Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden 2002-09-26 i biblioteket, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande ledamöter:

Claes Wohlin, professor (ordförande)

Claes Jogréus, universitetslektor

Eva Pettersson, universitetsadjunkt

Jörgen Andersson, universitetsadjunkt

Helene Ivarsson, universitetslektor

Anders Nilsson, universitetsadjunkt (frånvarande §1-3)

Marie Aurell, universitetsadjunkt (frånvarande §12-16)

Ronnie Heimer, student (frånvarande §13-16)

Jenny Pettersson, student (frånvarande §13-16)

Patrik Hermansson, student (frånvarande §13-16)

Annika Annemark, bibliotekarie (adjungerad, frånvarande §6-8)

Övriga:

Tomas Johansson, chef studerandeavdelningen (adjungerad för § 6, 11)

Madeleine Pettersson, sekreterare

Madeleine Söderberg, sekreterare

Frånvarande:

Benny Lövström, universitetslektor


§ 1       Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2       Den utsända föredragningslistan fastställdes.

§ 3       Till justeringsperson för mötet valdes Eva Pettersson.

Informations- och diskussionsärenden I:

§ 4       Ordförande i GUN och fyllnadsval
Claes Wohlin lämnar sin post som ordförande och ledamot i GUN 2002-10-01. En valnämnd har tillsatts för genomförande av fyllnadsvalet. Till dess att en ny ordförande utsetts övertar Claes Jogréus ordförandeskapet.

Då Claes Wohlin slutar måste GUN utse en ny ledamot till lärarförslagsnämnden.

§ 5       Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 6       Studerandeavdelningen (föredragande Tomas Johansson)

Tomas Johansson, ny chef för studerandeavdelningen, presenterade sig, informerade om studerandeavdelningens arbete och ett antal gemensamma beröringspunkter för GUN och studerandeavdelningen diskuterades.

 • Från 2003-01-01 införs Diploma Supplement vid Sveriges universitet och högskolor, vilket syftar till att underlätta rörligheten inom EU. Det innebär att examensbevisen kompletteras med ett tillägg som beskriver bl. a utbildning, examenskrav och det nationella utbildningssystemet.
 • Tomas Johansson informerade kort om möjligheten till ECTS-ackreditering. GUN ansåg att man borde ta ställning till ECTS och ECTS-ackreditering.
 • Frågan väcktes om vilka rutiner som finns för antagning av utländska studenter.
 • Studerandeavdelningens kommentarer på förslaget till ny examensordning diskuterades (se § 13).

§ 7       Arbetsgrupp Applikationsprogrammet

Nämnden delgavs kort information om status för arbetsgruppen för Applikationsprogrammet. Sammansättningen av arbetsgruppen är klar och första mötet kommer att hållas 8 oktober.

§ 8       Underlag till utbildningskatalog för Civilingenjör Datateknik (diskussionsunderlag utsänt med kallelsen, bilaga 1)

GUN erhöll det planerade underlaget till utbildningskatalogen för CI-Datateknik. Underlaget diskuterades och nämnden beslutade att ge följande kommentarer till det programansvariga organet för övervägande:

 • I den beskrivande texten, första stycket, är det oklart vad som menas med begreppet ”modern informationsteknik”. Motiveringen till varför samhällsvetenskapliga och humanistiska inslag ingår skulle kunna uttryckas bättre.
 • Nämnden ser gärna att någon mjukare kurs syns som exempel på valbar kurs i vänstermarginalen.
 • Även möjligheten att läsa matematikkurser borde synas.

Beslutsärenden:

§ 9       Förled i examen för vårdområdet

Claes Jogréus redogjorde för olika alternativ till förled i vårdexamina. Institutionens förslag är filosofie, vilket också är det alternativ som nationellt används oftast för denna typ av examen.

Nämnden beslutade att filosofie ska användas som förled för kandidatexamen och magisterexamen med ämnesdjup inom vårdområdet. Detta inarbetas i examensordningen på lämpligt sätt.

§ 10     Externa utvärderare för utbildningsprogram och –nivåer

Nämnden diskuterade för vilka typer av program som externa utvärderingar vid inrättandet anses nödvändigt. Nämnden beslutade att externa utvärderingar endast behövs vid inrättandet av civilingenjörsprogram och magisterprogram med ämnesdjup. Däremot ska rutinerna för den interna utvärderingen vid inrättandet av magisterprogram med ämnesbredd ses över.

§ 11     Nya program (beslutsunderlag utsänt med kallelsen, bilaga 2-11)

Grundutbildningsnämndens uppgift är att tillstyrka eller avstyrka inkomna programförslag. Beslut att inrätta nya program fattas slutligen av högskolestyrelsen.

Från institutionen för programvaruteknik och datavetenskap inkomna programförslag:

 • Programvaruteknik, 160 p, Teknologie mag. Nämnden beslutade att rekommendera högskolestyrelsen att inrätta programmet.
 • Datavetenskap, 120 p, Teknologie kand. Nämnden beslutade att rekommendera högskolestyrelsen att godkänna föreslagna förändringar av det befintliga programmet i datavetenskap.
 • Datavetenskap, 160 p, Teknologie mag. Nämnden beslutade att rekommendera högskolestyrelsen att godkänna föreslagna förändringar av det befintliga programmet i datavetenskap.
 • Magisterprogram Datavetenskap, 40 p, Teknologie mag. Nämnden beslutade att rekommendera högskolestyrelsen att inrätta programmet.
 • Programvarusystem, öppen ingång, 120 p, Teknologie kand. Nämnden beslutade att rekommendera högskolestyrelsen att inrätta programmet.
 • Data- och systemvetenskap, 120 p, Filosofie kand. Nämnden beslutade att rekommendera högskolestyrelsen att inrätta programmet.
 • Data- och systemvetenskap, 160 p, Filosofie mag. Nämnden beslutade att rekommendera högskolestyrelsen att inrätta programmet.
 • Informationsteknologi, 80 p, Högskoleexamen. Nämnden beslutade att rekommendera högskolestyrelsen att inrätta programmet.
 • Yrkeshögskoleutbildning Tillämpad Säkerhet, 40 p. Nämnden ansåg sig inte ha tillräcklig kompetens och kunskap om yrkesutbildningarna för att tillstyrka eller avstyrka. GUN beslutade att återlämna förslaget till ursprunglig instans.

Från institutionen för maskinteknik inkommet programförslag:

 • Civilingenjörsprogram i maskinteknik, 180 p. Nämnden beslutade att rekommendera högskolestyrelsen att inrätta programmet under förutsättning att en extern utvärdering utfaller positivt.

Från institutionen för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik inkomna programförslag:

 • Specialistsjuksköterskeprogram inom hälso- och sjukvård med inriktning mot internmedicinsk vård, 40 p. Nämnden beslutade att rekommendera högskolestyrelsen att inrätta programmet.
 • Specialistsjuksköterskeprogram inom hälso- och sjukvård med inriktning mot vård av äldre, 40 p. Nämnden beslutade att rekommendera högskolestyrelsen att inrätta programmet. Claes Jogréus fick i uppdrag att kontrollera vilken benämning på utbildningen som förordas av Socialstyrelsen.

Från institutionen för ekonomi och management inkomna programförslag:

 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi, 180p. Nämnden beslutade att rekommendera högskolestyrelsen att inrätta programmet under förutsättning att en extern utvärdering utfaller positivt.
 • Magisterexamen med ämnesbredd med inriktning mot elektroniska affärer 40 p. Nämnden beslutade att rekommendera högskolestyrelsen att inrätta programmet.

Från institutionen för telekommunikation och signalbehandling inkomna programförslag:

 • Elektroteknik, 120 p. Nämnden beslutade att rekommendera högskolestyrelsen att inrätta programmet.
 • Elektroteknik, 180 p. Nämnden beslutade att rekommendera högskolestyrelsen att inrätta programmet.

Från institutionen för fysisk planering inkommet programförslag:

 • European Spatial Planning – sustainable development, social cohesion and innovative regions, 40 p. Nämnden beslutade att rekommendera högskolestyrelsen att inrätta programmet.

§ 12     Arbetsgrupper för nya civilingenjörsprogram

I en propå till GUN från Michael Mattsson föreslås att nämnden utser arbetsgrupper för nya civilingenjörsprogram. Nämnden såg det som positivt att initiativ av det här slaget kommer från den övriga organisationen. GUN vill ändå avvakta med att införa sådana arbetsgrupper tills nämnden haft en strategidiskussion (se § 14) och tills man sett resultaten av de externa granskningarna av de föreslagna civilingenjörsutbildningarna (se § 11). Ärendet bordlades.

§ 13     Examensordningen (beslutsunderlag utsänt med kallelsen, bilaga 13-18)

Nämnden diskuterade inkomna remissvar och gav Claes Wohlin i uppdrag att uppdatera förslaget till examensordningen med dessa i beaktande. Efter uppdateringen kommer beslut tas per capsolum snarast.

Beslut att fastställa ny examensordning fattas av rektor, efter förslag från GUN. GUN kan däremot besluta om bilagorna.

Informations- och diskussionsärenden II:

§ 14     Strategidiskussion

Ärendet bordlades till den planerade strategidagen 2002-10-22.

§15      Nästa möte hålls torsdagen den 7 november i Ronneby.

§16      Övrigt

a) Kontaktperson mellan Grundutbildningsnämnden och Förvaltningen
Nämnden ställde sig positiv till Tomas Johanssons förslag att ha en kontaktperson mellan GUN och studerandeavdelningen. Madeleine Söderberg utsågs att fungera som GUN:s kontaktperson gentemot Förvaltningen.

b) Tid för strategidiskussion
Nämnden beslutade att ordna en heldags strategidiskussion tisdagen den 22 oktober klockan 9.15. Till mötet kommer ett antal personer bjudas in och institutionerna uppmanas att komma in med funderingar kring hur de vill att grundutbildningen ska se ut på lång sikt.

c) Avtackning
Claes Jogréus tackade Claes Wohlin och Madeleine Pettersson för deras insatser, å hela Grundutbildningsnämndens vägnar.

Vid protokollet:

Madeleine Söderberg

sekreterare

Justeras:

Claes Jogréus

vice ordförande

Eva Pettersson

Redigera
Share Dela