Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Onsdag 2007-05-03, kl. 9.00-1600

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Föredragande:

Benny Lövström (BLO)

Heléne Ivarsson (HIA)

Stefan Johansson (SJA)

Claes Jogréus (CJO)

Ewy Olander (EOL)

Fredrik Andersson (FAS)

Om föredragande inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden

4. Föregående mötes protokoll (bil.1.1 – 1.2)

5. Dekanus delegerade beslut (bil. 2.1 – 2.2)

6. Information från ordförande

7. Information från lärarförslagsnämnden (bil. 3) [CJO, HIA]

8. Kursplanearbete på sektionerna [FAS]

9. Status på utbildningsplanearbetet [FAS]

10. Inrättande av huvudområden

11. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola [SJA]

12. Åtgärdsplan med anledning av Högskoleverkets utvärdering av folkhälsovetenskap [EOL]

13. Högskoleverkets utvärdering av sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna (bil. 4) [EOL, BLO]

14. Betygssystem på Blekinge Tekniska Högskola

Beslutsärenden

15. Namnändring specialistsjuksköterskeutbildningar (bil.5)

16. Revidering av utbildningsplaner (bil.6.1 – 6.2)

17. Inrättande av civilingenjörsprogram i datateknik och elektroteknik (bil. 7)

18. Fastställande av tidigare bordlagda utbildningsplaner (bil. 8.1 – 8.7)

19. Fastställande av nya utbildningsplaner (bil. 9.1 – 9.2)

Avslutning

20. Övriga frågor

21. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Fredrik Andersson

enligt uppdrag

Vänligen anmäl eventuellt förhinder till Fredrik Andersson på e-postadress fredrik.andersson@bth.se

Redigera
Share Dela