Protokoll fört vid sammanträde med grundutbildningsnämnden

Tid: Torsdagen den 8 maj 2003 kl 9.15-16.00.

Plats: ITS seminarierum, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Heimer, ledamot (frånvarande delar av § 67 samt §§ 68-92)

 

Jenny Pettersson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

 

Heléne Ivarsson, ledamot

 

Claes Jogréus, ledamot

 

Anders Nilsson, ledamot

Övriga

Madeleine Söderberg, sekreterare

   

Frånvarande:

Annika Annemark, bibliotekschef

 

Marie Aurell, ledamot

 

Sara Eriksén, ledamot

 

Patrik Hermansson, ledamot

 

Eva Pettersson, ledamot

 

   

Sammanträdet öppnas

§ 77

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

   
   

Fastställande av föredragningslista

§ 78

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med tillägg av informationsärendena Ansökningssiffror hösten 2003 och HSVs utvärdering av högskoleingenjörsutbildningarna. Nämnden kommer att ta paus efter lunch för att gå på informationen om omorganisationsförslaget.

   
   

Val av justerare

§ 79

Heléne Ivarsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

   
   

Föregående mötes protokoll

§ 80

Föregående mötes protokoll föreligger ej.

   
   

Ansökningssiffror hösten 2003

§ 81

Benny Lövström redogör kort för ansökningsstatistiken inför hösten. Nämnden diskuterar vad som kan göras med anledning av de låga siffrorna. Benny Lövström kommer att diskutera vilka möjligheter som finns med rektor.

   
   

HSVs utvärdering av högskoleingenjörsutbildningarna

§ 82

Benny berättar om en rapport från HSVs utvärdering av de svenska högskoleingenjörsutbildningarna.

   
   

Fastställande av utbildningsplaner

§ 83

Nya och reviderade utbildningsplaner har inkommit till GUN för fastställande.

Samhällsvetarprogrammet

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Samhällsvetarprogrammet, antagningsår 2003, enligt bilaga 1.

Industriell ekonomi, 120 p

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Industriell ekonomi, inriktning InfoCom, antagningsår 2002, enligt bilaga 2.

Informationsekonomi 120 p, 2001

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för programmet Informationsekonomi, antagningsår 2001, enligt bilaga 3.

Informationsekonomi 120 p, 2002

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för programmet Informationsekonomi, antagningsår 2002, enligt bilaga 4.

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Informationsekonomi 120 p, 2003

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för programmet Informationsekonomi, antagningsår 2003, enligt bilaga 5.

Nämnden beslutar att rekommendera högskolestyrelsen att ändra programmets namn;

· Nuvarande namn: Informationsekonomi

· Förslag till nytt namn: Civilekonomprogram med inriktning mot Informationsekonomi (eng. Bachelor of Science in Business Administration: Management in the Information Economy)

Entreprenörprogrammet, 2002

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Entreprenörprogrammet, antagningsår 2002, enligt bilaga 6.

Magisterprogram i företagsekonomi

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för magisterprogrammet i företagsekonomi, antagningsår 2003, enligt bilaga 7.

Breddmagisterprogram med inriktning mot elektroniska affärer

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för breddmagisterprogrammet med inriktning mot elektroniska affärer, antagningsår 2003, enligt bilaga 8.

Ronnie Heimer lämnar mötet.

Civilingenjörsprogram i Industriell ekonomi

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi, antagningsår 2003, enligt bilaga 9.

Utbildningsplanen för årskurserna 2-5 bör diskuteras i programorganet innan GUN fattar beslut därom. Nämnden ger programorganet i uppdrag att definiera vad som bör vara gemensamt innehåll i samtliga civilingenjörsutbildningar på BTH, samt att se till att detta inarbetas i kommande förslag till utbildningsplaner. Vidare anser GUN att det i civilingenjörsprogrammen ska finnas fysikinslag som utgör baskunskaper för en ingenjör och därmed är gemensamt för de tre programmen. I alla tre programmen bör en kurs som tar upp Teknik, Kultur och Samhälle vara obligatorisk. Granskningsrapporten från i höstas ska beaktas.

Civilingenjörprogram i Maskinteknik

Vid föregående möte fastställdes utbildningsplanen för årskurs ett på civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik. IMA har inkommit med ett önskemål om att samtliga årskurser fastställs för att ”gamla” studenter ska kunna gå in direkt i den senare delen av utbildningen.

Grundutbildningsnämnden vill avvakta diskussionerna i programorganet, se ovan, och fastställer därför inte utbildningsplanen enligt IMAs begäran. Claes Jogréus kommer att diskutera med den programansvarige om hur problemet ska lösas under tiden.

Gestaltning i digitala medier

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för programmet Gestaltning i digitala medier, antagningsår 2003, enligt bilaga 10.

Nämnden beslutar att rekommendera högskolestyrelsen att ändra programnamnets och examensbeteckningens översättning till engelska;

· Nuvarande översättning av namnet: Gestalting in Digital Media

· Förslag till ny översättning av namnet: Expressions in Digital Media

· Förslag till översättning av examen: Master of Expressions in Digital Media

Nämnden beslutar att återkalla delegationen avseende kursplaner för programmet Gestaltning i Digitala Media. Kursplaner fastställs normalt av institutionsstyrelsen på delegation från GUN. Kursplanen för höstterminens kurs bör beslutas om på nämndens nästa möte, 5 juni,

Medieteknik 120 p, 2003

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Medieteknikprogrammet, antagningsår 2003, enligt bilaga 11.

   
   

Fastställande av utbildningsområde för kurser

§ 84

Nya kursplaner har inkommit från institutionen för arbetsvetenskap, medieteknik och humaniora, för fastställande av utbildningsområde. Nämnden beslutade att fastställa utbildningsområde i enlighet med institutionens förslag:

· Kurs: Kultur och mediestudier I: Introduktion till 1900-talets visuella kultur

Utbildningsområde: Teknik

· Kurs: Språk och kommunikation I

Utbildningsområde: 25% Humaniora, 75% Teknik

· Kurs: Språk och kommunikation II

Utbildningsområde: 25% Humaniora, 75% Teknik

· Kurs: ABB033 Projektkurs i datorer och lärande på B-nivå

Utbildningsområde: Teknik

· Kurs: ABB002 IT-fadderskap

Utbildningsområde: Teknik

Nämnden beslutade att ändra institutionens förslag till utbildningsområde för följande kurser:

· Kurs: Litteratur och mediestudier I: Berättande om teknik/ Berättande som teknik

Utbildningsområde: 75% Humaniora, 25% Teknik

· Kurs: Litteratur och mediestudier II: Litterära medier ur historiskt perspektiv

Utbildningsområde: 75% Humaniora, 25% Teknik

· Kurs: Kultur och mediestudier II: Mediehistoria

Utbildningsområde: 50% Humaniora, 50% Teknik

· Kurs: ABA011 Work Practice

Utbildningsområde: 50% Samhällsvetenskap, 50% Teknik

· Kurs: ABA010 IT:s idéhistoria

Utbildningsområde: 50% Humaniora, 50% Teknik

   
   

Kursvärderingssystem

§ 85

Jenny Pettersson vill ha respons på arbetet med kursvärderingssystemet Dialog II. Material har skickats ut inför mötet. Nämnden diskuterar några av de ingående momenten. På nästa möte avser GUN fatta beslut om riktlinjer för hur kursvärderingar ska fungera och organiseras.

   
   

Principdiskussion med anledning av remissvar

§ 86

Madeleine Söderberg berättar om utredningen Magisterexamen i internationell belysning som BTH kommer att lämna remissvar på. Med anledning därav diskuterar nämnden hur man ser på högskoleexamen och kravet på ämnesdjup i kandidatexamen.

GUN anser att högskoleexamen fyller en viktig funktion för de studenter som vill läsa en kortare utbildning.

Vad gäller krav på ämnesdjup föreslår utredningen att detta tas bort ur högskoleförordningen. Grundutbildningsnämnden anser att det är viktigt att kravet på ämnesdjup för kandidatexamen finns kvar

   
   

Organisationsutredningen

§ 87

GUN diskuterar om man gemensamt ska skicka in kommentarer på organisationsförslaget. Ledamöterna uppmanas att föra en diskussion genom www-sidan i Quickplace. Benny Lövström kommer sedan att sammanställa och lämna kommentarer till rektor.

   
   

Basår för magisterprogram

§ 88

Frågan bordläggs till nästa möte.

   
   

Rapport från arbetsgruppen för handlingsplan GUN

§ 89

Frågan bordläggs till nästa möte.

   
   

Rapport från arbetsgruppen för pedagogisk utveckling

§ 90

Frågan bordläggs till nästa möte.

   
   

Övrigt

§ 91

Inga övriga frågor.

   
   

Nästa möte

§ 92

Nästa möte hålls 5 juni i Ronneby.

På agendan för nästa möte finns bland annat en sent inkommen Ansökan om nätmedel, diskussionspunkten Principer för utbildningsområde för kurser, Granskningar för nya utbildningar 2004, Kursvärderingar samt de punkter som bordlagts under detta möte.

   

Vid protokollet

Madeleine Söderberg

 

Sekreterare

 

Justeras

Benny Lövström

Ordförande

Heléne Ivarsson

Justerare

Redigera
Share Dela