Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Tisdag 2007-08-28, kl. 9.00-1600

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Föredragande:

Benny Lövström (BLO)

Fredrik Andersson (FAS)

Heléne Ivarsson (HIA)

Olle Lindeberg (OLI)

Stefan Johansson (SJA)

Claes Jogréus (CJO)

Om föredragande inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden

4. Föregående mötes protokoll (bil.1)

5. Dekanus delegerade beslut (bil. 2.1 – 2.4)

6. Information från ordförande

7. Information från lärarförslagsnämnden (bil.3 ) [HIA, CJO]

8. Arbetet med kurs- och utbildningsplaner

9. Inrättande och revidering av huvudområden

10. Ansökan om nya KY-utbildningar (bil.4)

11. Civilingenjör i spelprogrammering [OLI]

12. Lokal examensordning

13. Kvalitetssystem på Blekinge Tekniska Högskola (bil. 5)

14. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola [SJA]

15. Utvärderingen av medieteknik

Beslutsärenden

16. Revidering av äldre utbildningsplan (bil. 6)

17. Fastställande av nya utbildningsplaner (bil.7.1 – 7.14)

Avslutning

18. Övriga frågor

19. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Fredrik Andersson

enligt uppdrag

Vänligen anmäl eventuellt förhinder till Fredrik Andersson på e-postadress fredrik.andersson@bth.se

Redigera
Share Dela