Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2006-03-30, kl. 9.00

Plats: Stora konferensen, Soft Center (Ronneby)

Föredragande:

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2006-03-02, bilaga 2 2006-01-23)

6. Avgivna remissvar (bilaga 3)

7. Information

8. Information om bibliotekets nya sökverktyg

9. Ämnesklassificering vid BTH

Pågående ärenden och projekt:

10. Utbildningsplaner från föregående möte (bilaga 4)

11. Rapport från Bolognagruppen (bilaga 5)

12. Rapport från kvalitetsgruppen

13. Rapport från arbetsgruppen förstärkt programansvar (bilaga 6)

14. Rapport från LFN

Beslutsärenden:

15. Fastställande av kursplanemall (bilaga 7)

16. Fastställande av utbildningsplan för YH-utbildning E-governemnt (bilaga 8)

17. Fastställande av utbildningsplan för Crossmedia och upplevelseproduktion (bilaga 9)

18. Fastställande av utbildningsplaner för Medieteknik, Digitala spel och Digital ljudproduktion (BLO – bilaga 10)

19. Fastställande av utbildningsplaner för Tele- och datakommunikation, Ljud- och bildingenjör, Medicinsk teknik och Spelprogrammering (bilaga 11)

Avslutning:

20. Övrigt

21. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera
Share Dela