. Administrativt stöd

b. GUN: Hemsida och e-maillistor

c. Lokala studievägsrelaterade föreskrifter vid BTH

d. Utredning Yrkeshögskoleutbildning

e. Självvärdering av högskoleingenjörsutbildning (föredragande: Benny

Lövström)

f. Medel för förnyelse av högskoleutbildningen finns att söka. (se

http://www.hgur.se)

Avslutning (10 min.):

18. Till nästa möte

19. Mötesdagar under våren

20. Övrigt

LUNCH

Redigera
Share Dela