Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2006-10-11, kl. 9.00-17.00

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Föredragande:

Benny Lövström: Samtliga punkter utom pkt 8 & 16

Claes Jogréus eller Heléne Ivarsson pkt 8

Jörgen Andersson eller Heléne Ivarsson pkt 16

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bil 1)

5. Minnesanteckningar från arbetsutskottet (bil 2)

6. Dekanus delegationsbeslut (bil 3)

7. Information från ordförande

8. Information från lärarförslagsnämnden (bil 4)

9. Högskoleverkets förslag på nationellt kvalitetssäkringssystem (bil 5)

10. Kursplanearbete på sektionerna inför Bologna, GUNs roll

11. Hantering av kortare utbildningar, t.ex. Collegeår (bil 6)

12. Ny lokal examensordning (underlag sänds senare)

13. Hanteringen av progression

14. Remiss om särskilda behörigheter och examensbenämningar (bil 7.1 – 7.2)

15. Prioritering av åtgärder för stärkande av programansvar

16. Yrkeslärarutbildning i Sydost (bil 8)

17. Relationen mellan GUN och plattformsansvariga

Beslutsärenden:

18. Inrättande av huvudämne på magisternivå i folkhälsovetenskap (bil 9)

19. Fastställande av nya program (bil 10.1 – 10.14)

20. Fullföljande av ansökningar om KY-program (bil 11.1 – 11.2)

21. Fastställande av mallar för utbildningsplan och kursplan

Avslutning:

22. Övriga frågor

23. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Fredrik Andersson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Fredrik Andersson på e-postadress fredrik.andersson@bth.se

Redigera
Share Dela