Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: Onsdagen den 22 september 2004 kl 9.00-16.00

Plats: Ganges, Karlshamn

Närvarande

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson, ledamot

Dennis Söderberg, ledamot

Företrädare för verksamheten

Helén Ivarsson, ledamot

Claes Jogéus, ledamot (från §95)

Ewy Olander, ledamot

Eva Pettersson, ledamot

Övriga

Magnus Ekblad, sekreterare

Frånvarande

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot (anmält förhinder)

Marie Aurell, ledamot (anmält förhinder)

Sara Eriksén, ledamot (anmält förhinder)

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson, ledamot (anmält förhinder)

Företrädare för verksamheten

Annika Annemark, bibliotekschef (anmält förhinder)

Tomas Johansson, chef studerandeavdelningen


§ 88

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 89

Föredragningslistan fastställs med strykande av punkt 11. 4 (inrättande av YH-utbildning med inriktning mot vård och omsorg) och med tillägg av följande punkter: ny punkt 11.4 blir inrättandet av utbildningsprogrammet CivilekonomOnlineprogrammet, 11.5 namnbyte på programmet Informationssystem och 11.6 förlängning av magisterprogrammet i datavetenskap. Under övrigt anmäls följande: mall för kursplaner, koordinatorer i nämnden för arbetet med att få BTH att bli en del i den så kallade Bolognaprocessen samt en egen anmodad utvärdering av undervisningen i medieteknik vid BTH.

§ 90

Ewy Olander väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 91

Protokoll från nämndens sammanträde 2004-08-24 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 92

Dekanus informerar om följande

- arbetet med att förbättra BTH:s rutiner för antagning av utländska studenter

- högskoleverkets utvärderingar av utbildning och forskning vid BTH 2005

- arbetet med utbildningskatalogen

- en utredning är tillsatt för att se över hur statsmaktens resursfördelningssystem inom högskolesektorn fungerar

- i mars 2005 kommer förslag från regeringen rörande examensordningen

- den kommande högskolepropositionen kan innehålla förslag på att införa avgifter för studenter som kommer från länder utanför OECD-området

- Ewy Olander åker för nämndens räkning på konferens om nätburen examination anordnad i Malmö av bland andra Nätuniversitet

- dekanus informerar slutligen om högskolepedagogiskt seminarium på BTH.

§ 93

Dekanus informerar om delegationsbeslut DG005/04 2004-09-01, fastställande av 13 utbildningsplaner (bilaga 1).

§ 94

Nämnden informeras om utseende av ämnesnämnd vid avdelningen för matematik vid TEK, dnr TEK 123-216/04. Ämnesnämnden ska hantera bland annat de från GUN delegerade besluten rörande kursplaner.

§ 95

Nämnden diskuterar planeringssekreterarens förslag på ändrade rutiner i arbetet med att handlägga, bereda och besluta om ändringar i utbildningsplaner. Nämnden ser positivt på förslaget och uppdrar planeringssekreteraren att till nästa möte inkomma med ett förslag på hur arbetet konkret kan förändras inför VT 2004 (bilaga 2).

§ 96

Nämnden fastställer förslaget på mall för utbildningsplaner med direktiv om vissa ändringar och uppdrar åt planeringssekreteraren att utföra dessa innan mallen blir tillgänglig på nämndens hemsida (bilaga 3).

§ 97

Benny Lövström representerar nämnden i den arbetsgrupp som enligt rektorsbeslut R088/04 ska ta fram riktlinjer för hur särskilt urval kan tillämpas vid BTH.

§ 98.1

Hans Tap har bjudits in för att föredra ett förslag om att inrätta ett nytt utbildningsprogram med arbetsnamnet Interaktionsteknikdesign. Nämnden beslutar att efter vissa ändringar i förslaget rekommendera Högskolestyrelsen att inrätta programmet.

§ 98.2

Peter Ekdahl har bjudits in för att föredra ett förslag om att inrätta ett nytt utbildningsprogram med arbetsnamnet Digital ljudproduktion. Nämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att inrätta programmet. Nämnden beslutar också att en arbetsgrupp skall tillsättas med representanter för både TKS och TEK för att se hur man kan tillvarata lärarkompetens från TEK i undervisningen i programmet.

§ 98.3

Gunnel Andersdotter har bjudits in för att föredra ett förslag om att inrätta ett nytt program med arbetsnamnet Crossmedieproduktion. Nämnden beslutar att inte rekommendera Högskolestyrelsen ett inrättande av programmet. Nämnden ställer sig emellertid positiv till att ett omarbetat förslag kommer in med sikte på vårintag 2006. Där bör visas hur lärarresurserna säkerställs samt en något tydligare inriktning på programmet.

§ 98.4

Lesley Appelgren har bjudits in för att föredra ett förslag om att inrätta ett nytt utbildningsprogram med arbetsnamnet CivilekonomOnlineprogrammet. Nämnden beslutar att efter vissa ändringar i förslaget rekommendera Högskolestyrelsen att inrätta programmet.

§ 98.5

Ansvarig för programmet Informationssystem (80 poäng) har vänt sig till nämnden med en begäran om att få ändra namn på programmet i samband med en revidering av utbildningsplanen. Orsaken är att kurserna är identiska med de två första åren på programmet Data- och systemvetenskap (120 poäng). Nämnden rekommenderar Högskolestyrelsen att byta namn på Informationssystem till Data- och systemvetenskap.

§ 98.6

Nämnden beslutar efter inkommet förslag om en förlängning av magisterprogrammet i datavetenskap från 40 till 60 poäng, och att magisterexamen i datavetenskap utökas till 180 poäng.

§ 99

- Nämnden uppdrar åt planeringssekreteraren att ta fram några exempel på hur kursplaner ser ut i olika ämnen vid olika sektioner. Syftet är att de ska kunna utgöra ett diskussionsunderlag kring rutinerna när det gäller upprättandet av sådana planer och hur de ser ut.

- Nämnden beslutar att föra upp frågor om den så kallade Bolognaprocessen för diskussion vid nästa möte.

- Nämnden beslutar att initiera en utvärdering av ämnet medieteknik liknande den som HSV gör.

§ 100

Bland annat följande kommer att behandlas på nästa nämndmöte 2004-10-19 i Karlskrona:

- Arbetet med att ta fram en grundutbildningsstrategi vid BTH.

- Margaretha Ahlström, informationsavdelningen, bjuds in för att informera kring arbetet med utbildningskatalogerna.

Vid protokollet

Magnus Ekblad

Sekreterare

Benny Lövström

ordförande

Ewy Olander

Justerare

Bilaga 1: DG005/04 2004-09-01, fastställande av 13 utbildningsplaner

Bilaga 2: Planeringssekreterarens förslag på ändrade rutiner i arbetet med att handlägga, bereda och besluta om ändringar i utbildningsplaner

Bilaga 3: Mall för utbildningsplaner

Redigera
Share Dela