Protokoll fört vid sammanträde med grundutbildningsnämnden

Tid: Tisdagen den 10 juni 2003 kl 9.15-16.00.

Plats: Ankaret, Campus Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot (frånvarande § 93 samt §§ 112-118)

Marie Aurell, ledamot (frånvarande §§ 100-118)

Sara Eriksén, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot (frånvarande §§ 111-118)

Claes Jogréus, ledamot (frånvarande §§ 97-104)

Anders Nilsson, ledamot (frånvarande § 107)

Eva Pettersson, ledamot

Övriga

Margareta Ahlström, Informationsavdelningen (§ 97)

Annika Annemark, bibliotekschef (frånvarande §§ 111-118)

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen (frånvarande §§ 93-97)

Madeleine Söderberg, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för de studerande

Ronnie Heimer, ledamot

Patrik Hermansson, ledamot

Jenny Pettersson, ledamot

 

Sammanträdet öppnas

§ 93

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista

§ 94

Sedan kallelsen skickades ut har fyra utbildningsplaner med mindre ändringar skickats in till nämnden för fastställande. ITS och IPD har tillsammans anmält att man vill att GUN fastställer institutionstillhörigheten för kurser i nätverkssäkerhet

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med tillägg av ärendena Fastställande av utbildningsplaner och Institutionstillhörighet för kurser i nätverkssäkerhet.

Val av justerare

§ 95

Sara Eriksén väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 96

Protokoll från de två föregående mötena 2003-04-10 och 2003-05-08 anmäls och läggs till handlingarna.

Marknadsföring inför 2004

§ 97

Margareta Ahlström berättar om arbetet med utbildningskatalogen för 2004/2005. Möjligheten att flytta visst innehåll från katalog till webb diskuteras. På så sätt skulle den tryckta katalogen kunna göras mindre och det skulle vara lättare att få in material som tillkommer sent. Vidare informeras att Högskolestyrelsen beslutat att genomföra en undersökning om BTHs marknadsföring.

Adjungering till Grundutbildningsnämnden

§ 98

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen, har anmält att han önskar bli adjungerad till nämndens sammanträden. Då många ärenden i GUN berör Studerandeavdelningen skulle han vara betjänt av att känna till både beslut och diskussioner. Tomas Johansson kan också tillföra nämnden information i vissa frågor. Grundutbildningsnämnden beslutar att adjungera Tomas Johansson till resterande sammanträden under 2003.

Kriterier för utbildningsområde för kurser

§ 99

Bland Grundutbildningsnämndens uppgifter finns att fastställa utbildningsområde för kurser. GUNs beslut om utbildningsområde grundar sig huvudsakligen på kursplan och förslag till utbildningsområde från den institution som ansvarar för en kurs. De riktlinjer som är praxis i nämnden finns inte nedskrivna vilket bidragit till att grunden till beslut varit otydlig gentemot institutionerna. Nationellt fastställda riktlinjer för kursers inplacering i utbildningsområden saknas.

Sara Eriksén påpekar att riktlinjer skulle kunna utformas så att kursansvariga motiveras att tydligare lyfta fram användningen av tekniska hjälpmedel i kurserna.

Grundutbildningsnämnden utser en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till skriftliga riktlinjer, samt se över de kriterier som varit praxis i nämnden. Arbetsgruppen består av Sara Eriksén, Benny Lövström och Anders Nilsson.

Fastställande av utbildningsområde för kurser (omprövning)

§ 100

Institutionerna IAM och IFP har inkommit med begäran om att Grundutbildningsnämnden ska ompröva tidigare beslut om utbildningsområde. För IAM gäller detta kurser i Arbetsvetenskap och kurser inom programmet Litteratur, kultur och digitala medier. För IFP är det kurserna Landskaps- och bebyggelsehistoria och Teckning och målning.

GUN beslutar att låta de tidigare besluten stå fast tillsvidare. När skriftliga riktlinjer tagits fram, se § 99 ovan, kommer utbildningsområde för kurserna att omprövas enligt institutionernas begäran.

Tilldelning av nätmedel

§ 101

Arbetsgruppen för nätmedel har behandlat en ansökan om tilldelning av nätmedel.

Grundutbildningsnämnden beslutar att IAM tilldelas 40 000 kr för utveckling av nätbaserad kurs Introduktion till Femte dimensionen. Utvecklingen av kursen förenar forskning, undervisning och utveckling av lärande verksamhet i samverkan med grundskolan och utgör en modell för lärande. Förutsättning för beviljade medel är att kursen ges i linje med Nätuniversitetets uppgifter och att det ges en återrapportering av utvecklingsarbetet. Vidare gäller även de generella förutsättningar för beviljade medel som anges i bilaga 1 till GUNs protokoll 2003-04-10.

Återrapportering nätmedel

§ 102

Biblioteket beviljades 2002-11-07 medel av Grundutbildningsnämnden, för utveckling av en nätbaserad kurs i bibliotekspedagogik. Slutrapporten för projektet har inkommit och föredras av Annika Annemark. Rapporten godkänns och åtagandena enligt ansökan anses därmed uppfyllda.

IEM beviljades 2003-04-10 medel av Grundutbildningsnämnden för Utveckling av breddmagisterprogram med inriktning mot flexibelt lärande. Institutionen uppmanades att lämna information om hur de inledande faserna fortlöper. Sådan information har nu inkommit och föredras av Heléne Ivarsson.

Programansvarig institution för högskoleingenjörsprogrammet i data/elektroteknik

§ 103

Högskolestyrelsen inrättade 2003-05-09 utbildningsprogrammet Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik. På Grundutbildningsnämnden ligger att utse den institution som har det övergripande ansvaret för programmets genomförande. Förslaget om att inrätta programmet gjordes av Institutionen för telekommunikation och signalbehandling. Grundutbildningsnämnden beslutar att ITS ska vara programansvarig institution för programmet.

Delegeringar till ordförande

§ 104

På grund av den höga arbetsbelastningen för nämndens ledamöter diskuteras möjligheten att delegera vissa ärenden till ordföranden.

Grundutbildningsnämnden beslutar att delegera till dess ordförande att:

· Godkänna rapporter vad gäller beviljade utvecklingsmedel. Före beslut ska synpunkter inhämtas från den arbetsgrupp som nämnden utsett för att behandla ansökningar om utvecklingsmedel.

· Avge svar på remisser och skrivelser som nämnden ombeds svara på.

Vidare kan ordförande fatta beslut i brådskande ärenden. Vid sådant beslut ska även vice ordförande närvara.

Delegationsbeslut återrapporteras till nämnden på närmast följande möte. Vad gäller svar på remisser och skrivelser ska nämnden vid varje möte informeras om inkomna remisser och skrivelser samt avgivna svar. Delegationen kan inte vidaredelegeras.

Delegering av kursplaner IAM

§ 105

Vid Grundutbildningsnämndens möte 8 maj återtogs delegationen till Institutionen för arbetsvetenskap, medieteknik och humaniora, vad gäller fastställande av kursplaner för programmet Gestaltning i digitala medier (GUN § 83/2003). Institutionen har inkommit med en begäran att återfå delegationen.

Nämnden diskuterar delegationsordningen och kommer fram till att om liknande situation uppstår igen är det önskvärt att innehavaren av delegationen i förhand meddelas om att delegationen kan komma att återtas. Tidigare beslut kvarstår dock.

Kursplaner för programmet Gestaltning i digitala medier kommer att behandlas av nämnden under sommaren. Om detta fungerar tillfredsställande kan delegationen återges i samband med att kursplanen/-planerna fastställs.

Fastställande av utbildningsplaner

§ 106

Matematik och datavetenskap

IHN har inkommit med en reviderad utbildningsplan för programmet Matematik och Datavetenskap 120p. Anledningen till revideringen är att öka samläsningen med andra program och fristående kurser. Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Matematik och Datavetenskap i enlighet med bilaga 1.

Reviderade utbildningsplaner för Programvaruteknik har inkommit till GUN för fastställande. Föreslagna förändringar grundar sig på bedömningen som gjorts av Högskoleverket.

Programvaruteknik 80 p

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Programvaruteknik 80 p, enligt bilaga 2.

Programvaruteknik 120 p

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Programvaruteknik 120 p, enligt bilaga 3.

Programvaruteknik 160 p

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Programvaruteknik 160 p, enligt bilaga 4.

Kursvärderingssystem

§ 107

Jenny Pettersson har under våren arbetat med kursvärderingssystemet Dialog II. Arbetsmaterial har skickats ut med kallelsen inför mötet. Innan nämnden fattar beslut i frågan ska materialet gå på remiss till institutionerna. Sista datum för remissvar sätts till 29 augusti. Benny Lövström och Jenny Pettersson (eller den studeranderepresentant som ersätter Jenny efter sommaren) får i uppdrag att arbeta in de synpunkter som framkommer. GUN avser därefter att fatta beslut i frågan på mötet 1 oktober.

Institutionstillhörighet för kurser i nätverkssäkerhet

§ 108

ITS och IPD har tillsammans sett över institutionstillhörigheten för ett antal kurser. För de berörda kurserna är grundprincipen att kurser inom programmering ska ges av IPD och kurser inom nätverk ges av ITS. Institutionerna har dock inte kunnat enas om placeringen av kurser inom området nätverkssäkerhet. Därför önskar institutionerna att Grundutbildningsnämnden fattar beslut i frågan.

Nämnden uppdrar åt ordförande Benny Lövström att fatta beslut om institutionstillhörighet för kurserna i nätverkssäkerhet, efter att ha rådgjort med Claes Jogréus och någon av studeranderepresentanterna i GUN.

Mötestider för hösten

§ 109

Nämnden beslutar att sammanträde kommer att hållas följande dagar:

· onsdag 27 augusti 2003, i samband med internat 27-28 augusti

· onsdag 1 oktober 2003 i Karlskrona

· torsdag 6 november 2003 i Ronneby

· tisdag 9 december 2003 i Karlskrona

Utbildningsstrategi för BTH

§ 110

Grundutbildningsnämnden har fått i uppdrag av rektor att utveckla en strategi för grundutbildningen, se rektorsbeslut R061/03. Nämnden diskuterar hur arbetet ska läggas upp och vilket material som behövs som underlag. Nämnden beslutar att ha ett internat 27-28 augusti för att diskutera vidare.

Inställandet av kurser och program

§ 111

Benny Lövström informerar om att han och prorektor Bengt Aspvall har fått i uppdrag av rektor Lars Haikola att se över om BTH ska göra ”noll-intag” på något utbildningsprogram.

Kort information

§ 112

MDA 2

Berthel Sutter på IAM har skickat in skriftlig information om den planerade vidareutvecklingen av programmet Människor, datateknik, arbetsliv.

Inkomna och avgivna skrivelser

Madeleine Söderberg informerar om remissvar som avgivits under våren samt pågående remissarbete.

Dekanus delegationsbeslut

Dekanus delegationsbeslut DG002/03 anmäls och läggs till handlingarna.

Rapportering från programorganet för civilingenjörsutbildningarna

§ 113

Minnesanteckningar från sammanträdena i programorganet för civilingenjörsutbildningarna 2003-04-15 samt 2003-05-15 har skickats ut med kallelsen.

Kostnader och intäkter för programansvar

§ 114

Frågan bordläggs till nästa möte.

Lärarförslagsnämnden

§ 115

Frågan bordläggs till nästa möte.

Basår för magisterprogram

§ 116

Frågan bordläggs till nästa möte.

Nästa möte

§ 117

Nästa möte hålls 27 augusti i samband med internatet 27-28 augusti.

På agendan för nästa möte finns bland annat Nya program 2004 samt de punkter som bordlagts under detta möte.

Övrigt

§ 118

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Madeleine Söderberg

Sekreterare

Justeras

Benny Lövström

Ordförande

Sara Eriksén

Justerare

Redigera
Share Dela