Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Torsdag 2006-12-14, kl. 9.00-1600

Plats: Stora Konferensen, Ronneby

Föredragande:

Benny Lövström (BLO) alla punkter utom 7 & 12.

Heléne Ivarsson (HIA) punkt 7 & 12

Om föredragande inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden

4. Föregående mötes protokoll (bil. 1.1 – 1.2)

5. Minnesanteckningar från Arbetsutskottet (bil. 2)

6. Information från ordförande

7. Information från lärarförslagsnämnden (bil. 3) [HIA]

8. Kursplanearbete på sektionerna

9. Kurser som ej kan ingå i examen (basårsnivå)

10. Högskoleverkets förslag om engelsk översättning av examina (bil. 4.1 – 4.2)

11. Kvalitetsarbetet på BTH, en statusrapport

Beslutsärenden

12. Inrättande av utbildningsprogram - Lärarutbildning för verksamhet inom gymnasieskolans yrkesförberedande program (bil. 5.1 – 5-2) [HIA, BLO]

13. Fastställande av utbildningsplaner (bil. 6.1 – 6.6 )

- Civilingenjör i maskinteknik

- Undersköterskeprogrammet

- Masterprogram i maskinteknik

- Masterprogram i matematisk modellering och simulering

- Masterprogram i Software Engineering

- Interaktion och design

14. Förkunskapskrav Litteratur, kultur och digitala medier (bil. 7)

15. Fastställande av utbildningsområden (bilagor utskickas senare)

16. Vårens mötestider

Avslutning:

17. Övriga frågor

18. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Fredrik Andersson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Fredrik Andersson på e-postadress fredrik.andersson@bth.se

Redigera
Share Dela