Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: Onsdagen den 23 februari 2005 kl 9.00-16.00

Plats: Luna, Ronneby

Närvarande

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson, ledamot (lämnar mötet vid § 32)

Patrik Hermansson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Heléne Ivarsson, ledamot

Ewy Olander, ledamot

Lars Lundberg, ledamot

Stefan J. Johansson, ledamot

Övriga

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Frånvarande

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Marie Aurell, ledamot

Claes Jogréus, ledamot

Företrädare för de studerande

Dennis Söderberg, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Sammanträdet öppnas § 21

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 22

Föredragningslistan fastställs med ändringarna ny punkt om Lärarförslagsnämndens sammansättning, delegationsordning samt utseende av ordförande, vice ordförande och suppleant (§ 36). Dessutom anmäls punkt om utseende av utskott till arbetet inom Sydostssamarbetet beträffande lärarutbildningar (§ 26). Punkt 12 ändras till beslutsärende.

Val av justerare § 23

Peter Bengtsson utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 24

Protokoll från nämndens sammanträde 2005-01-25 godkänns och läggs till handlingarna.

Information § 25

Information

- Årsredovisningen för BTH (BLO).

- Utredning är tillsatt av regeringen om avgifter för studenter från vissa länder (BLO).

- Utvärdering av BTHs internationaliseringsarbete (BLO).

- Utvärdering av BTHs samverkan med omgivande samhället (BLO).

- Rektors möte med utbildningsministern (BLO).

- Rektors fyra strategiska punkter inför 2005 (BLO).

- Verkamhetsuppdraget 2005 (BLO).

- KY-utbildningar GUNs ansvar (BLO).

- GUNs budget 2005 (BLO).

- 050224 har HSV kallat till möte om kvalitetsarbete (BLO).

- Arbetsgruppen för Bologna-processen har genomfört en endagskonferens (BLO).

- Det finns olika sätt att ge betyg, vissa ger enbart ECTS. Tillgodoräknande av kurser för examen på magisternivå som ges i samverkan med andra lärosäten (TJO).

Mötet med nämnder i Sydostsamarbetet samt utseende av ledamöter till utskott § 26

Bakgrund

Heléne Ivarsson informerar om att BTH deltar i utredning om att kunna anordna en yrkeslärarutbildning tillsammans med övriga båda lärosäten i sydost. Möjlighet för civilingenjörerna att också kunna ta en kompletterande lärarutbildningsexamen diskuterades också. Examensrätten kommer emellertid inte att ges till BTH. Dessutom bör BTH inom ramarna för samarbetet fokusera mer på skolutvecklingsfrågor i Blekinge. För att arbeta med dessa frågar och andra har lärarutbildningsnämnderna från Växjö universitet respektive från Högskolan i Kalmar, samt en delmängd från GUN, bestämt att tillsätta ett gemensamt utskott.

Beslut

Nämnden utser Heléne Ivarsson, Jörgen Andersson, Benny Lövström och en studeranderepresentant att vara GUNs utskott i lärarutbildningsfrågor.

Remissvar på utredningen § 27

Bakgrund

Benny Lövström meddelar att rektor har gett nämnden att avge ett remissvar på utredningen Förslag till nivåbeskrivning för de tre nivåerna i högre utbildning.

Beslut

Nämnden ger några synpunkter på utredningsförslaget, och utser Benny Lövström och Magnus Ekblad att skriva ett förslag till remissvar som sedan sänds direkt till rektor.

Befordringsärende § 28

Heléne Ivarsson presenterar ett befordringsärende från Lärarförslagsnämnden. En adjunkt (odisputerad) söker befordran till lektor. Den sökande har pedagogiska meriter, men saknar dokumenterade vetenskapliga meriter. Nämnden diskuterar ärendet, ger några principiella synpunkter och återför ärendet till Lärarförslagsnämnden. Nämnden anser att ärendet ska hanteras skyndsamt.

Utbildningar i hållbar utveckling § 29

Bordläggs till nästa möte.

Utvecklingsmedel för kurser § 30

Bordläggs till nästa möte.

Tillgodoräknande av kurser från utländskt lärosäte § 31

Tomas Johansson redogör för att BTH måste ge ett förhandsbesked om tillgodoräknande av kurser från utländskt lärosäte när antagen student begär så, under förutsättning att studenten studerar på utbildning som tillgodoräknandet avser. BTH bör utfärda en tillgodoräknandeordning, som kan ingå i examensordningen.

Ny justeringsperson utses § 32

Peter Bengtsson lämnar mötet och till ny justeringsperson för de resterande punkterna utses Patrik Hermansson.

Metoder för särskilt urval § 33

Bakgrund

Tomas Johansson föredrar en ansökan från MAM att få tillämpa särskilt urval enligt metoder som sektionen själv föreslår och som ännu inte finns i bilaga till antagningsordningen.

Beslut

Nämnden ger synpunkter på förslaget angående skalan på GMAT, precisering av relevans samt textformuleringen på några delar. Nämnden delegerar till dekanus att fastställa metoderna efter kontakt med MAM.

Ansökan från HAL om att få omklassificera kurser § 34

Bakgrund

Ewy Olander beskriver att det vore fördelaktigt att omklassificera kurser från HAL inom ämnet Klinisk medicin från utbildningsområde Vård till Medicin, främst därför att det underlättar samarbetet mellan lärosätena i Sydost.

Beslut

Nämnden ställer sig positiv till att använda utbildningsområdet Medicin för denna typ av kurser, dock måste HAL inkomma med nya kursplaner.

Utbildningsplaner VT 2006 §35

Bordläggs till marsmötet.

Utbildningsplaner HT 2005 § 36

Bakgrund

Benny Lövström redogör för att det finns program som startar HT 2005 som saknar fastställd utbildningsplan.

Beslut

Nämnden utser Stefan J. Johansson, Peter Bengtsson, Marie Aurell att bereda dessa fram till beslut i nästa möte med GUN. Magnus Ekblad ger gruppen administrativt stöd.

Delegation till LFN § 37

Bakgrund

Ordföranden presenterar ett förslag till dokument för fastställande av sammansättning, utseende och mandat för Lärarförslagsnämnden, LFN. Den viktigaste ändringen är att GUN respektive FAK i fortsättningen skall utse ordförande respektive vice ordförande samt suppleant. Ordföranden föreslår också Paul Davidsson till ordförande för LFN och Claes Jogréus till vice ordförande. Heléne Ivarsson föreslår Benny Lövström till suppleant. Vidare föreslår ordföranden att nämnden ger den nya LFN mandat att fortsätta behandla pågående ärenden. Ordföranden informerar slutligen om att det beslut GUN fattar blir giltigt under förutsättning att FAK fattar samma beslut.

Beslut

Nämnden fastställer dokumentet och inrättar därmed Lärarförslagsnämnden. Vid föregående möte i GUN utsågs ledamöterna Claes Jogréus och Heléne Ivarsson till GUNs lärarrepresentanter i LFN, och nämnden utser nu Benny Lövström att vara suppleant. Nämnden beslutar också att till ordförande utse Paul Davidsson och till vice ordförande Claes Jogréus. Nämnden beslutar också att den nya LFN ska fortsätta behandla pågående ärenden. Dokumentet som reglerar LFN, samt utseendet av ordförande och vice ordförande, gäller under förutsättning att Fakultetsnämnden fattar likalydande beslut.

Till nästa möte § 38

- Inventering av kvalitetsarbetet vid sektionerna. Förslag om vad sektionerna bör titta på. (Stefan. Peter. Magnus)

- Redovisning av utvecklingsmedel för kurser.

- Utbildningar i hållbar utveckling.

- Fastställande av utbildningsplaner för program med start HT 2005 – det vill säga sådana som tidigare inte har haft fastställd utbildningsplan.

- Tillgodoräknandeordning.

_______________________________

Magnus Ekblad

Planeringssekreterare

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Peter Bengtsson

justeras

_______________________________

Patrik Hermansson

justeras

Redigera
Share Dela