Kallelse GU-nämndssammanträde den 23 April 2002

Tid: Tisdagen den 23 april 2002, kl. 09.15-15.00

Plats: ITS Konferensrum, Soft Center, Ronneby

Dagordning (10 min.):

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justeringsperson

Informations- och diskussionsärenden I:

4. Föregående protokoll

5. Rapportering medieteknik (föredragande Lena Trojer och Peter Ekdahl, bokad 09.30) (30 min.)

6. Kurser och kursplaner

a. Inrättande av nya kurser (Bilaga 1)

b. Inledande diskussion kursplaner (t.ex. mall och examination)

c. Kursbeslut tagna per e-mail

d. Nya kurser inom IT-säkerhet (Bilaga 2)

e. ITS – hantering av kursplaner och kursutvärderingar (Bilaga 3)

7. Korta informationspunkter

a. Återrapportering från möte med Högskoleverket avseende Ansökan generell rätt för Magisterexamen med djup (föredragande Claes Wohlin och Jenny Nordgren)

b. Kurs i informationssökning

c. Återrapportering från Validering av reell kompetens (föredragande Helene Ivarsson)

d. Status inkomna utbildningsplaner (föredragande Madeleine Pettersson) (översikt delas ut under mötet)

e. Återrapportering från Tillgodoräknande möte (föredragande Claes Jogreus och Anders Nilsson)

8. Programansvarigt organ CI Datateknik

9. Ansökan magisterrättigheter i matematik (Bilaga 4)

12.00-13.00 LUNCH

Beslutsärenden:

10. Ansökningar utvecklingsmedel (Bilaga 5-21)

Informations- och diskussionsärenden II:

11. Utbildningsplaner för CI Datateknik, Industriell ekonomi och Applikationsutveckling (Bilaga 22, 23 och 24)

12. Lärarförslagsnämnd

13. Jämställdhetsplan för Blekinge Tekniska Högskola (Bilaga 25)

Avslutning:

14. Till nästa möte

15. Övrigt

a) specialistsjuksköterskeutbildningar (föredragande Claes Jogreus) (Bilaga 26)

Redigera
Share Dela