Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: Tisdagen den 14 december 2004 kl 9.00-12.00

Plats: Rosenbom, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson, ledamot

Patrik Hermansson, ledamot

Dennis Söderberg, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot (fram till § 147)

Marie Aurell, ledamot

Sara Eriksén, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Claes Jogréus, ledamot

Ewy Olander, ledamot

Eva Petterson, ledamot (fram till § 135)

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Magnus Ekblad, planeringssekreterare


Sammanträdet öppnas § 136

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 137

Föredragningslistan fastställs. Följande punkter anmäls under övrigt

-Uppdrag från rektor till nämnden att skriva remissvar (SOU 2004:97).

-Förslag till rektor att göra ändring i examensordningen.

-Information om utbildningen på programmet Spelprogrammering.

-Rapport från jämställdhetskonferens.

Val av justerare § 138

Eva Pettersson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 139

Protokoll från nämndens sammanträde 2004-11-23 godkänns och läggs till handlingarna.

Information från dekanus § 140

Dekanus informerar om

- Att högskolestyrelsen har fattat beslut om att inrätta programmet Crossmedia och upplevelseproduktion.

- Att högskolestyrelsen har fastställt budget för verksamhetsåret 2005.

Dekanus delegationsbeslut § 141

Dekanus har inte fattat några beslut på delegation under perioden.

Rapport om utvecklingsmedel för nätkurser § 142

Underlaget från sektionerna är inte fullständigt. Därför kommer slutrapporten om utvecklingsmedel för nätkurser att bli försenad.

Bologna-processen § 143

Arbetsgruppen för BTH:s arbete med att initiera arbetet med Bologna-processen rapporterar. Det kommer att hållas seminarier någon gång under februari 2005 på BTH. Dessa ordnas tillsammans med lärosätena i Växjö respektive Kalmar. Nämnden anser att deltagarna (framförallt lärare) bör informeras redan innan semiarierna ges. Marie Aurell och Ewy Olander uppdras att samordna sådan information och se till att den sänds ut i god tid före seminarierna.

Utbildnings- och kursdatabas § 144

Arbetet med en databas för utbildnings- och kursplaner är igång och finansieras nu delvis med medel från GUN.

Utbildningsplan § 145

Nämnden diskuterar förslag på utbildningsplan för Magisterexamen med ämnesbredd med inriktning mot teamarbete i hemvård. Nämnden lägger fram några rekommendationer som Ewy Olander för tillbaka till HAL.

Utbildningsstrategi § 146

Nämnden fastställer utbildningsstrategin.

Lärarförslagsnämndens nästa mandatperiod § 147

Nämnden beslutar att dekanus får hantera anställningsärenden under januari månad i väntan på att nya ledamöter utses till lärarförslagsnämnden, samt att dekanus dessutom tillsammans med dekanus FAK ser över instruktionen för lärarförslagsnämnden.

Fastställande av riktlinjer § 148

Nämnden delegerar till dekanus att fastställa riktlinjer för klassificering av kurser.

Övrigt § 149

- Nämnden har fått i uppdrag av rektor att skriva ett remissvar på utredningen Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens (SOU 2004:97). Nämnden utser en arbetsgrupp bestående av Claes Jogréus, Eva Pettersson, Peter Bengtsson och – om hon efter tillfrågan ställer svarar ja – Rose-Marie Olsson.

- Nämnden föreslår rektor att examensordningen ändras beträffande reglerna för utfärdande av högskoleexamen.

- Nämnden diskuterar utbildningsverksamheten på programmet Spelprogrammering.

- Dennis Söderberg redogör för den jämställdhetskonferensen han deltagit i.

Till nästa möte § 150

På nästa möte som hålls 2005-01-25 i Karlskrona tas bland annat följande upp:

- Slutrapport om utvecklingsmedel för nätkurser.

- Diskussion om seminarier kring Bologna-processen.

- Diskussion om gemensamt nämndmöte inom Sydostsamarbetet.

- Utseende av ledamöter till lärarförslagsnämnden.

- Diskussion av riktlinjer för särskilt urval.

- Fastställande av utbildningsplaner.

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser under den gångna mandatperioden. Vice ordförande Claes Jogréus begär ordet och framför nämndens tack till Benny Lövström för hans goda insatser som dekanus under förlupna mandatperiod.

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Eva Pettersson

justeras

Redigera
Share Dela