Protokoll fört vid sammanträde med grundutbildningsnämnden

Tid: Torsdag 6 november 2003 kl.9.20-15.10

Plats: Stora konferensrummet, IPD, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Marie Aurell, ledamot (frånvarande §§172-177)

Heléne Ivarsson, ledamot

Claes Jogréus, ledamot

Anders Nilsson, ledamot

Eva Pettersson, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen (frånvarande §§172-177)

Madeleine Söderberg, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för de studerande

Ronnie Heimer, ledamot

Företrädare för verksamheten

Sara Eriksén, ledamot

 

Sammanträdet öppnas

§ 162

Ordförande öppnar mötet.

Fastställande av föredragningslista

§ 163

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.

Val av justerare

§ 164

Anders Nilsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 165

Protokoll från nämndens möten 2003-08-27 och 2003-09-24 anmäls och läggs till handlingarna.

Kort information

§ 166

Benny Lövström informerar om att Högskolestyrelsens ordförande har tillstyrkt ett beslut i enlighet med GUN:s förslag om inrättande av nya program.

Vidare har GUN tillsammans med Fakultetsnämnden fått i uppdrag av rektor att utreda åtgärder och instruktion till Lärarförslagsnämnden som förkortar handläggningstiden av lärartillsättningar.

Benny Lövström har diskuterat utbildningsstrategin med rektor. GUN avvaktar den kommande omorganisationen innan arbetet med en utbildningsstrategi för BTH återupptas. Benny Lövström och en grupp ledamöter: Patrik Hermansson, Claes Jogréus och Anders Nilsson kommer att träffa rektor för att diskutera GUN:s framtida roll.

Nya program 2004

§ 167

Vid föregående möte fanns förslag till tre program som GUN beslutade att inte rekommendera för inrättande med det underlag som då fanns. Två av dessa, Affärsinriktat utvecklingsarbete och Intelligent logistik, har inkommit med reviderat underlag. Benny Lövström informerar att även det tredje programmet, Media, upplevelse, kultur, lärande, arbetar vidare på idén men underlag för ett nytt beslut finns inte i nuläget, se även § 174 nedan.

 

Affärsinriktat utvecklingsarbete

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att fastställa följande:

· Utbildningens namn:

Affärsinriktat utvecklingsarbete

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Business oriented development

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Magisterexamen i affärsinriktat utvecklingsarbete

· Huvudsaklig studieort:

Ronneby

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande för programmet (under förutsättning att Högskolestyrelsen inrättar programmet):

· Antal poäng:

40

· Antal platser:

30

· Tillträdeskrav:

Högskoleexamen om minst 120 poäng.

· Ansvarig institution:

IEM

· När programmet skall starta första gången:

HT 2004

Intelligent logistik

Förslaget om ett program i intelligent logistik diskuteras. Nämnden beslutar att inte rekommendera inrättande i nuläget.

Ändringar av program

§ 168

Grundutbildningsnämnden har fått in flera förslag på vissa ändringar av program inför hösten 2004.

Ändring av examensbenämning för programvaruteknik, kandidatprogrammet

Conny Johansson, IPD, har lämnat in förslag om ändring av examensbenämning och tillträdeskrav för kandidatprogrammet i programvaruteknik. För närvarande gäller följande:

· Nuvarande examensbenämning:

Teknologie kandidatexamen med huvudämnet programvaruteknik

· Nuvarande tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet samt Matematik kurs D

Nämnden beslutar att ändra examensbenämning och tillträdeskrav i enlighet med förslaget:

· Ny examensbenämning:

Teknologie kandidatexamen med huvudämnet programvaruteknik, eller Filosofie kandidatexamen med huvudämnet programvaruteknik (beroende på studentens val av matte-kurser)

· Nytt tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet samt Matematik kurs C

Ökning av poängomfattning för programvaruteknik, magisterprogrammet

Conny Johansson, IPD, har lämnat in förslag om att öka poängomfattningen för magisterprogrammet i programvaruteknik. Programmet omfattar för närvarande 40 poäng. En ökning till 60 poäng innebär att examensordningen skrivs om så att programvaruteknik blir ett 180p-ämne istället för ett 160p-ämne som det är idag.

Grundutbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att magisterexamen i programvaruteknik utökas till 180 poäng. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Vidare beslutar nämnden att programmet utökas till att omfatta 60 poäng.

Ändring av tillträdeskrav för civilingenjör maskinteknik

Stefan Sjödahl, IMA, har lämnat förslag om att ändra tillträdeskraven för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik. Förslaget innebär att tillträdeskraven för programmet blir samma som för de två andra civilingenjörsprogrammen på BTH. För närvarande gäller följande:

· Nuvarande tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet samt Matematik kurs D och Fysik kurs B

Nämnden beslutar att ändra tillträdeskrav i enlighet med förslaget:

· Nytt tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet samt Matematik kurs D, Fysik kurs B och Kemi kurs A

Ändring av tillträdeskrav för civilekonomprogrammet

Lesley Appelgren, IEM, har lämnat in förslag om ändring av tillträdeskraven för civilekonomprogrammet. Bakgrunden är att matematik kurs C inte längre är obligatorisk på gymnasiets samhällsprogram. Sänkt tillträdeskrav i matematik planerar institutionen kompensera genom att inom programmet erbjuda matematikkurser som utformas efter de nya behoven. För närvarande gäller följande:

· Nuvarande tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet samt Matematik kurs C och Samhällskunskap kurs A

Nämnden beslutar att ändra tillträdeskrav i enlighet med förslaget:

· Nytt tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet samt Matematik kurs B och Samhällskunskap kurs A

Ändring av tillträdeskrav för entreprenörutildningen

Lesley Appelgren, IEM, har lämnat in förslag om ändring av tillträdeskraven för entreprenörutbildningen. Bakgrunden är densamma som för civilekonomprogrammet, se ovan. För närvarande gäller följande:

· Nuvarande tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet samt Matematik kurs C och Samhällskunskap kurs A

Nämnden beslutar att ändra tillträdeskrav i enlighet med förslaget:

· Nytt tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet samt Matematik kurs B och Samhällskunskap kurs A

Inrättande av ämnet informatik

§ 169

Sara Eriksén, IAM, har inkommit med förslag om att informatik inrättas som biämne. Bakgrunden är att e-government-området har sin huvudsakliga ämnesförankring inom informatik och att Högskolestyrelsen inför hösten 2004 har inrättat två utbildningsprogram inom e-government. Kravet för att ett ämne skall inrättas som biämne är att det ska finnas minst en lärare som har ämnet som sitt huvudämne (BTH examensordning bilaga I). Detta är uppfyllt genom Sara Eriksén som har disputerat i informatik.

I förslaget föreslås IAM som ämnesansvarig institution. Emellertid finns även vid IPD lärare med anknytning till informatik.

Grundutbildningsnämnden beslutar att föreslå Högskolestyrelsen att ämnet informatik inrättas på högskolan.

Vidare beslutar Grundutbildningsnämnden att informatik ska vara ett biämne (under förutsättning att Högskolestyrelsen inrättar ämnet).

Grundutbildningsnämnden delegerar till Benny Lövström att besluta om ämnesansvarig institution för informatik (under förutsättning att Högskolestyrelsen inrättar ämnet).

Utbildningsplaner för fastställande

§ 170

Grundutbildningsnämnden har fått in två utbildningsplaner för fastställande.

Programvaruteknik, magisterprogrammet

Utbildningsplanen för magisterprogrammet i programvaruteknik diskuteras och det framkommer tveksamheter om alla de kurser som planeras i programmet verkligen finns och därmed om förslaget till utbildningsplan är förankrat med berörda institutioner. När kurslistorna i utbildningsplanen uppdaterats tar GUN upp frågan igen.

Produktutveckling, YH

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för YH-programmet i produktutveckling enligt bilaga 1.

Tilldelning av nätmedel

§ 171

Grundutbildningsnämnden har särskilda medel avsatta för utveckling av nätbaserad undervisning. Medel tilldelas efter ansökan från institutioner och enheter. GUN:s arbetsgrupp för beredning av ansökningar om nätmedel har tagit fram ett förslag till tilldelning.

Nämnden beslutar att fördela medel för utveckling av kurser inom ramen för Nätuniversitetet enligt bilaga 2.

Utvecklingsmedel

§ 172

Endast tre ansökningar om utvecklingsmedel har hittills inkommit. Benny Lövström kommer att kontakta de ansvariga för de nya programmen som inrättats till 2004.

Kommande mötesdatum

§ 173

GUN sammanträder nästa gång 9:e december och har därefter ännu inte fastställt kommande mötesdatum.

Nämnden beslutar att hålla möte tisdag 2004-01-20.

Upplevelsebaserat lärande (Media, upplevelse, kultur, lärande)

§ 174

Benny Lövström och Anders Nilsson har träffat Henrick Gyllberg och Sten Selander som är företrädare för programförslaget Media, upplevelse, kultur, lärande och diskuterat möjligheter att inrätta programmet för start vårterminen 2005. Eventuellt kommer vissa kurser med koppling till programmet ges under hösten 2004.

Examensordningen

§ 175

BTH:s examensordning behöver revideras på tre punkter.

· Kurslistan i bilaga E – Matematikkrav i samband med förledet teknologie, behöver uppdateras.

· Bilaga H – Matematikkrav i samband med högskoleingenjörsexamen, har visat sig att inte fylla någon funktion eftersom kraven främst anges i utbildningsplanerna för högskoleingenjörsprogrammen.

· I kapitel 3 anges att ”som huvudämne för en högskoleexamen gäller de ämnen där högskolan utfärdar kandidatexamen”. Här bör även magisterexamensämne kunna räknas som huvudämne.

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera rektor att revidera examensordningen genom att stryka bilaga H samt ändring i kapitel 3 enligt ovan.

Vidare beslutar nämnden att delegera till Benny Lövström att revidera bilaga E.

Nästa möte

§ 176

Nästa möte hålls 9 december i Karlskrona. På agendan för mötet finns bland annat Kriterier för utbildningsområde, Mötestider för våren, diskussion om GUN:s framtida roll. Benny Lövström, Jörgen Andersson och Patrik Hermansson kommer att förbereda ärendet Årsredovisning och verksamhetsuppdrag. Jörgen Andersson förbereder ärendet PCI:s fortsättning.

Mötet avslutas

§ 177

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Madeleine Söderberg

Sekreterare

Justeras

Benny Lövström

Anders Nilsson

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela