Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden 2002-08-22 i Stora Konferensrummet, Soft Center, Ronneby

Närvarande:

Claes Wohlin, professor (ordf)

Claes Jogréus, universitetslektor

Eva Pettersson, adjunkt

Jörgen Andersson, adjunkt

Benny Lövström, universitetslektor

Helene Ivarsson, universitetslektor

Marie Aurell, adjunkt

Annika Annemark, bibliotekarie (adjungerad)

Patrik Hermansson, student

Frånvarande:

Anders Nilsson, adjunkt

Ronny Heimer, student

Jenny Pettersson, student


 

§ 1 Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Till nämnden hälsades de nya studeranderepresentanterna, Patrik Hermansson och Jenny Pettersson, särskilt välkomna. De ersätter de tidigare studeranderepresentanterna Jenny Nordgren och Maria Larsson.

§ 3 Den utsända föredragningslistan fastställdes med följande tillägg under punkten Övrigt:

a) Nya program

b) Ny chef studerandeavdelningen

c) Central kursmall

d) Plussning av betyg

§ 4 Till justeringsperson för mötet valdes Benny Lövström

Informations- och diskussionsärenden I:

§ 5 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Infomaterial HT2003 (föredragande Lennarth Förberg och Margareta Ahlström, bokade 9.30-10.00)

Förberg och Ahlström presenterade informationsavdelningens arbetsprocess avseende BTHs utbildningskatalog. Nämnden framförde som önskemål att schemat för detta arbete publiceras på BTHs hemsida för att göra informationen lättillgänglig för all personal alternativt kommuniceras tydligt till hela organisationen. Presentationen utmynnade vidare i en diskussion om vilka tidsgränser som gäller för att möjliggöra att nya program för nästkommande läsår hinner tas med i motsvarande utbildningskatalog. Nedan anges dessa tidsgränser.

26/9 - Grundutbildningsnämnds möte

1/10 - Deadline för leverans till informationsavdelningen av färdiga textmaterial avseende befintliga program. Även deadline för rapportering av vilka nya program som planeras att ges. Det senare är viktigt för att informationsavdelningen ska kunna beräkna totalsumman program och därmed antalet sidor i katalogen.

7/10 - Högskolestyrelse möte

15/10 - Deadline för inskick av färdigt textmaterial avseende de nya programmen

1/11 - Upphandling för katalogen avslutas, vilket innebär låsning av katalogens antal sidor

15/11 - Deadline för textändringar inom befintliga sidor/ej möjligt ändra antalet sidor

2/12 - Högskolestyrelse möte

5/12 - Grundutbildningsnämnds möte

15/12 - Katalogmaterialet lämnar BTH och skickas till tryckeri

(Magisterprogramkatalogens tider ligger någon vecka senare)

§ 7 Status nätmedel
Nämnden beslutade att flytta § 7 till Beslutsärenden.

§ 8 Korta informations- och diskussionspunkter

a) Utbildningsplaner (kategori 1 och 2 i enlighet med GUN-protokoll från maj månad)
Samliga utbildningsplaner för 2002/2003 tillhörande ovan nämnda kategorier är fastställda av GUN då de har reviderats i enlighet med GUNs synpunkter. Vidare har alla institutioner även lämnat utbildningsplansförsäkringar, vilket var ett krav för att respektive utbildningsplan skulle kunna fastställas (se GUNs protokoll från maj).
Ordföranden fick i uppdrag att i dialog med ansvariga för BTHs hemsida för utbildning arrangera så att alla utbildningsplaner för innevarande läsår publiceras på internet.

b) Mall utbildningsplan (material i form av bilaga 1 utsänt med kallelsen)
Nämnden gick igenom inkomna remisskommentarer, vilka ordföranden kommer att uppdatera dokumentet i enlighet med.

c) ITS och samordning mellan utbildningsprogram (föredragande Benny Lövström)
Benny Lövström informerade övriga nämnden om status för ITS programutbud HT2002. Dataingenjörsprogrammet (DI) kommer att finnas kvar geografiskt i Ronneby. Samläsning kommer dock ske med Civilingenjörsprogrammet i Datateknik samt i vissa fall med ITS övriga program i Karlskrona. Berörda studenter har blivit informerade om denna ändring i förväg. ITS kommer även att stå för DI-studenternas pendlingskostnader. Institutionen har tillsatt en arbetsgrupp för att se vilka möjliga samordningslösningar som finns inför höstterminen 2003. Nämnden vill betona att man finner det problematiskt ur samordningssynpunkt att högskolan är förlagd till flera orter, vilket i sin tur resulterar i svaga studentmiljöer.

d) Kursplaner för kännedom
På grund av det stora antal kursplaner som inkommit till nämnden anser GUN det nödvändigt att kommunicera ut tydliga rutiner till institutionerna för att klargöra vilken typ av information GUN behöver vid inskick av kursplaner för att smidigare kunna hantera dem. Vidare lades förslaget att delegera till ordföranden att förbehandla inkomna kursplaner. Kursplaner som härrör till flera utbildningsområden eller bedöms som svårbestämda skall tas upp i nämnden. Övriga beslutas baserat på ordförandens rekommendation.

e) Översyn av standardbehörighet
Nämnden delgavs information om att Högskoleverket för närvarande genomför en översyn av de olika klassificeringar som finns angående standardbehörighet i syfte att reducera antalet skilda klassificeringar.

f) Generell magisterrätt
Ordförande informerade nämnden om att BTH erhållit generell magisterrätt även utanför det tekniska fakultetet. Innebörden av nämnda rättighet är att vi hädanefter kan utfärda detta själva efter genomförande av BTHs egna interna kvalitetssäkringsrutiner. Högskoleverket behöver således inte tillfrågas.

g) Magisterrätt i matematik
BTH har numera magisterrättigheter i matematik (se beslut GUN-2002/12/1.0).
Ärendet aktualiserade behovet av rutiner för hantering av eventuella jävsituationer i samband med omröstningar och beslut. För att förhindra eventuella jävsituationer ansåg nämnden att vid omröstningar och beslut ska inte ledamöter delta om det rör den egna institutionen och för studeranderepresentanter inte i de fall det berör den egna utbildningen. Vidare betonade också nämnden vikten av att i ärenden det anses nödvändigt adjungera personer för att på så sätt erhålla maximal information.

Beslutsärenden:

§ 7 Status nätmedel

Nämnden beslutade att flytta § 7 till Beslutsärenden eftersom begärd komplettering inkommit från Institutionen för ekonomi och management (IEM) i enlighet med beslutsdokumentet GUN-2002/11/1.0. GUN beslutade därför att bevilja IEM 25 000 kronor avseende punkt 4.1 i GUN-2002/11/1.0. Rörande punkt 4.2 i samma beslutsdokument avslår nämnden IEMs ansökan. Vidare godkändes kompletteringen angående punkt 4.3 varpå IEM sålunda har rätt att totalt rekvirera ett belopp av 375 000 kronor (350 000 + 25 000).

§ 9 Delegationsordning CI (material distribuerades under mötet)
Nämnden beslutade att godkänna delegationsordningen för programorganet för civilingenjörsprogrammet i Datateknik under förutsättning att nedanstående ändringar görs och distribueras tillbaka till nämnden. Ordförande fick i uppdrag att kommunicera kommentarerna till Håkan Grahn. De ändringar som anses nödvändiga var att korrigera stavfelet i kapitel ett samt att inkludera text i kapitel två att organet har för avsikt att adjungera personer från andra institutioner i de fall där ett sådant behov finns, exempelvis för att kunna öka integrationen mellan de tekniska och samhällsvetenskapliga ämnena.  Vidare fick Claes Jogreus, som är en av programorganets ledamöter, i uppdrag att vid varje GUN-möte återrapportera avseende programorganets arbete.

§ 10 Utbildningsplaner (kategori 3 i enlighet med GUN-protokoll från maj månad)

Samliga utbildningsplaner för 2002/2003 tillhörande ovan nämnda kategori fastställdes av GUN då de har reviderats i enlighet med GUNs synpunkter. Utbildningsplanerna för magisterprogrammet i vårdvetenskap, specialistsjuksköterskeutbildning inom vård av äldre samt specialistsjuksköterskeutbildning inom hälso- och sjukvård med inriktning mot internmedicinsk vård är emellertid fastställda endast under förutsättning att Högskolestyrelsen inrättar dessa program. Utbildningsplanen för programmet ”Applikationsutveckling för digitala medier” fastställdes endast för årskurs ett då kursplaneringen i dagsläget endast är förankrad avseende det första året.  Nämnden ser Björn Stilles förslag om tillsättande av en arbetsgrupp för programmet som mycket positivt. GUN anser att det i gruppen bör finnas en företrädare från ITS och en studentrepresentant och förlitar sig i övrigt på den programansvariges omdöme om vad som utgör en lämplig grupp. Till nästa GUN-möte, till vilket Björn Stille kommer att adjungeras, önskas en återrapportering från denna arbetsgrupp då vi också vill ha in en kort beskrivning av programmets samtliga kurser.

§ 11 Examensordningen (material i form av bilaga 2 utsänt med kallelsen)
GUN beslutade att Examensordningen ska sändas på remiss till berörda enheter efter att dokumentet uppdaterats i enlighet med de kommentarer som framkom på mötet. Tillsammans med remissutskicket ska även ett följebrev inkluderas med information om hur GUN har för avsikt att hantera examensförled rörande vårdsidans utbildningar. Nämnden gav därför Claes Jogreus i uppdrag att undersöka status på andra svenska lärosäten angående vilket fakultet sjuksköterskeprogrammet vanligtvis tillhör samt huruvida sjuksköterskeexamen ges med eller utan förled.

Informations- och diskussionsärenden II:

§ 12 Betygsskalor, ECTS
GUN diskuterade huruvida det i framtiden är viktigt för BTH att göra en EU-anpassning avseende betygssystem eller inte. ECTS-systemet består av två delar, dels ECTS-poäng där en omräkning görs till ett gemensamt europeiskt system och dels ett relativt betygsystem innehållande fem olika betygsnivåer. Eftersom frågan är av viktig strategisk betydelse ansåg nämnden att detta bör diskuteras närmare, förslagsvis på nästa möte. Vid en sådan diskussion ansåg GUN att det är en god idé att adjungera Maria Engelmark från Externa Relationer.

§ 13 Magisterexamen med ämnesbredd (material i form av bilaga 3 utsänt med kallelsen)
Ett flertal institutioner har visat intresse att starta magisterutbildningar med ämnesbredd, vilket föranleder att GUN bör ta ställning till ett antal strategiska frågor. Punkten kommer därför att behandlas närmare på nästa GUN-möte.

§ 14 Pedagogiska seminarier               
Ärendet bordläggs tills den utlysta tjänsten som Pedagogisk utvecklare är tillsatt.

§ 15 Till nästa möte

  • Integrationsfrågor
  • ECTS
  • Magisterexamen med ämnesbredd
  • Nya program
  • Ny chef studerandeavdelningen
  • Central kursmall
  • Plussning av betyg

§ 16 Övrigt

a)       Mötesdagar under hösten
GUN fastställde följande datum för kommande möten:
- 26 september, Karlskrona (lokal Biblioteket, Gräsvik)
- 7 november, Ronneby (lokal ITS Konferensrum)
- 5 december, Karlskrona (lokal Ankaret)
- 9 januari, Ronneby (Stora Konferensrummet, IPD)

b)       Nya program
Ärendet bordlades till nästa möte.

c)       Ny chef studerandeavdelningen
Ärendet bordlades till nästa möte.

d)       Central kursmall
Ärendet bordlades till nästa möte.

e)       Plussning av betyg

Ärendet bordlades till nästa möte.

Vid protokollet

Madeleine Pettersson

Sekreterare

Justeras:

Claes Wohlin

Benny Lövström

Redigera
Share Dela