Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2005-12-14, kl. 9.00

Plats: Ankaret (Gräsvik)

Föredragande:

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

BLO – Benny Lövström

HIA – Heléne Ivarsson

CJO – Claes Jogréus

MEK – Magnus Ekblad

LTR – Lena Trojer

PEL – Pirjo Elovaara

SJA – Stefan Johansson

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2005-10-10, 2005-09-27)

5. Information (BLO)

6. Rapport från lärarförslagsnämnden (HIA, CJO)

7. Rapport från försök med alternativt urval till Sjuksköterskeprogrammet (bilaga 2)

8. Rapport från arbetsgruppen kring rektors uppdrag med syfte att stärka programansvaret (SJA)

Beslutsärenden:

9. Fastställande av utbildningsplaner för

• Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi (2004, 2003, bilaga 3.1-3.2, BLO),

• Digitala spel (2005, bilaga 3.3, BLO)

• Intelligenta programvarusystem (bilaga 3.4, BLO)

• Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot intensivvård (bilaga 3.5, BLO)

• Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska (bilaga 3.6-3.7, BLO)

• Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot intensivvård, anestesisjukvård, ambulanssjukvård eller operationssjukvård (bilaga 3.8, BLO)

• Specialistsjuksköterskeutbildning akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård (bilaga 3.9, BLO)

• Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård (bilaga 3.10, BLO)

• Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård (3.11)

10. Fastställande av namn på program med arbetsnamnet Civilekonom Online (BLO)

11. Inrättande av grundutbildningsämnet Teknovetenskap (Bilaga 4, BLO, LTR, PEL)

12. Fastställande av mötestider för VT 2006 (bilaga 5, MEK)

Avslutning:

13. Övrigt

14. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera
Share Dela