Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2007-03-28, kl. 0900-1600

Plats: Ankaret, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, dekanus

Företrädare för verksamheten

Heléne Ivarsson

Annacarin Jendland, t o m § 67.3

Claes Jogréus, t o m § 63

Stefan Johansson

Jörgen Nordberg

Ewy Olander

Företrädare för de studerande

Martin Bagge

Niklas Svanberg

Övriga

Fredrik Andersson, planeringssekreterare

Annika Annemark, bibliotekschef, t o m § 65

Marina Ettedahl, studerandeavdelningen, § 64

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Lars Lundberg

Föredragande:

Om inte annat anges har Benny Lövström varit föredragande.


§ 53 Sammanträdet öppnas

Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna.

§ 54 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med ändringen att punkterna 11 och 12 lades efter punkt 9 samt att punkterna 13 och 15 flyttades till sist på dagordningen. Dessutom lades punkten 6.11, fastställande av utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik, till beslutspunkterna.

§ 55 Val av justerare

Martin Bagge valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 56 Föregående mötes protokoll

Protokollet från Grundutbildningsnämndens möte 27 februari 2007 lades till handlingarna.

§ 57 Dekanus delegerade beslut

Dekanus delegerade beslut lades till handlingarna i enlighet med bilagorna 2.1 – 2.2.

§ 58 Information från ordförande

Ordförande informerade om att:

 • ingen av ansökningarna om nya KY-utbildningar som Blekinge Tekniska Högskola lämnade under hösten beviljades av KY-myndigheten.
 • han, vice ordförande och ytterligare två representanter från Nämnden deltagit i gemensamt nämndsmöte för lärarutbildningarna inom Akademi Sydost i Ronneby. Där delegerades bland annat till dekanerna att i samråd fastställa utbildningsplanen för yrkeslärarutbildningen.
 • platsbesöket för självvärderingen av medieteknik nu genomförts. Rapporten är klar tidigast mitten av april. Inför kommande egeninitierade utvärderingar är det viktigt att komma ihåg att inkludera plattformarna i arbetet.
 • Enligt förbundet Civilekonomerna har de civilekonomer som utbildats på Blekinge Tekniska Högskola lättast att få arbete efter examen.
 • HSV anordnar en konferens i juni om plagieringsfusk och att det är önskvärt att någon från Grundutbildningsnämnden deltar i denna. I samband med detta förde Nämnden en generell diskussion om att den borde engagera sig mer i fusk/plagieringsfrågor. Fredrik Andersson fick i uppdrag att bjuda in Sven-Ove Nilsson i egenskap av ledamot i disciplinnämnden till kommande möte.
 • Högskoleverket har en kvalitetskonferens i oktober där Grundutbildningsnämnden borde vara representerad.
 • Högskoleverkets sammanställning av lärosätenas ekonomiska resultat visar att Blekinge Tekniska Högskola är en av få lärosäten som går över taket.

§ 59 Information från lärarförslagsnämnden

Claes Jogréus och Heléne Ivarsson informerade om lärarförslagsnämndens möte den 31 januari och 26 mars. Bland annat redogjordes för arbetet med att få till stånd riktlinjer för sökande, sakkunniga, nämnden m fl för att bedöma pedagogisk meritering.

§ 60 Kursplanearbete på sektionerna

I enlighet med tidigare beslut (GUN 070227, § 43) föredrog Fredrik Andersson det aktuella läget för fastställandet av kursplaner på sektionerna med utgångspunkt i uppgifter från KursInfo samt förfrågningar till sektionerna. Sektionscheferna har delgivits information om vilka sektioner/avdelningar som fortfarande har en stor andel kursplaner att fastställa.

I diskussionen kring detta klargjorde Nämnden att de olika delarna i examinationen skall anges i kursplanerna samt föras in i LADOK. Om kursens upplägg förändras så att det påverkar examinationen får kursplanerna förändras löpande.

§ 61 Status på utbildningsplanearbetet

Fredrik Andersson föredrog en genomgång av statusen fastställandet av utbildningsplanerna på Högskolan. Nämnden konstaterade att de programansvariga för program som inte inkommit med utkast till utbildningsplan särskilt skall uppmanas att snarast göra detta.

§ 62 Arbetet med lokal examensordning

Benny Lövström föredrog det förslag på ny lokal examensordning som han och chefen för studerandeavdelningen utarbetar. Beslut kommer att fattas av rektor under våren efter remiss till bland annat Grundutbildningsnämnden.

§ 63 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

Stefan Johannson och Benny Lövström föredrog arbetet inom den BTH-gemensamma kvalitetsgruppen. Bland annat arbetar planeringssekreterare Magnus Ekblad med en genomgång av Högskolans interna styrdokument. Nämnden föreslog även att man skulle bjuda in Michael Mattsson, till nästkommande möte i egenskap av vice rektor med ansvar för kvalitetsfrågor.

§ 64 Arbetet med antagningsordningen

Marina Ettedahl föredrog ett utkast till lokal antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola, framför allt med utgångspunkt i hur förslaget skiljer sig från den tidigare antagningsordningen. Beslut fattas under våren av Högskolestyrelsen.

§ 65 Betygssystem på Blekinge Tekniska Högskola

Nämnden diskuterade möjligheterna att inrätta ett fjärde parallellt betygssystem med en sjugradig skala. Ordförande skall stämma av med studerandeavdelningen om hur man löser det praktiskt samt hur en sådant system kan utformas. Nämnden återkommer i ärendet under våren.

§ 66 Fastställande av tidigare bordlagd utbildningsplan

Bakgrund

Företrädare för programmet Fysisk planering har inkommit med en utbildningsplan för utbildningsprogrammet Fysisk planering samt en begäran att få ändra examensbenämning på programmet.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutar att utbildningsprogrammet Fysisk planering skall leda till en teknologie kandidatexamen i fysisk planering (Bachelor of Science in Spatial Planning). Avsteget motiveras av att utbildningen i fysisk planering har en för Blekinge Tekniska Högskola särskild ställning som professionsutbildning vilken leder till att studenterna får rätt att använda en yrkestitel sanktionerad av Sveriges Arkitekter.

Nämnden beslutade även att bordlägga utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Fysisk planering, med hänvisning till, bland annat, att kursbeskrivningarna måste omformuleras i enlighet med mallen för utbildningsplaner.

§ 67 Fastställande av nya utbildningsplaner

Bakgrund

Till Grundutbildningsnämnden har 11 utbildningsplaner inkommit för fastställande. I beredningen av dessa konstaterade Nämnden som en generell punkt att inkomna utbildningsplaner ibland uppvisar språkliga brister som i onödan försenar hanteringen. Ordförande och planeringssekreterare får i uppgift att poängtera detta för ansvariga på sektionerna.

§ 67.1 Beslut, Interaktion och design

Nämnden beslutade att bordlägga utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Interaktion och design, med hänvisning till, bland annat, att kursbeskrivningarna konsekvent skall skrivas ur ett studerandeperspektiv.

§ 67.2 Beslut, Sjuksköterskeprogrammet

Nämnden fastställde utbildningsplanen för Sjuksköterskeprogrammet i enlighet med bilaga 6.2, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 67.3 Beslut, Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska

Nämnden fastställde utbildningsplanen för Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska i enlighet med bilaga 6.3, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 67.4 Beslut, Specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot intensivvård

Nämnden fastställde utbildningsplanen för Specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot intensivvård i enlighet med bilaga 6.4, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 67.5 Beslut, Specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot anestesisjukvård

Nämnden fastställde utbildningsplanen för Specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot anestesisjukvård i enlighet med bilaga 6.5, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 67.6 Beslut, Ekonomprogrammet med inriktning mot informationsekonomi

Nämnden fastställde utbildningsplanen för Ekonomprogrammet med inriktning mot informationsekonomi i enlighet med bilaga 6.6, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar samt ett klargörande av namnet på den i programmet ingående kursen Juridik.

§ 67.7 Beslut, Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning

Nämnden bordlade utbildningsplanen för Samhällsvetarprogrammet med inriktning mot organisation och samhällsförvaltning, med hänvisning till, bland annat, att kursbeskrivningarna mer konsekvent skall utformas ur ett studentperspektiv samt att planen skall följa upprättad mall för utbildningsplaner.

§ 67.8 Beslut, Master of Business Administration

Nämnden bordlade utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Master of Business Administration, med hänvisning till, bland annat, att man bör utforma upplägget med ett prov för tillträde till examensarbetet på ett annat sätt.

§ 67.9 Beslut, Master of Science in Business Administration

Nämnden fastställde utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Master of Science in Business Administration i enlighet med bilaga 6.9, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 67.10 Beslut, Magisterprogram i ledarskap

Nämnden fastställde utbildningsplanen för Magisterprogram i ledarskap i enlighet med bilaga 6.10, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 67.11 Beslut, Civilingenjör i maskinteknik

Nämnden bordlade utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Civilingenjör i maskinteknik, med hänvisning till, bland annat, att kursbeskrivningarna konsekvent skall utformas ur ett studerandeperspektiv, progressionen i programmet bör tydliggöras samt att planen på vissa punkter bör anpassas till mallen för utbildningsplaner.

§ 68 Avgivet remissvar tillträde till högre utbildning

Benny Lövström och Fredrik Andersson föredrog Blekinge Tekniska Högskolas remissvar på regeringens promemoria om tillträde till högre utbildning.

§ 69 Högskoleverkets utvärdering av Folkhälsovetenskap

Ewy Olander föredrog Högskoleverkets utvärdering av folkhälsovetenskap utifrån varför verket ifrågasatte examensrätten i ämnet vid Blekinge Tekniska Högskola. Nämnden diskuterade detta och kom fram till att Sektionen för hälsa till nästkommande grundutbildningsnämndsmöte skall redovisa en åtgärdsplan för uppföljningen av den ifrågasatta examinationsrätten.

§ 70 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 71 Till nästa möte

Till nästkommande möte i Grundutbildningsnämnden skall bland annat följande frågor behandlas:

 • Nya och bordlagda utbildningsplaner
 • Åtgärdsplan med anledning av Högskoleverkets utvärdering av folkhälsovetenskap
 • Kvalitetsarbetet på Blekinge Tekniska Högskola
 • Hanteringen av disciplinärenden
 • Betygssystem på Blekinge Tekniska Högskola

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Martin Bagge

Justeras

_______________________________

Fredrik Andersson

Sekreterare

Redigera
Share Dela