Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: Torsdagen den 30 mars 2005 kl 9.00-12.30

Plats: Luna, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson, ledamot

Patrik Hermansson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Claes Jogéus, ledamot

Ewy Olander, ledamot

Stefan J. Johansson, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Marie Aurell, ledamot

Lars Lundberg, ledamot

Företrädare för de studerande

Dennis Söderberg, ledamot

Sammanträdet öppnas § 39

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 40

Föredragningslistan fastställs med ändringarna.

Val av justerare § 41

Heléne Ivarsson utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 42

Protokoll från nämndens sammanträde 2005-02-23 godkänns och läggs till handlingarna.

Information § 43

Information gavs om

- LFN (BLO)

- Budgetprocessen (BLO).

- Sydostsamarbetet (BLO).

- Prorektor har fått i uppdrag att se över BTHs utvecklingsplan (BLO).

- Ackrediteringsfrågor (BLO).

- Frågor kring utbildningskatalogen (BLO).

- Regeringens forskningsproposition (BLO).

- Möte med HSV för kvalitetsansvariga (BLO).

- HSV kommer att mera aktivt arbeta med dimensioneringsfrågor (BLO).

- Utbildningsstrategier ska preliminärt lämnas in till HSV under HT 2006 (BLO).

- Aktuella utvärderingar (BLO).

- Uppföljningar av tidigare uvärderingar (BLO).

- Genomförda utvärderingar (BLO).

Dekanus delegationsbeslut § 44

Dekanus delegationsbeslut DG003/05, Fastställande av utbildningsplaner från TEK, MAM och TKS, samt DG004/05, Fastställande av metoder för särskilt urval, redovisades kort.

Avgivna remissvar § 45

Avgivna remissvar redovisades kort.

Rapport från arbetsgrupp § 46

Stefan J. Johansson rapporterar från arbetsgruppen som ser över kvalitetsarbetet. Arbetsgruppen inkommer med förslag på tidplan och mål med arbetet till nästa möte.

Information om NYA § 47

Tomas Johansson redogör för det nya antagningssystemet kallat NyA och arbetet med att införa det.

Utbildning för hållbar utveckling § 48

Ordföranden introducerar Sophie Byggeth och ger henne ordet. Hon sammanfattar seminariet ”Seminarium om hållbar utveckling” anordnat av Utbildningsdepartementet.

Slutrapport om utvecklingsmedel § 49

Heléne Ivarsson och Jörgen Andersson redogör för slutrapporten för användningen av utvecklingsmedel för nätkurser. Nämnden fastställer rapporten med redaktionella ändringar.

Examens- kontra antagningskrav § 50

Ordföranden redogör för problematik kring examens- kontra antagningskrav. Tomas Johansson pekar på att det i nuläget inte finns några rutiner för att hantera denna problematik.

Fastställande av utbildningsplaner § 51

Bakgrund

Fyra utbildningsplaner har inkommit för fastställande: Medieteknik, Digital ljudproduktion, Magisterprogram i IT-säkerhet och Magisterprogram med inriktning mot teamarbete i hemvård.

Beslut

Nämnden diskuterar hur examinationskraven formuleras i utbildningsplanerna för Medieteknik respektive Digital ljudproduktion. Nämnden fastställer inte planerna bland annat på grund av att examinationsförfarandet inte beskrivs som mallen för utbildningsplanen föreskriver. Nämnden delegerar till ordföranden att fastställa utbildningsplanen för Medieteknik respektive Digital ljudproduktion.

Claes Jogréus får i uppdrag bereda utbildningsplanen för Magisterprogram med inriktning mot teamarbete i hemvård. Nämnden delegerar till ordföranden att fastställa utbildningsplanen.

Nämnden delegerar till ordföranden att fastställa utbildningsplanen för Magisterprogram i IT-säkerhet.

Handläggning av utbildningsplaner § 52

Planeringssekreteraren presenterar ett förslag på handläggningsplan. Nämnden fastställer planen och kommer att utse arbetsgrupp på sitt nästa möte.

Övrigt § 53

Kort information om arbetet med Bologna-processen vid BTH.

Till nästa möte § 56

Nästa möte är 2005-05-03 i Ronneby. Då kommer nämnden att behandla bland annat följande:

- Utseende av arbetsgrupp som ska bereda förslag till fastställande av utbildningsplaner inför VT 2006 enligt handläggningsplanen.

- Arbetsgruppen som initierar kvalitetsarbete kommer med förslag till tidplan. Om tidplanen fastställs kommer den träda i kraft endast om Fakultetsnämnden också fastställer den.

- Diskussion om nämndens arbete med KY-utbildningar. Inger Johansson bjuds in för att informera nämnden.

_______________________________

Magnus Ekblad

Planeringssekreterare

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Heléne Ivarsson

justeras

Redigera
Share Dela