Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2006-09-05, kl. 9.00 - 12

Plats: Zambesi, Karlshamn

Föredragande:

BLO – Benny Lövström

EOL – Ewy Olander

JAN – Jörgen Andersson

CJO – Claes Jogréus

SJA – Stefan Johansson

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2006-06-14)

5. Dekanus delegationsbeslut och nämndens beslut per capsulam (bilaga 2.1 - 2.3)

6. Information från ordförande

7. Nya examina och ny examensordning (bilaga 3)

8. Status för Bologna-arbetet (bilaga 4.1 – 4.4, BLO)

9. Information från BCY-rådet (bilaga 5.1 - 5.2, JAN)

10. Information från Lärarförslagsnämnden (bilagor 6.1 - 6.2, CJO)

11. Information från Kvalitétsgruppen och PA-workshop (EOL &
SJA)

12. Utbildningsprogram vi förväntas få in ansökningar om att inrätta inför ht 2007 (BLO)

Beslutsärenden:

13. Fastställande av mall för utbildningsplan (bilaga 7)

14. Fastställande av utbildningsplan för magisterexamen i datavetenskap (bilaga 8.1 – 8.2)

15. Fastställande av utbildningsplan för Breddmagisterprogrammet i e-government, 40 p (bilaga 9)

16. Inrättande av samt fastställande av instruktioner för arbetsutskottet (bilaga 10, BLO)

Avslutning:

17. Övrigt

18. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström Anna Tinnert

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert på e-postadress anna.tinnert@bth.se

Redigera
Share Dela