Protokoll fört vid sammanträde med grundutbildningsnämnden

Tid: Onsdag 1 oktober 2003 kl.9.00-17.00

Plats: Ankaret, Campus Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

 

Heléne Ivarsson, ledamot

 

Anders Nilsson, ledamot (frånvarande delar av §146)

 

Eva Pettersson, ledamot

Övriga

Margareta Ahlström, informationssekreterare (närvarande delar av §146)

 

Annika Annemark, bibliotekschef (frånvarande §§145 - 153 )

 

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

 

Madeleine Söderberg, sekreterare

Frånvarande:

 

Företrädare för de studerande

Ronnie Heimer, ledamot

Företrädare för verksamheten

Marie Aurell, ledamot

 

Sara Eriksén, ledamot

 

Claes Jogréus, ledamot

 

   

Sammanträdet öppnas

§ 140

Ordförande öppnar mötet.

   
   

Fastställande av föredragningslista

§ 141

Heléne Ivarsson som är med i beredningsgruppen för nätmedel anmäler att gruppen har ett förslag till tilldelning.

Jörgen Andersson och Patrik Hermansson anmäler att de vill informera om sitt arbete med kvalitetsuppföljning.

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med tillägg av ärendena Dialog II och kvalitetsuppföljning samt Tilldelning av nätmedel.

   
   

Val av justerare

§ 142

Patrik Hermansson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

   
   

Kort information

§ 143

Benny Lövström informerar om vad som pågår nationellt och på högskolan; I budgetpropositionen får BTH sänkt takbelopp och satsningen på nätbaserad undervisning fortsätter. En utredning om BTH:s marknadsföringsinsatser har gjorts och rapporten är klar. BTH har tillsammans med Teknikföretagen och IT-företagen initierat en nationell kampanj med syftet att ge en mer positiv syn på IT-området och peka på kommande arbetskraftsbehov. Inför det kommande högskolestyrelsemötet ligger ett förslag om att genomföra en utredning av campusorganisationen.

Tomas Johansson informerar om antal registrerade studenter för höstterminen och prognos för helåret.

Benny Lövström informerar om omorganisationen och de nya sektionerna. Ledamöterna diskuterar Grundutbildningsnämndens framtida roll och hur detta påverkar uppdraget att ta fram en utbildningsstrategi för BTH. Benny Lövström ska ta upp frågan med rektor.

Tomas Johansson informerar om ett misstag som skedde i samband med antagningen.

   
   

Föregående mötes protokoll

§ 144

Protokoll från mötet 2003-06-10 anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Dialog II och kvalitetsuppföljning

§ 145

Jörgen Andersson och Patrik Hermansson har varit runt på institutionerna och pratat om kursvärderingssystemet Dialog II och kvalitetsuppföljning för kurser. Det framkom då att delar av Dialog II inte skulle fungera för vissa kurser som exempelvis de med PBL-undervisning eller nätbaserade kurser. Institutionerna verkade positiva till att i årsredovisningen införa en kvalitetsredovisning för kurser.

Patrik Hermansson och Benny Lövström kommer att arbeta om dokumentet som beskriver Dialog II. Vidare får Benny Lövström i uppdrag att tillsammans med Jörgen Andersson och Patrik Hermansson ta fram en beskrivning av vad som bör finnas med i årsredovisningen.

   
   

Diskussion om nya program 2004

§ 146

Benny Lövström informerar om att det finns flera idéer om nya program, förutom de som GUN hade uppe vid föregående möte. Vid Högskolestyrelsens kommande möte kommer Benny Lövström att föredra detta ärende och de program som nämnden rekommenderat för inrättande.

Heléne Ivarsson informerar om att en diskussion fortfarande pågår om namnet för programmet i IT-stödd distansutbildning. Programmet är ett samarbete mellan flera högskolor och universitet och diskussionen handlar om att komma överens lärosätena emellan.

Vidare diskuterar nämnden programmens namn. Margareta Ahlström från Informationsavdelningen tycker att programnamnen bör vara korta och lättbegripliga. GUN enas om att som riktlinje ska programnamnen ange ämne eller inriktning men inte examen. Detta med undantag av program som leder till yrkesexamina som till exempel ingenjörs- eller sjuksköterskeprogrammen.

Grundutbildningsnämnden beslutar att ha ett extra möte i oktober, speciellt för beslut om att rekommendera inrättande av nya program. Mötet kommer att hållas i Ronneby. Datum bestäms senare per e-post.

   
   

Nytt utbildningsprogram, MDA 2

§ 147

IAM har under det senaste året gjort en utredning om en förnyelse av MDA-programmet. Underlaget från utredningen har skickats in till Grundutbildningsnämnden och utredarna frågar om det förändrade programmet som föreslås är att betrakta som en förändring i det nuvarande programmet eller som ett helt nytt program. Förändringar som föreslås är bland annat byte av namn och en tydligare fokusering mot ämnet arbetsvetenskap.

GUN beslutar att betrakta förnyelsen av MDA-programmet som än ändring av nuvarande program. Några av de föreslagna förändringarna kräver dock ett formellt beslut. Nämnden avvaktar till dess underlag för beslut inkommit.

   
   

Nytt utbildningsprogram, Digitala spel

§ 148

IAM har inkommit med ett förslag till inrättande av ett nytt kandidatprogram, Digitala spel. Förslaget diskuteras. Ärendet bordläggs till nästa möte, se §146 ovan. Anders Nilsson som är GUN:s kontaktperson gentemot institutionen kommer att framföra nämndens synpunkter som framkommit i diskussionen.

   
   

Ändring av tillträdeskrav i matematik

§ 149

Några tekniska högskolor har ändrat tillträdeskraven från gymnasiets matematik kurs E till matematik kurs D.

Grundutbildningsnämnden beslutar att det högsta tillträdeskravet i matematik till program som inte kräver tidigare högskolestudier, ska vara gymnasiets matematik kurs D. Detta innebär att utbildningsplanerna måste omarbetas för de program som det berör.

Vidare beslutar nämnden att tillträdeskravet i matematik för Tekniskt basår ändras till gymnasiets matematik kurs B.

   
   

Ändring av tillträdeskrav, Medieteknikprogrammet

§ 150

Grundutbildningsnämnden har fått in ett förslag om att minska tillträdeskravet i matematik för Medieteknikprogrammet. På detta sett ökar underlaget för rekrytering av studenter. Nuvarande tillträdeskrav är grundläggande behörighet, gymnasiets matematik kurs C, samt samhällskunskap kurs A.

GUN beslutar att ändra tillträdeskraven för medieteknikprogrammet till grundläggande behörighet, gymnasiets matematik kurs B samt samhällskunskap kurs A.

   
   

Fastställande av utbildningsplaner

§ 151

Sju utbildningsplaner har inkommit till nämnden för fastställande, fem från IHN och två från IMA. Eva Pettersson föredrar utbildningsplanerna för specialistsjuksköterskeprogrammen. Heléne Ivarsson påpekar att i de fem utbildningsplanerna för sjuksköterskeprogrammen görs hänvisningar till SFS i kapitel 2 på fel ställe.

Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot opera-tionssjukvård efter korrigering av hänvisning i kapitel 2. Se bilaga 1.

Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot aneste-sisjukvård efter korrigering av hänvisning i kapitel 2. Se bilaga 2.

Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård efter korrigering av hänvisning i kapitel 2. Se bilaga 3.

Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot intensivsjukvård

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot intensivsjukvård efter korrigering av hänvisning i kapitel 2. Se bilaga 4.

Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska efter korrigering av hänvisning i kapitel 2. Se bilaga 5.

Yrkeshögskoleprogram i produktutveckling

Eva Pettersson anser att det finns oklarheter angående de matematikkurser som ingår i utbildningsplanen. Grundutbildningsnämnden bordlägger utbildningsplanen till nästa möte.

Eftersom programmet planeras starta redan till våren är det viktigt att så snart som möjligt fastställa vissa punkter. Grundutbildningsnämnden beslutar att, under förutsättning att Högskolestyrelsen inrättar programmet ska följande gälla för programmet:

· Antal poäng:

80

· Antal platser:

Ingen platsbegränsning

· Tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet

· Programmet skall starta första gången:

VT 2004

· Ansvarig institution:

IMA

Civilingenjörsprogram i maskinteknik

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Civilingenjörsprogram i maskinteknik enligt bilaga 6.

   
   

Tilldelning av nätmedel

§ 152

Ärendet bordläggs till nästa ordinarie möte.

   
   

Mötet avslutas

§ 153

Ordförande avslutar mötet.

   
   

Vid protokollet

Madeleine Söderberg

 

Sekreterare

 

Justeras

Benny Lövström

Patrik Hermansson

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela