Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Tisdag 2007-10-23, kl. 9.00-1600

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Föredragande:

Benny Lövström (BLO)

Fredrik Andersson (FAS)

Heléne Ivarsson (HIA)

Claes Jogréus (CJO)

Stefan Johansson (SJA)

Eva Pihlblad (EPI)

Om föredragande inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden

4. Föregående mötes protokoll (bil. 1.1 – 1.2)

5. Dekanus delegerade beslut (bil. 2.1 – 2.3)

6. Information från ordförande

7. Information från lärarförslagsnämnden (bil.3 ) [HIA, CJO]

8. Arbetsordning för fastställande av befattningsprofiler för professurer

9. Uppföljning av kvalitetsarbete

9.1. Kvalitetssystem BTH och utvärderingsverktyg

9.2. Aktuella utvärderingar (bil. 4 )

9.3. Nationella konferenser

9.3.1. HSVs kvalitetskonf 10-11 okt, återrapportering [FAS, SJA]

9.3.2. SULF 15 nov, Stockholm

9.3.3. NSHU NU2008, 7-9 maj 2008, Kalmar

10. Ekonomiskt utfall och prognos 2007 samt budgetarbetet för 2008 [EPI]

11. Akademi sydost, aktuella frågor (bil. 5)

12. Arbetet med BTH:s Forsknings- och utbildningsstrategi (bil. 6.1 – 6.2)

Beslutsärenden

13. Tidigare bordlagda förslag till program (bil. 7)

14. Förslag till inrättande av Masterprogram i programvarukvalitet (bil. 8.1 – 8.2)

15. Namnbyte Civilingenjörsprogram (bil. 9)

16. Förändring av behörighetskrav Magisterprogram i europeisk planering och regional utveckling (bil. 10)

17. Tidsplan för revidering av utbildningsplaner inför ht 2008 (bil. 11)

18. Fastställande av utbildningsplaner som tidigare bara funnits på engelska (bil. 12)

Avslutning

19. Kvalitetsarbete inför kommande möten

20. Uppdatering av topp-5-listan med förbättringsåtgärder

21. Övriga frågor

22. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Fredrik Andersson

enligt uppdrag

Vänligen anmäl eventuellt förhinder till Fredrik Andersson på e-postadress fredrik.andersson@bth.se

Redigera
Share Dela