Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: Tisdagen 2004-10-19 kl 9.00-16.00

Plats: Rum 3237, Campus Gräsvik, Karlskrona

Närvarande

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson, ledamot

Patrik Hermansson, ledamot

Dennis Söderberg, ledamot

Företrädare för verksamheten

Marie Aurell, ledamot

Sara Eriksén, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Ewy Olander, ledamot

Eva Pettersson, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef (fram till § 114)

Tomas Johansson, chef studerandeavdelningen

Magnus Ekblad, sekreterare

Frånvarande

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Claes Jogréus, ledamot


§ 101

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 102

Föredragningslistan fastställs med tillägg av diskussion om tid för vårens första möte.

§ 103

Marie Aurell väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 104

Protokoll från nämndens sammanträde 2004-09-22 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 105

Dekanus informerar om

- arbetsgruppen som tar fram riktlinjer för alternativt urval

- planeringssekreterarens uppdrag att utreda troliga orsaker till att så få av de internationella studenterna som tackat ja till sin plats slutligen registrerade sig på något program HT 04

- planeringssekreterarens deltagande på en konferens ordnad av HSV med temat dimensionering av högre utbildning

- att dekanus för GUN representerar BTH i projektgrupp i utvecklingsarbetet kring sydost-samarbetet

- att ett av de program som styrelsen har beslutat att inrätta slutligen har fått namnet Interaktion och design

- att Civilekonomprogrammet (online-varianten) inte behöver inrättas av styrelsen och att det troligen inte heller kommer att starta HT 2005

- att arbetet med att inrätta programmet med arbetsnamnet Crossmedieproduktion fortsätter på TKS

- att dekanus för GUN har fått i uppdrag att samordna utvärderingsfrågor åtminstone fram till årsskiftet

§ 106

Dekanus har fattat beslut om att planeringssekreteraren att ge planeringssekreteraren fullmakt att teckna interna omföringar och fakturor. Beslutet anmäls och läggs till handlingar.

§ 107

Margareta Ahlström hälsas välkommen av ordföranden. Hon informerar om arbetet med utbildningskatalogen och andra rekryteringsfrågor som informationsavdelningen arbetar med.

§ 108

Planeringssekreteraren föredrar resultatet av den enkätundersökning som har gjorts. Nämnden beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som ska utveckla en mall för kursplaner. Gruppen ska även göra en översyn av processen och belysa vad som eventuellt måste göras för att planerna ska vara utformade efter de krav som är aktuella vid en ECTS-ackreditering. Arbetsgruppen rapporterar vid nästa möte och skall bestå av Tomas Johansson, Patrik Hermansson, Heléne Ivarsson och Magnus Ekblad, vilken skall vara sammankallade sekreterare.

§ 109

Arbetsgruppen som skall ta fram ett förslag om grundutbildningsstrategi presenterar ett utkast vid nästa möte.

§ 110

Nämnden beslutar att uppdra åt dekanus att ta upp frågan om arbetet med den så kallade Bologna-processen i lilla ledningsgruppen. Nämnden utser också en arbetsgrupp som ska göra en inventering av vad några andra UoH gör i detta avseende samt vad HSV och utbildningsdepartementet har för material. Gruppen som består av Marie Aurell, Ewy Olander och Peter Bengtsson skall också formulera förslag på hur information om denna process kan spridas inom BTH. Gruppen rapporterar på nästa möte.

§ 111

Nämnden beslutar att förslaget skall på remiss till sektionerna och i samband med det ska nämnden be att få veta vilka kurser som inte får ingå i generell examen.

§ 112

Det råder frågetecken kring om HSV avser utvärdera Medieteknik 2006. Nämnden ställer sig emellertid positiv till att ändå initiera en utvärdering av ämnet.

§ 113

Nämnden diskuterar principerna för fastställande av utbildningsområde för kurser och beslutar att delegera till dekanus att fatta beslut om detta för kursen Förändring av organisationer.

§ 114

Ewy Olander presenterar ett förslag från HAL om att få inrätta ämnet Folkhälsovetenskap som huvudämne på kandidat och magisternivå. Hon lämnar rummet när nämnden fattar beslut om att inrätta ämnet på kandidatnivå, men inte på magisternivå. HAL kan inte visa upp den lärarkompetens som enligt examensordningen krävs för att kunna examinera studenter i Folkhälsovetenskap på magisternivå. Inrättande på kandidatnivå räcker för den i ansökan planerade verksamheten.

§ 115

Efter en muntlig föredragning från dekanus fastställer nämnden ändring av bilaga A i examensordningen och uppdrar åt planeringssekreteraren att göra den.

§ 116

Nämnden fastställer inte utbildningsplan för magisterkursen MBA och sänder tillbaka den till MAM med anvisningar om vad som bör ändras. Marie Aurell får i uppdrag att kontakta MAM.

§ 117

Nämnden diskuterar tidsplan för översynen av utbildningsplaner som ska användas i program med start HT 05. Efter diskussion beslutar nämnden att fastställa följande tidsplan:

- 1/12 04: Programansvariga lämnar utbildningsplanerna till planeringssekreteraren (Observera att nämnden vill att alla planer ska sändas in).

- 15/12 04: Arbetsgruppen har avslutar granskningen och kontaktar vid behov sektionerna för eventuell komplettering.

- 14/1 05 Arbetsgruppen formulerar sitt förslag till GUN.

- 18/1 05: Kallelse till nästkommande GUN-möte sänds ut.

- 25/1 05: GUN sammanträder och tar ställning till förslaget från arbetsguppen.

Nämnden beslutar att planeringssekreteraren snarast kontaktar sektionscheferna samt att arbetsgruppen utses vid nästa möte.

§ 118

Nämnden beslutar att första mötet VT 05 ska äga rum 25/1.

§ 119

På nästa möte 2004-11-21 i Ronneby (Opalen) skall bland andra följande punkter behandlas

- Arbetsgruppen som tar fram mall för kursplaner och gör en översyn av processen för fastställande av dessa planer redovisar sitt arbete.

- Diskussion av utkast till utbildningsstrategi.

- Fastställande av förslag till ändringar av examensordningen som uttrycker vilka kurser som inte får ingå generell examen.

- Tillsättande av arbetsgrupp som bereder beslut om fastställande av utbildningsplaner.

Ordföranden avslutar mötet och tackar ledamöterna för deras insatser.

Vid protokollet

Magnus Ekblad

Sekreterare

Benny Lövström

ordförande

Marie Aurell

Justerare

Redigera
Share Dela