Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2005-05-03

Plats: Stora konferensen, Soft Center

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Claes Jogréus, ledamot

Stefan Johansson, ledamot

Lars Lundberg, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen (till § 68)

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson, ledamot

Dennis Söderberg, ledamot

Företrädare för verksamheten

Marie Aurell, ledamot

Ewy Olander, ledamot

Sammanträdet öppnas § 57

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 58

Föredragningslistan fastställs med ändringen att § 13 (arbetsgrupp för utbildningsstrategi) utgår, tre ärenden under övrigt anmäls: utseende av ledamot till arbetsgrupp som arbetar med införandet av utbildningsdatabas, mötestider HT 2005 samt utseende av ledamot i arbetsgrupp som arbetar med student- och lärarmobilitet.

Val av justerare § 59

Stefan Johansson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 60

Protokoll från nämndens sammanträde 2005-03-30 godkänns och läggs till handlingarna.

Dekanus delegationsbeslut § 61

Dekanus delegationsbeslut DG005/05, DG006/05 och DG007/05 föredras.

Information § 62

- Benny Lövström redogör för försök med teknik- respektive vårdprov för antagning.

- Benny Lövström redogör för budgetprocessen vid BTH.

- Benny Lövström informerar om att rektor och prorektor kallat till strategidiskussion där bland annat den så kallade övervintringsstrategin kommer att ventileras.

- Tomas Johansson redogör för antagningsstatistiken för HT 2005.

- Tomas Johansson redogör för försöken med särskilt urval vid antagningen till vissa grundutbildningsprogram.

- Tomas Johansson redogör arbetet med ny utbildningsdatabas.

- Magnus Ekblad redogör för senaste mötet i gruppen för Masterutbildningar i Sydost.

Kvalitetsarbetet § 63

Stefan Johansson redogör för arbetsgruppen arbete.

KY-utbildningar § 64

Benny Lövström ger ordet till Inger Johansson som redogör för KY-utbildningssystemet och KY-utbildningarna vid BTH.

Student och lärarmobilitet § 65

Benny Lövström redogör för att GUN kommer att delta i arbetsgrupp som ser över student- och lärarmobiliteten vid BTH. GUN utser Stefan Johansson som sin representant i gruppen.

Återrapportering från LFN § 66

Heléne Ivarsson redogör för aktuella ärenden i lärarförslagsnämnden.

Förslag till ändring av examensordningen § 67

Bakgrund

Ordföranden redogör tillsammans med Tomas Johansson för ett förslag att föreslå rektor att ändra examensordningen vad beträffar översättning av svenska examensbenämningar till engelska. Ordföranden föredrar också ett förslag att föreslå rektor redaktionella ändringar av examensordningen.

Beslut

Nämnden beslutar i enlighet med förslagen.

Beslutet justeras omedelbart.

Utseende av ledamöter till arbetsgrupp för utbildningsprogram med start VT 2006 § 68

Bakgrund

Magnus Ekblad ger bakgrund.

Beslut

Heléne Ivarsson och Peter Bengtsson utses till arbetsgruppen.

Fastställande av vidaredelegation från LFN § 69

Bakgrund

Benny Lövström ger bakgrund till ärendet.

Beslut

Nämnden fastställer delegationsordningen från LFN. Beslutet träder i kraft under förutsättning att fakultetsnämnden fattar likalydande beslut.

Övrigt § 70

- Mötestider HT 2005 bordläggs till nästa möte.

- Nämnden utser Jörgen Andersson att ingå i arbetsgrupp som arbetar med införandet av utbildningsdatabasen.

Till nästa möte § 71

- Inrättande av KY-utbildningar.

- Arbetsgruppen för kvalitetsarbete lämnar ett förslag till tidsplan för sitt arbete.

- Mötestider för HT 2005.

- Fastställande av kursplanemall.

_______________________________

Magnus Ekblad

Planeringssekreterare (protokollförare)

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Stefan J. Johansson

justeras

Redigera
Share Dela