Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Claes Jogréus, ledamot (frånvarande §11-13)

Ewy Olander, ledamot

Stefan Johansson, ledamot

Marie Aurell. ledamot

Lars Lundberg, ledamot

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson, ledamot

Peter Bengtsson, ledamot

Övriga

Tomas Johansson, chef studerandeavdelningen

Lena Brandt Gustafsson, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för de studerande

Dennis Söderberg, ledamot

Sammanträdet öppnas §1

Ordförande öppnar mötet. Eftersom det är första mötet efter nyvalet följer en kort presentationsrunda av alla ledamöter.

Fastställande av föredragningslista §2

Agendan fastställs med följande ändringar: Punkt 10 flyttas från diskussionspunkt till beslutspunkt. Punkt 7 stryks p.g.a. att Sophie Byggeth ej kunde komma till dagens möte.

Val av justerare §3

Jörgen Andersson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll §4

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna efter att man noterat en felaktig paragrafangivelse om hur länge Eva Pettersson varit med på mötet.

Dekanus delegationsbeslut §5

Dekanus delegationsbeslut rörande fastställande av utbildningsområde för kurser (DG014/04, DG015/04, DG017/04 och DG019/04) samt korrigering av text i utbildningsplan (DG001/05) anmäls och läggs till handlingarna.

Information från Dekanus §6

Dekanus informerar om:

- Vilka ämnen som HSV håller på att utvärdera, samt vilka ämnen som kommer att utvärderas under året.

- Blekinge utbildningsdatabas. Utbildningsplaner som fastställts av nämnden kommer att publiceras i denna databas.

- Humaniorautredningens innehåll. Utredningen kommer att diskuteras i Lilla ledningsgruppen.

- BTH:s utbildningsstrategi har överlämnats till rektor. HSV kommer att begära in en utbildningsstrategi från alla högskolor, men har ej givit ut direktiv om detta än.

- Sydostsamarbetet – representanter från de olika högskolorna har delats in i 11 delprojektgrupper som under våren ska jobba med de direktiv som formulerats. En webbsida för Sydostsamarbetet är under uppbyggnad.

Info ang utbildning för hållbar utveckling §7

Flyttas till nästa möte.

Information från arbetsgruppen Bolognafrågor §8

Ewy Olander utsågs till nämndens representant i BTH:s arbetsgrupp i Bolognaprocessen. Ewy samtyckte under förutsättning att hon inte är sammankallande för gruppen.

Gemensamt möte med grundutbildningsnämnder i Sydostsamarbetet §9

Lärarutbildningsnämnderna från de olika lärosätena i Sydostsamarbetet kommer att träffas på Halltorps gästgiveri den 10-11 februari. Nämnden beslutade att Benny Lövström, Heléne Ivarsson, Claes Jogréus, Jörgen Andersson och en studentrepresentant ska representera BTH vid denna sammankomst.

Beslut om riktlinjer för särskilt urval § 10

Tomas Johansson föredrog ärendet. Efter en komplettering av den inledande meningen i sista stycket på första sidan med orden” i samråd med berörd sektionschef ” beslutade nämnden fastställa ärendet. Grundutbildningsnämnden vill under hösten 2005 få en rapport från studerandeavdelningen om antagningsprocessen till dessa utbildningar. Dessutom uppdras åt berörd sektion att vid den tidpunkt dessa studenter nominellt skall ha genomgått sin utbildning, göra en utvärdering av tillämpandet av särskilt urval i antagningsprocessen.

Delrapport om utvecklings- medel för nätkurser §11

Alla sektioner har inte svarat ännu. En färdig rapport kommer på nästa möte.

Tillgodoräknande av kurs från utländskt lärosäte §12

Frågan diskuterades och Tomas Johansson fick i uppdrag att undersöka vilka skyldigheter högskolan har i denna fråga, och informera nämnden om detta på nästa möte.

Nivåklassificering av kurser på breddmagisterprogram §13

Hur formulerar man förkunskapskraven på en kurs där kursdeltagarna har minst 3 års högskolestudier, men där ämnet är på A- nivå? Nämnden gav Tomas Johansson i uppdrag att lösa detta problem i samråd med övriga inblandade högskolor.

Fastställande av utbildningsplaner med start HT05 §14

Nämnden delegerar till dekanus att tillsammans med den tidigare utsedda arbetsgruppen för beredning av utbildningsplaner fastställa samtliga utbildningsplaner.

Inrättande av breddmagisterutbildning §15

Ordförande Benny Lövström föredrar tillsammans med Ewy Olander förslaget om att inrätta ett breddmagisterprogram med namnet Teamarbete i hemvård, 40 poäng. Utbildningen kommer att ske i samverkan med Högskolorna i Kristianstad, Kalmar och Jönköping samt Växjö universitet. Nämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att inrätta programmet. Nämnden delegerar till ordförande att tillsammans med den av nämnden utsedda arbetsgruppen fatta beslut om utbildningsplanen.

Handläggning och beredning av utbildningsplaner under VT05 §16

Ärendet bordlades och kommer att tas upp på nästa möte.

Utseende av ledamöter till

Lärarförslagsnämnden §17

Nämndens tidigare ledamöter Heléne Ivarsson och Claes Jogréus lämnar rummet. En enig nämnd beslutar att välja om Heléne Ivarsson och Claes Jogréus för ännu en mandatperiod. En rapport från Lärarförslagsnämnden kommer i fortsättningen att finnas med som en stående informationspunkt på nämndens möten. En grupp bestående av Claes Jogréus, Heléne Ivarsson, Stefan Johansson och Peter Bengtsson tillsätts för att se över instruktionerna till Lärarförslagsnämnden. Detta arbete bör synkroniseras med Fakultetsnämnden.

Datum för vårens möten §18

Följande datum beslutades för vårens möten:

23/ 2 Ronneby, 30/3 Karlskrona, 3/5 Ronneby, 15/6 Karlskrona.

Övrigt §19

Heléne Ivarsson meddelar att hon saknar ett ärende som borde ha inkommit ifrån Lärarförslagsnämnden.

Till nästa möte §20

Följande paragrafer kommer att tas upp eller återrapporteras på nästa möte 7, 9, 11, 12, 16

Vid protokollet

Lena Brandt Gustafsson

sekreterare

Benny Lövström

Ordförande

Jörgen Andersson

justeras

Redigera
Share Dela