Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Tisdag 2007-09-25, kl. 9.00-1530

Plats: Ankaret, Karlskrona

Föredragande:

Benny Lövström (BLO)

Fredrik Andersson (FAS)

Paul Carlsson, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad (PCR)

Heléne Ivarsson (HIA)

Claes Jogréus (CJO)

Katarina Olsson, chef Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad (KAL)

Om föredragande inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden

4. Föregående mötes protokoll (bil. 1)

5. Dekanus delegerade beslut (bil. 2.1 – 2.2)

6. Information från ordförande

7. Information från lärarförslagsnämnden (bil.3 ) [HIA, CJO]

8. Uppföljning av kvalitetsarbete

8.1. Topp-5-lista

8.2. Program- och områdesutvärderingar

8.3. Kvalitetssystem BTH och utvärderingsverktyg

8.4. Nationella konferenser

9. Inrättande och revidering av huvudområden

10. Gymnasieutredningen om tillträdeskrav (bil. 4 ) [FAS]

11. Högskolepedagogik för doktorander (bil. 5)

12. Åtgärder till följd av utvärderingen av medieteknik (bil. 6) [PCR, KAL]

13. Revidering av utbildningsområde för utbildningar i medieteknik och fysisk planering (bil. 7.1 – 7.2) (KAL)

Beslutsärenden

14. Inrättande av nya utbildningsprogram höstterminen 2008 (bil 8.1 – 8.8)

15. Fastställande av utbildningsplan, Systemdesign (bil. 9)

Avslutning

16. Kvalitetsarbete inför kommande möten

17. Uppdatering av topp-5-listan med förbättringsåtgärder

18. Övriga frågor

19. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Fredrik Andersson

enligt uppdrag

Vänligen anmäl eventuellt förhinder till Fredrik Andersson på e-postadress fredrik.andersson@bth.se

Redigera
Share Dela