Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Torsdag 2007-02-27, kl. 9.00-1200

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Föredragande:

Benny Lövström (BLO) alla punkter utom där annat anges.

Claes Jogréus (CJO)

Heléne Ivarsson (HIA)

Stefan Johansson (SJA)

Om föredragande inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden

4. Föregående mötes protokoll (bil. 1.1 – 1.2)

5. Minnesanteckningar från Arbetsutskottet (bil. 2.1 – 2.2)

6. Dekanus delegerade beslut (bil 3.1 – 3.2)

7. Information från ordförande

8. Information från lärarförslagsnämnden (bil. 4) [CJO, HIA]

9. Kursplanearbete på sektionerna

10. Övergångsregler för utbildningsplaner

11. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola [SJA]

Beslutsärenden

12. Namnändring Europeisk planering och regional utveckling (bil. 5)

13. Delegering av fastställandet av utbildningsplan för utbildningsprogrammet Lärarutbildning för gymnasieskolans yrkesförberedande program (bil. 6)

14. Fastställande av tidigare bordlagda utbildningsplaner (bil. 7.1 – 7.2)

15. Fastställande av nya utbildningsplaner (bil. 8.1 – 8.4)

16. Revidering av äldre utbildningsplan (bil. 9)

Avslutning

17. Övriga frågor

18. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Fredrik Andersson

enligt uppdrag

Vänligen anmäl eventuellt förhinder till Fredrik Andersson på e-postadress fredrik.andersson@bth.se

Redigera
Share Dela