Protokoll fört vid sammanträde med grundutbildningsnämnden 2003-01-09

Tid: Torsdagen den 9 januari 2003 kl 9.15-16.30.

Plats: Stora konferensrummet, Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Heimer, ledamot

 

Patrik Hermansson, ledamot

 

Jenny Pettersson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Heléne Ivarsson, ledamot

 

Claes Jogréus, ledamot

 

Ander Nilsson, ledamot

 

Eva Pettersson, ledamot

Övriga

Madeleine Söderberg, sekreterare

Frånvarande:

 

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

 

Marie Aurell, ledamot

 

Sara Eriksén, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

 

Sammanträdet öppnas

§ 1

Ordförande öppnar mötet, hälsar alla välkomna och önskar god fortsättning.

   

Fastställande av föredragningslista

§ 2

Föredragningslistan fastställs med ett förtydligande om att Kriterier för breddmagister innebär en revidering av examensordningen.

   

Val av justerare

§ 3

Anders Nilsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

   

Föregående mötes protokoll

§ 4

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

   

Budget 2003

§ 5

Ordföranden informerar kort om nämndens ekonomiska förutsättningar för 2003. Frågan väcks om ersättningsnivån till institutionerna för ledamöternas deltagande i nämndens arbete. Ordföranden kommer att diskutera detta med rektor.

   

Tilldelning av nätmedel

Komplettering av tidigare ansökan

Delrapport från ITS

Övriga delrapporter

§ 6

Vid senaste mötet beviljades Institutionen för ekonomi och management medel för en nätbaserad kurs, Magisterexamen med ämnesbredd med inriktning mot elektroniska affärer, under förutsättning att ansökan kompletterades. Komplettering har nu inkommit och nämnden beslutar att godkänna denna.

ITS har inkommit med en delrapport för projekt som beviljades nätmedel av Grundutbildningsnämnden i maj 2002. I delrapporten saknas särskild rapport om projektet Ingenjörsutbildning on-line, varför frågan bordlades.

Delrapporter saknas från Institutionen för ekonomi och management och Institutionen för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik.

   

Utlysning av utvecklingsmedel 2003

§ 7

Nämnden beslutar att fastställa riktlinjer för ansökningar om utvecklingsmedel 2003 i enlighet med bilaga 1.

   

Inrättande av programråd för civilingenjörsutbildningarna

§ 8

Frågan bordlägges. Claes Jogréus får uppdrag arbeta vidare med förberedelser för beslut, och möjlighet till per capsulam-beslut i frågan gavs.

   

Hemvist för program

§ 9

Nämnden beslutar att Institutionen för arbetsvetenskap, medieteknik och humaniora skall ha programansvar för utbildningen Gestaltning i digitala medier, under förutsättning att Högskolestyrelsen inrättar programmet.

   

Kriterier för breddmagister, revidering av examensordningen

§ 10

Anders Nilsson föredrar förslag till beslut om kriterier för inrättande av magisterexamen med ämnesbredd. Förslaget innebär en ändring i examensordningens kapitel 3 och bilaga I. Nämnden beslutar att ändra examensordningens bilaga I samt att föreslå rektor att revidera huvuddokumentet. Se bilaga 2.

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen, har inkommit med ett förslag om förtydligande i examensordningens kapitel 9 vad gäller tillgodoräknanden. Nämnden beslutar att föreslå rektor att i examensordningens kapitel 9 lägga till meningen ”Kurser med gemensamt innehåll tillgodoräknas i en och samma examen med det sammanlagda poängtal som kvarstår efter avdrag för det gemensamma innehållet”. Se bilaga 2.

   

Representant Polenåret

§ 11

Rektor har bett Grundutbildningsnämnden att utse en representant till BTHs arbetsgrupp för Polenåret (R 142/02). Nämnden ger ordföranden i uppdrag att utse en representant för GUN.

   

Delegation till Lärarförslagsnämnde­n

§ 12

Enligt BTHs organisationsplan har Fakultetsnämnden och Grundutbildningsnämnden i samverkan "ett övergripande ansvar för anställning av lärare samt befordran av lärare till lektor eller professor vid BTH". Mandatet är reglerat i BTHs beslutsordning.

Nämnderna har gemensamt inrättat en Lärarförslagsnämnd som på delegation ska hantera anställnings- och befordringsärende rörande lärare. Det har emellertid inte funnits ett samlat dokument över delegationen från Fakultetsnämnden och Grundutbildningsnämnden till Lärarförslagsnämnden.

Grundutbildningsnämnden beslutar fastställa delegation till den gemensamma Lärarförslagsnämnden enligt bilaga 3.

   

Deltagare från GUN i hearing om strategisk plan

§ 13

Rektor kommer att hålla en hearing angående förslaget till strategisk plan. GUN har ombetts delta med 2-4 representanter.

Nämnden beslutar att utse Benny Lövström, Anders Nilsson, Ronnie Heimer och Claes Jogréus att framföra nämndens synpunkter på den strategiska planen.

Övriga ledamöter i nämnden ombeds lämna synpunkter till gruppen senast 20 januari.

   

Rapportering från Lärarförslags-nämnden

§ 14

Heléne Ivarsson och Claes Jogréus informerar om Lärarförslagsnämndens senaste möte.

   

Studieadministrativa föreskrifter

§ 15

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen, har skickat ut ett förslag till studieadministrativa föreskrifter på remiss.

Nämnden beslutar att tillsätta en grupp, bestående av Benny Lövström, Jenny Pettersson och Anders Nilsson, till att sammanställa och framföra GUNs synpunkter. Övriga ledamöter i nämnden ombeds lämna synpunkter till gruppen senast 13 januari. Nämndens kommentarer skickas ut till institutionerna innan remisstiden går ut.

   

Kursutvärderingar

§ 16

Jenny Pettersson berättar att protokoll från kursutvärderingar sällan är tillgängliga för studenter och andra intresserade. Dessutom används flera olika kursutvärderingssystem vid BTH. Ronnie Heimer påpekar att det inte finns något incitament för lärare att genomföra kursutvärderingar.

Nämnden ber studeranderepresentanterna att ta fram ett skriftligt förslag på hur man tycker kursutvärderingssystemet ska fungera. Därefter tas ärendet upp igen.

   

Studieadministrativa system liknande Idenet

§ 17

Jenny Pettersson framför synpunkten att de studieadministrativa systemen borde kunna göras enklare att använda för studenterna. På BTH används flera olika administrativa system för studiehandboken, studentportalen, kursplaner och kursinformation, salsbokning, Idenet, Luvit, vilket gör det onödigt krångligt.

Jenny Pettersson och Benny Lövström får i uppdrag att se över detta till nästa möte då frågan tas upp igen.

   

Hantering av utbildningsplaner med mindre ändringar

§ 18

Frågan bordläggs.

   

Former för distribution av kallelser och protokoll

§ 19

På förslag från Madeleine Söderberg kommer Grundutbildningsnämnden prova att använda verktyget Quickplace för att distribuera kallelserna elektroniskt.

   

Nästa möte

§ 20

Nästa möte hålls 6 februari i Karlskrona.

   

Övrigt

Datum för fastställande av utbildningsplaner

Flytt av mötesdatum

§ 21

Grundutbildningsnämnden vill ha in nya och ändrade utbildningsplaner inför låsåret 03/04 senast 28 februari, för beslut i GUN 6 mars. Datumet är satt så att de fastställda utbildningsplanerna ska kunna finnas tillgängliga i god tid innan nya studenter söker. Om förslag till utbildningsplan inte finns färdigt 28 februari är sista datum 28 mars för fastställande i GUN 10 april. I så fall ska preliminär utbildningsplan finnas tillgänglig via webben för intresserade sökande senast 15 mars.

Nämnden beslutar att ändra mötesdatumet 21 augusti 2003 till onsdagen 27 augusti 2003.

Vid protokollet

Madeleine Söderberg

Sekreterare

Justeras

Benny Lövström

Anders Nilsson

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela