Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden 2002-12-05, Ankaret, Karlskrona

Närvarande ledamöter:

Benny Lövström, universitetslektor (ordförande)

Claes Jogréus, universitetslektor

Eva Pettersson, universitetsadjunkt

Jörgen Andersson, universitetsadjunkt

Marie Aurell, universitetsadjunkt

Helene Ivarsson, universitetslektor

Anders Nilsson, universitetsadjunkt (frånvarande § 5-13)

Ronnie Heimer, student (frånvarande § 1-13)

Jenny Pettersson, student

Patrik Hermansson, student

Annika Annemark, bibliotekarie (adjungerad)

Övriga:

Lena Trojer, professor (föredragande § 14)

Peter Ekdahl, universitetsadjunkt (föredragande § 14)

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen (föredragande § 15-16)

Madeleine Söderberg, sekreterare

Frånvarande:

Sara Eriksén, universitetslektor


§ 1       Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2       Fastställande av föredragningslista

Den utsända föredragningslistan fastställdes. Övriga frågor anmäldes.

§ 3       Val av justeringsperson

Till justeringsperson för mötet valdes Patrik Hermansson.

§ 4       Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5       Mötestider för våren

Nämnden beslutade att sammanträde kommer att hållas följande dagar:

 • torsdag 9 januari 2003 i Ronneby (enligt tidigare beslut)
 • torsdag 6 februari 2003
 • torsdag 6 mars 2003
 • torsdag 10 april 2003
 • torsdag 8 maj 2003
 • torsdag 5 juni 2003
 • torsdag 21 augusti 2003

§ 6       Fastställande av utbildningsområde för kurser (föredragande Claes Jogréus)

Från IEM har inkommit kursplaner med fler än ett utbildningsområde. Nämnden beslutade att fastställa utbildningsområde enligt följande:

FEAXXX       Projektledning - samhällsvetenskap 100%

FEBXXX        Projektledning i organisationer - samhällsvetenskap 100%

FECXXX        Anatomy of Killer Applications - samhällsvetenskap 50%, teknik 50%

FECXXX        Innovative Financial Engineering - samhällsvetenskap 50%, teknik 50%

FECXXX        New Trends in Corporate Finance - samhällsvetenskap 50%, teknik 50%

XXXXXX      Telecoms Market Policies - samhällsvetenskap 50%, teknik 50%

Nämnden diskuterade även kvalitén på inkomna kursplaner. Claes Jogréus fick i uppdrag att framföra de synpunkter som framkom.

§ 7       Fastställande av utbildningsplaner (föredragande Claes Jogréus)

Reviderade utbildningsplaner har inkommit för Entreprenörsutbildning 00/01 och 01/02, Utvecklingsteknik 2002 och 2003, Virtuell produktutveckling och design 2002 och 2003, Konstruktions- och produktionsteknik 2003 samt YTH Konstruktion/Produktion 2003. Ny utbildningsplan har inkommit för Applikationsutveckling i digitala medier 2002.

Applikationsutveckling i digitala medier 2002

Nämnden diskuterade hur applikationsutvecklingsprogrammet förhåller sig till medieteknikprogrammet. Nämnden ansåg att kapitlen 2 Allmänt och 7 Examination och betygssystem borde formuleras om. Benny Lövström fick i uppdrag att tillsammans med Björn Stille se över och revidera dessa kapitel. Utbildningsplanen fastställdes enligt bilaga 1. Nämnden rekommenderade även programansvarig att överväga om kursen Informationskunskap för digitala medier borde göras obligatorisk.

Entreprenörsutbildning 00/01

Nämnden fastställde utbildningsplanen i enlighet med inkommet förslag. Se bilaga 2.

Entreprenörsutbildning 01/02

Nämnden fastställde utbildningsplanen i enlighet med inkommet förslag. Se bilaga 3.

Nämnden ville uppmana IEM att utbildningsplaner för 2003 tas fram i enlighet med den mall som finns.

Utvecklingsteknik 2002

Nämnden fastställde utbildningsplanen i enlighet med inkommet förslag. Se bilaga 4.

Utvecklingsteknik 2003

Nämnden fastställde utbildningsplanen i enlighet med inkommet förslag. Se bilaga 5.

Virtuell produktutveckling och design 2002

Nämnden fastställde utbildningsplanen i enlighet med inkommet förslag. Se bilaga 6.

Virtuell produktutveckling och design 2003

Nämnden fastställde utbildningsplanen i enlighet med inkommet förslag. Se bilaga 7. Dock ställde sig nämnden tveksam till en samläsning av konstruktionskurserna med YTH- och KP-programmen, eftersom utbildningsprogrammen är av så pass olika karaktär och kurserna borde anpassas därefter.

Konstruktions- och produktionsteknik 2003

Nämnden fastställde utbildningsplanen i enlighet med inkommet förslag. Se bilaga 8.

YTH Konstruktion/Produktion 2003

Nämnden fastställde utbildningsplanen i enlighet med inkommet förslag. Se bilaga 9.

Nämnden uttryckte sin uppskattning över de genomarbetade utbildningsplanerna från IMA och följebrevet som tydligt beskrev de föreslagna förändringarna.

§ 8       Tilldelning av utvecklingsmedel

Athena-projektet

En ansökan om utvecklingsmedel för projektet Athena har inkommit. På grund av att ansökan inkom för sent kunde den inte behandlas i förra ansökningsomgången. Nämnden tyckte att projektet verkade intressant och ser gärna att IEM/Bertil Rolf återkommer i nästa ansökningsomgång med en ansökan enligt GUNs riktlinjer.

Ansökan om överföring av pengar från kursutveckling till programutveckling

IHS/IAM har tidigare beviljats 20 000 kr för utveckling av en gemensam kurs. En ansökan har inkommit om att istället använda dessa medel för utveckling av programmet Litteratur, kultur och digitala medier. GUN beslutade att bevilja den inkomna ansökan om att omdisponering av medel.

§ 9       Tilldelning av nätmedel (föredragande Heléne Ivarsson och Jörgen Andersson)

Genom omdisponering av medel har ytterligare 60 000 kr tillkommit att användas för utveckling av nätkurser. Grundutbildningsnämnden beslutade att tilldela medel för ansökningar som inkom i förra ansökningsomgången, enligt följande:

 • IEM, nätbaserad kurs Magisterexamen med ämnesbredd med inriktning mot elektroniska affärer: 20 kkr.
  Särskilt krav: Komplettering och precisering av ansökan måste ske för att den ska kunna bedömas enligt riktlinjerna. Kompletteringen ska vara GUNs beredningsgrupp tillhanda senast 2002-12-20.
 • IHN, nätbaserad kurs D-kurser i matematik: 40 kkr.

Generellt för beviljade projekt gäller att samtliga ska inkomma med delrapport om hur medlen använts senast 2003-05-15 samt en slutredovisning 2003-10-01. Därutöver gäller särskilda krav enligt ovan.

Komplettering av tidigare ansökan från IEM

Vid senaste mötet beviljades IEM medel för Grundkurser i företagsekonomi, under förutsättning att ansökan kompletterades. Komplettering har nu inkommit och nämnden beslutade att godkänna denna.

Återrapportering från IHS

Nämnden delgavs en skrivelse från IHS där institutionen avstår tilldelade nätmedel om totalt 36 kkr, 18 kkr respektive för kurserna Högskolepedagogik med inriktning mot flexibelt lärande och Introduktionskurs till högskolestudier.

§ 10     Kommentarer från den externa granskningen av civilingenjörsprogrammen

Nämnden delgavs kommentarerna från den externa grupp som utvärderat förslagen till civilingenjörsprogram som startar hösten 2003. Nämnden ansåg att det är viktigt att kommentarerna tas tillvara i planeringen av utbildningarna. Speciellt viktiga är kommentarerna om integration mellan programmen och breddning av innehållet. Programmen borde ha fler gemensamma kurser under första året.

§ 11     Inrättande av programråd för civilingenjörsprogrammen

Frågan bordlades.

§ 12     Hemvist för program

Existerande program som berörs av organisationsförändringen

Grundutbildningsnämnden beslutade att programansvar skall vara enligt nedan:

 • Humanistprogrammet, IAM
 • Samhällsvetarprogrammet, IEM

Nya program

Grundutbildningsnämnden beslutade att programansvar skall vara enligt nedan:

 • Applikationsutveckling för digitala medier, IAM
 • Programvaruteknik 160 p, IPD
 • Datavetenskap 120/160 p, IPD
 • Programvarusystem öppen ingång, IPD
 • Data- och systemvetenskap 120/160 p, IPD
 • Informationsteknologi 80 p, IPD
 • Specialistsjuksköterskeprogram inom hälso- och sjukvård med inriktning mot vård av äldre, IHN
 • Specialistsjuksköterskeprogram inom hälso- och sjukvård med inriktning mot internmedicinsk vård, IHN

Beslut om hemvist för civilingenjörsprogrammen i Maskinteknik och Industriell ekonomi bordlades.

§ 13     Ändring av standardbehörigheter

Benny Lövström informerade om en kommande ändring av standardbehörigheterna vad gäller matematikkravet för civilingenjörsutbildningarna. Några högskolor kommer att ändra matematikkravet från matematik E till matematik D redan till hösten 2003. Nämnden ansåg inte att BTH skulle genomföra förändringen redan till antagningen 2003.

§ 14     Gestaltning i digitala medier – breddmagisterprogram (föredragande Lena Trojer och Peter Ekdahl)

Lena Trojer presenterade förslaget till nytt utbildningsprogram. Formuleringarna vad gäller syfte, mål och förkunskaper diskuterades.

Nämnden beslutade att föreslå högskolestyrelsen att inrätta programmet:
Gestaltning i digitala medier (Gestalting in Digital Media), 40 poäng
Examen: Magisterexamen i gestaltning i digitala medier

Nämnden önskade få in utbildningsplanen för beslut på mötet 6/3 2003.

§ 15     Studieadministrativa föreskrifter (föredragande Tomas Johansson)

Tomas Johansson arbetar med att revidera de studieadministrativa föreskrifterna. Grundutbildningsnämnden avser att ta ett beslut om föreskrifterna på mötet 2003-02-06. Innan dess bör dokumentet ha varit på remiss hos institutioner och enheter. Föreskrifterna tas upp till diskussion igen på nämndens möte 2003-01-09

§ 16     Användning av förledet teknologie (föredragande Tomas Johansson)

Tomas Johansson redogjorde för svårigheter att tolka Examensordningens bilaga E.

§ 17     Ingenjörsutbildning i medicinsk teknik

Frågan bordlades.

§ 18     Kort information

 • Ekonomiska ramar 2003
  Benny Lövström redogjorde kort för GUNs ekonomi 2003.
 • Vad hände med förslagen till nya program?
  Nämnden delgavs de kommentarer som skickades vidare till institutioner och högskolestyrelsen efter GUNs möte 2002-09-26.
 • Betygsskalor på intyg
  Med anledning av att frågan kom upp under GUNs strategidiskussion 2002-10-22 har Tomas Johansson tagit reda på hur detta fungerar. För kursbevis och examensbevis finns betygsskalan alltid angiven. På Ladok-intyg kan den som skriver ut intyget välja om det ska finnas med eller inte. Tomas Johansson kommer att ta upp detta med samtliga institutionssekreterare och andra som skriver ut intyg att se till så att betygsskala alltid finns med, om det inte finns synnerliga skäl för annat.
 • Delegation av ändring av litteraturlistor vid IHS
  Nämnden delgavs information om att institutionsstyrelsen för IHS har delegerat beslut om ändring av litteraturlistor till en arbetsgrupp.

§ 19     Övrigt

 • Kriterier för breddmagisterprogram
  Anders Nilsson fick i uppdrag att till nästa möte ta fram ett förslag på kriterier för breddmagisternivån.
 • Svenskämnet
  Heléne Ivarsson informerade om förändring av svenskämnet.
 • Diarieföring av kursplaner
  Claes Jogréus har fått en skrivelse från registrator Birgitta Grahm angående diarieföring av kursplaner. Hanteringen av kursplaner och utbildningsplaner kommer att diskuteras i samband med de studieadministrativa föreskrifterna vid senare möte.
 • Kursutvärderingar
  Frågan bordlades.
 • System liknande idenet
  Frågan bordlades.

§ 20     Nästa möte

Nästa möte hålls 2003-01-09 i Ronneby.

Vid protokollet:

Madeleine Söderberg

sekreterare

Justeras:

Benny Lövström                                                                                      Patrik Hermansson

Ordförande

Redigera
Share Dela