Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2005-11-16, kl. 9.00

Plats: Ankaret (Gräsvik)

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot (ej närvarande under § 116)

Företrädare för verksamheten

Claes Jogréus, ledamot

Jörgen Andersson, ledamot

Stefan Johansson, ledamot

Lars Lundberg, ledamot

Ewy Olander, ledamot

Övriga

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Håkan Behmer, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson, ledamot

Annica Hellman, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Sammanträdet öppnas § 102

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 103

Föredragningslistan fastställs med ändringar: § 7 i kallelsen (rapport från lärarförslagsnämnden) bordläggs samt § 13 i kallelsen (inrättande av nytt grundutbildningsämne) läggs efter § 16 i kallelsen (fastställande av metoder för särskilt urval).

Val av justerare § 104

Stefan Johansson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 105

Inget protokoll föreligger vid detta möte.

Percapsulam-beslut § 106

Protokoll från nämndens percapsulam-beslut från 2005-11-02 anmäls och läggs till handlingarna.

Rapport om alternativt urval § 107

Rapporter om försöken med särskilt urval i samband med höstantagningen 2005 anmäls och läggs till handlingarna. Ytterligare uppföljning ska ske efter första läsåret.

Rapport från Bolognagruppen § 108

Kort rapport från Bolognagruppen. Nästa skede i innebär att sektionerna involveras på ett konkret sätt i form av utbildningsinsatser vad gäller bland annat omformuleringar av kurs- och utbildningsplaner.

Flytten av informatik § 109

Kort rapport om arbetet med flyttning och omklassificering av kurser i informatik och bildande av programrådet knutet till e-government.

Information om rektors uppdrag till GUN § 110

Bakgrund

Rektor har genom beslut gett nämnden nya uppdrag med syfte att stärka programansvaret.

Beslut

Nämnden utser en arbetsgrupp som ska ta fram förslag till hur nämnden arbetar vidare med uppdragen samt formulera förslag till redovisning av dem till rektor. Gruppen består av Stefan Johansson (sammankallande), Ewy Olander och en studeranderepresentant. Gruppen ska redovisa förslag vid nämndens decembermöte.

Information § 111

Benny Lövström informerar.

- TEK har inrättat programgrupper.

- Medieteknik ska utvärderas som en grupp av program enligt HSVs utvärderingsmetod. GUN tar fram frågor för en självvärdering. Till nästa möte tar Benny Lövström fram förslag till sådana frågor.

Fastställande av utbildningsplaner § 112

Bakgrund

Till nämnden har ett antal utbildningsplaner inkommit för fastställande.

Beslut

Nämnden fastställer utbildningsplan för:

- Utvecklingsingenjör i maskinteknik 120p

- Produktutveckling 80 p. (2004, 2006) med redaktionella ändringar

- Civilingenjör i maskinteknik 180 p. (2003, 2004, 2005, 2006) med redaktionella ändringar

- Utvecklingsteknik 120 p. (2004, 2005)

Inrättande av utbildningsprogram § 113

Bakgrund

MAM har inkommit med förslag om inrättande av nytt utbildningsprogram, Civilekonom online.

Beslut

Nämnden inrättar programmet, men delegerar till Benny Lövström att fastställa programnamn med engelsk översättning.

Examen: Ekonomie kandidat (företagsekonomi) / Bachelor of Science in Buiness Administation.

Huvudsaklig studieort: distans

Antal poäng: 120.

Antal platser: 60, varav 20 antas på BTH.

Tillträdeskrav: Matematik C, Samhällskunskap A (standardbehörighet D.4.1).

Ansvarig sektion: MAM.

Start: höstterminen 2006.

Fastställande av kursplanemall § 114

Bakgrund

Tomas Johansson har tillsammans med arbetsgrupp från GUN utarbetat ett förslag till ny kursplanemall, främst med anledning av BTHs nya kursdatabas.

Beslut

Nämnden fastställer mallen med redaktionella ändringar – punkt 1 och 2.

Fastställande av metoder för alternativt urval § 115

Bakgrund

TEK har inkommit med förslag om inrättande av nya metoder för alternativt urval för magisterprogrammet Strategiskt ledarskap för hållbar utveckling.

Beslut

Nämnden delegerar till Benny Lövström att fastställa metod för alternativt urval.

Inrättande av ämnet Teknovetenskap § 116

Bakgrund

TKS har inkommit med ett förslag om inrättande av ett nytt grundutbildningsämne vid BTH. Diskussionen leds av vice ordförande Claes Jogréus, då Benny Lövström inte var närvarade under hela denna punkt.

Beslut

Beslutet bordläggs.

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Stefan Johansson

justeras

Redigera
Share Dela