Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2005-09-27, kl. 9.30

Plats: Gräsvik (Ankaret)

Föredragande:

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

BLO (Benny Lövström)

TJO (Tomas Johansson)

HBE (Håkan Behmer)

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2005-08-29)

5. Information

6. Utvärdering av ämnen som inte kommit med i HSVs sexårs-cykel (BLO)

7. Tillträdeskraven på magisterprogrammen och överklagandena av behörighetsbedömningarna (TJO)

8. Omräkning av svensk betygskala till ECTS och samt betyg på utbildningsprogram (HBE, TJO)

9. Inrättande av nya program – process och tidplan (BLO)

Beslutsärenden:

10. Fastställande av överföring av ämnesansvaret för Informatik från TKS till TEK (bilaga 2 – BLO)

11. Fastställande av utbildningsplan för IT-säkerhet 120 p., Mathematical modelling and simulation 40 p., Samhällsvetarprogrammet 120 p. och Civilekonomprogrammet 120 p. (BLO – bilaga 3)

Avslutning:

12. Övrigt

13. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Sammanställning av informationspunkter

- Bolognaprocessen vid BTH

- Arbetet med den s.k Nya våren

Redigera
Share Dela