Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2006-01-23, kl. 9.00

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Sandra Walther, ledamot

Emma Dellin, ledamot

Mikael Karlsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Claes Jogréus, ledamot

Jörgen Andersson, ledamot

Stefan Johansson, ledamot

Lars Lundberg, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Håkan Behmer, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Ewy Olander, ledamot

Övriga

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen

Sammanträdet öppnas § 1

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. En kort presentationsrunda genomförs då alla ledamöter ej träffats tidigare.

Fastställande av föredragningslista § 2

Föredragningslistan fastställs.

Val av justerare § 3

Lars Lundberg väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Dekanus delegationsbeslut § 4

Dekanus redogör för fattade delegationsbeslut om fastställande av utbildningsområde. Med anledning av det stora antalet kurser som har fastställs vid ett och samma tillfälle anser nämnden att rutinerna kring detta bör ses över för att undvika att alla fastställandena sker i slutet av året.

Information § 5

Benny Lövström informerar.

- BTHs miljömål.

- Övriga informationspunkter är utsända efterhand per e-post.

Information från LFN § 6

Claes Jogréus informerar från Lärarförslagsnämnden om tillsättning av ett lektorat i psykologi och tillsättning av tre lektorat i vårdvetenskap.

Information från Bolognagruppen § 7

Benny Lövström informerar om att införandet av de förändringar av utbildningsstrukturen som är föreslagna i nu liggande högskoleproposition eventuellt kommer att träda i kraft senare än i mitten av 2007. Lövström informerar vidare om att han inför Lilla Ledningsgruppen ska sammanfatta statusen i BTHs arbete med Bolognaprocessen och att det inom ramarna för Sydostsamarbetet nu finns en projektgrupp som har uppdraget att samordna Bolognaprocessen vid lärosätena i Sydost.

Stärkt programansvar § 8

Arbetsgruppen för stärkt programansvar har inte något nytt att rapportera sedan senaste nämndsammanträde. Rapportering ska ske vid nästa sammanträde, dock måste kontakt tas med rektor tidigare då uppdraget skall avrapporteras till rektor 2005-02-15.

Fastställande av utbildningsplaner § 9

Bakgrund

Utbildningsplaner från HAL har kommit in för fastställande.

Beslut

Nämnden fastställer utbildningsplanerna Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska och Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot intensivvård, anestesivård, ambulanssjukvård eller operationssjukvård. Utbildningsplanerna fastställs med redaktionella ändringar.

Programansvar för magisterprogram i e-government § 10

TEK utses att vara programansvarig sektion för magisterprogram i e-government.

Kontaktpersoner gentemot sektionerna § 11

Nämnden utser kontaktpersoner gentemot BTHs sektioner

HAL – Heléne Ivarsson

TEK – Håkan Behmer, Ewy Olander

TKS – Stefan Johansson, Benny Lövström

MAM – Claes Jogréus

Till nästa möte § 12

Vid sitt nästa sammanträde 2006-03-02 kommer nämnden bland annat att behandla följande:

- Rapport från arbetsgruppen om förstärkt programansvar.

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Lars Lundberg

justeras

Redigera
Share Dela