Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2006-12-14, kl 0900-1500

Plats: Stora Konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, dekanus

Företrädare för verksamheten

Heléne Ivarsson

Annacarin Jendland

Stefan Johansson

Lars Lundberg, t o m § 160

Ewy Olander, t o m § 160

Företrädare för de studerande

Martin Bagge

Niklas Svanberg

Ella Forsberg

Övriga

Fredrik Andersson, planeringssekreterare

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare, fr o m § 153

Tomas Johansson, studerandeavdelningen

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson

Claes Jogréus

Föredragande:

Om inte annat anges har Benny Lövström varit föredragande.


§ 148 Sammanträdet öppnas

Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna. Ordförande konstaterade att Jörgen Andersson tyvärr inte hade möjlighet att delta i sitt sista Grundutbildningsnämndsmöte. Han kommer dock att tackas för sina insatser i nämnden vid sin officiella avtackning inför pensionen den 19 december.

§ 149 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med ändringarna att punkt 15 ströks, samt att under punkt 14 lades fastställande av utbildningsplan för programmet School of Future Entertainment till beslutsärendena.

§ 150 Val av justerare

Stefan Johansson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 151 Föregående mötes protokoll

Protokollen från 10 oktober och 25 oktober lades till handlingarna.

§ 152 Minnesanteckningar från Arbetsutskottet

Minnesanteckningarna från Arbetsutskottets möte 7 december presenterades kort och lades till handlingarna.

§ 153 Information från ordförande

Ordförande informerade om att:

- Vad gäller utvärderingen av medieteknik är inte självvärderingen klar. Inte heller är en extern bedömargrupp utsedd.

- Lilla ledningsgruppen diskuterat strategier och behovet av framtida prioriteringar för att hantera att Blekinge Tekniska Högskola går över takbeloppet.

- Högskoleverket begärt in kompletteringar av självvärderingen inom omvårdnad/vårdvetenskap. Under 2007 kommer verket genomföra treårsuppföljningar kring de tidigare temautvärderingarna om internationalisering och samverkan.

- Högskoleverket i en rapport noterar minskat intresse för högre studier i absoluta tal, trots att kullarna av gymnasister blivit större.

- Sydsvenska Industri- och handelskammaren rangordnat lärosäten efter hur de klarar av att möta företagens behov. Blekinge Tekniska Högskola rankas högre än flera andra lärosäten i regionen.

- Fyllnadsval till Grundutbildningsnämnden hållits 21 november och att Jörgen Nordberg då valts in som ledamot för perioden 1/1 – 31/12 2007.

- Högskoleverkets broschyr ”destination: högskolan” har utkommit.

- KY-ansökningar har gått in till KY-myndigheten. Ansökningen skiljer sig delvis från det som GUN beslutade 25 oktober. Utbildningen till internationell projektledare har gått in efter att den förankrats i en sektion och diskussioner skett med dekanus. En av Grundutbildningsnämnden tillstyrkt ansökning har emellertid inte genomförts. Nämnden diskuterade hur kan skall hantera KY-ansökningar i framtiden och ämnar bjuda in Maina Wahlberg till ett möte under 2007.

- Företrädare för Blekinge Tekniska Högskola under 2007 skall delta i ett projekt i Georgien om kvalitetsstyrningssystem i högskolan.

Heléne Ivarsson informerade om:

- NSHU:s seminarium om breddad utbildning i Lund

§ 154 Information från lärarförslagsnämnden

Heléne Ivarsson delgav information från lärarförslagsnämndens möten 26 oktober och 13 december.

§ 155 Kursplanearbete på sektionerna

Arbetsgrupperna för Bolognaanpassningen av kursplanerna gav en kort statusrapport för respektive sektion som uppföljning av tidigare beslut (GUN 061011, §103).

Arbetet mot TEK fortskrider väl och man har fått god respons. På HAL har arbetsgruppen varit i kontakt med ansvariga och deltagit i de interna diskussionerna. Emellertid har man ännu sett få färdiga kursplaner. Arbetet mot MAM har avvaktat, bland annat i väntan på att det interna arbetet inom sektionen skall fortskrida längre. Jörgen Nordberg tar över efter Jörgen Andersson i arbetet mot MAM. Arbetsgruppen som arbetar mot TKS har inte kommit speciellt långt men skall intensifiera sitt arbete i början av året.

Arbetet mot sektionerna har väckt en del frågor kring hur förordningen skall tolkas samt hur den nya kursplanemallen är tänkt att fungera. Till kommande möten i nämnden behöver därför kursplanemallen eventuellt ses över.

§ 156 Kurser som ej kan ingå i examen (basårsnivå)

De utbildningar som Blekinge Tekniska Högskola ger på basårsnivå är inte fullt ut reglerade i examensordningen. Det finns oklarheter om vilka kurser som får räknas med i en examen inom grundutbildningen, vilket gör att kurser på basårsnivå i dagsläget kan räknas in i en del examina.

Nämnden diskuterade om och hur detta skall regleras i examensordningen, och konstaterade att man inte nu är beredd att ta bort möjligheten att inkludera kurser på basårsnivå i en examen. Benny Lövström och Tomas Johansson får i uppdrag att se på möjligheterna att reglera frågan i samband med revideringen av examensordningen.

§ 157 Högskoleverkets förslag om engelsk översättning av examina

Högskoleverkets förslag om föreskrifter och allmänna råd vid översättning till engelska av examina har inkommit på remiss (BTH Dnr 16/1623/06). Benny Lövström och Fredrik Andersson sammanställer Blekinge Tekniska Högskolas svar utifrån inkomna sypunkter.

§ 158 Kvalitetsarbetet på BTH, en statusrapport

Benny Lövström och Stefan Johansson föredrog hur arbetet inom högskolans kvalitetsgrupp fortskrider. I fortsättningen skall även Grundutbildningsnämnden delges minnesanteckningarna från kvalitetsgruppen.

§ 159 Inrättande av utbildningsprogram Lärarutbildning för verksamhet inom gymnasieskolans yrkesförberedande program

Bakgrund

En arbetsgrupp inom lärosätena inom Akademi Sydost har tagit fram ett förslag på gemensamt utbildningsprogram Lärarutbildning för verksamhet inom gymnasieskolans yrkesförberedande program. På Blekinge Tekniska Högskola är föreslås Sektionen för management ansvara för programmet. Blekinge Tekniska Högskola saknar examinationsrätt för lärarutbildningar. Arbetsutskottet har den 6 december uttalat sig positivt till inrättande, men samtidigt poängterat att innan det kan ske måste bland annat ett avtal som reglerar formerna för examen vara ordnat.

Beslut

Nämnden är positiv till detta samarbete men beslutade att bordlägga inrättandet av programmet Lärarutbildning för verksamhet inom gymnasieskolans yrkesförberedande program i avvaktan på att formella frågor, framför allt rörande avtal kring utfärdandet av examen och tillgodoräknande av meriter, fått en lösning.

§ 160 Vårens mötestider

Beslut

Nämnden beslutade att sammanträda vid följande tillfällen under första halvåret 2007:

- 18 januari, Ronneby

- 31 januari, förmiddag, Karlskrona

- 27 februari, förmiddag, Ronneby

- 28 mars, Karlskrona

- 3 maj, Ronneby

- 11 juni, Karlskrona

§ 161 Fastställande av utbildningsplaner

Bakgrund

Till Grundutbildningsnämnden har för fastställande inkommit ett antal utbildningsplaner på nya och reviderade program. Utbildningsplanerna har, med undantag av utbildningsplan för School of Future Entertainment, behandlats av Arbetsutskottet, vars förslag till ändringar arbetats in i bilagda utbildningsplaner. Arbetet med fastställande av utbildningsplaner har väckt en del frågor om tillämpningen av förordningen, samt hur den nya utbildningsplanemallen är tänkt att fungera. Till kommande möten i nämnden behöver eventuellt utbildningsplanemallen revideras.

§ 161.1 Beslut, Civilingenjör Maskinteknik

Nämnden beslutade att bordlägga fastställandet av utbildningsplan för programmet till Civilingenjör i maskinteknik, med hänvisning till, bland annat, att målen för programmet behöver preciseras och möjligen skärpas samt att förhållandet mellan valfria och/eller valbara kurser måste göras tydligare.

§ 161.2 Beslut, Undersköterskeprogrammet

Nämnden beslutade att bordlägga fastställandet av utbildningsplan för Undersköterskeprogrammet, med hänvisning till, bland annat, att beskrivningen av i programmet ingående kurser måste anpassas till mallen för utbildningsplaner.

§ 161.3 Beslut, Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik

Nämnden fastställde utbildningsplanen för Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, i enlighet med bilaga 6.3, med smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 161.4 Beslut, Masterprogram i matematisk modellering och simulering

Nämnden beslutade att bordlägga fastställandet av utbildningsplan för Masterprogram i matematisk modellering och simulering, med hänvisning till, bland annat, att beskrivningen av i programmet valbara kurser måste anpassas till mallen för utbildningsplaner, samt att förhållandet mellan valfria och/eller valbara kurser måste göras tydligare.

§ 161.5 Beslut, Masterprogram i Software Engineering

Nämnden beslutade att bordlägga fastställandet av utbildningsplan för Masterprogram i Software Engineering, med hänvisning till, bland annat, att målen bör göras mer programspecifika och tydligare anknutna till den nya Högskoleförordningen, samt att formerna för hur masteruppsatsen förhåller sig till uppläggningen av utbildningen i olika spår bör ses över.

§ 161.6 Beslut, Interaktion och design

Nämnden fastställde utbildningsplanen för programmet Interaktion och design, i enlighet med bilaga 6.6, med smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 161.7 Beslut, School of Future Entertainment

Nämnden fastställde utbildningsplanen för programmet School of Future Entertainment i enlighet med bilaga 6.7, med smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 162 Förkunskapskrav Litteratur, kultur och digitala medier

Bakgrund

Sektionen för Teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad har inkommit med en begäran om att ändra tillträdeskraven för programmet Litteratur, kultur och digitala medier.

Beslut

Nämnden beslutade att fastställa följande som tillträdeskrav för programmet Litteratur, kultur och digitala medier:

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även lägst Godkänt i Engelska B.

§ 163 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 164 Till nästa möte

Till kommande möte i Grundutbildningsnämnden skall bland annat följande frågor behandlas:

- Det bordlagda yrkeslärarprogrammet

- Nya och bordlagda utbildningsplaner

- Eventuell revidering av mallar för kurs- och utbildningsplaner

Ordförande avslutade mötet med att tillönska alla en god jul och tacka för det gångna årets arbete i Grundutbildningsnämnden.

 

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Stefan Johansson

Justeras

_______________________________

Fredrik Andersson

Sekreterare

Redigera
Share Dela