Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2008-05-05, kl. 9.00-15.00

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson

Claes Jogréus (§ 57-70)

Sigrid Johansson

Stefan Johansson

Lars Lundberg

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Madelene Andersson (§ 57-71)

Malin Jarlbring (§ 57-71)

Joacim Petersson

Övriga:

Annika Annemark, chef för biblioteket

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Michael Mattsson (§ 65)

Riita Mettälä, chef för Studerandeavdelningen (§ 57-71)


§ 57 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 58 Fastställande av föredragningslista

Dagordningen fastställdes med ändringen att punkten 17 flyttades till efter punkten 13.

§ 59 Val av justerare

Stefan Johansson utsågs att justera protokollet.

§ 60 Protokoll från sammanträden den 13 mars och den 3 april

Protokollen från den 13 mars och den 3 april förklarades justerade och lades till handlingarna.

§ 61 Information från ordförande

  1. Ordföranden informerade från ett möte på Högskoleverket om områdesprov.
  2. Ordföranden informerade om nationellt söktryck till tekniska utbildningar.

§ 62 Information från lärarförslagsnämnden

Heléne Ivarsson och Claes Jogréus informerade utifrån förteckningen över pågående ärenden om det senaste mötet i LFN. Nämnden diskuterade vissa principiella frågor kring anställning av lärare och utseendet av sakkunniga för adjunktstjänster.

§ 63 Information från grupp som arbetar med översyn av tentamensfrågor

Riita Mettälä informerade om arbetet i gruppen för översyn av tentamensfrågor relaterade till fusk. Man har bl.a. rekryterat fler tentamensvakter, sett över tentamenssalar och diskuterat regler för vad som utgör störning vid tentamina. Övriga i gruppen kompletterade informationen. Nämnden diskuterade frågorna, bl.a. examinationens roll i utbildningen. Vidare föreslog nämnden att riktlinjer och tips skulle tas fram för hur en tentamen som minskar risken för fusk kan läggas upp. Annika Annemark fick i uppdrag att kontakta Lotta Antman angående sådana riktlinjer, och om möjligt ha ett förslag att presentera på GUN:s första möte efter sommaren.

§ 64 Utbildningsutbud och studenttillströmning vid BTH

Ordföranden informerade om BTH:s utbildningsutbud och studenttillströmning enligt den information han givit högskolestyrelsen den 25 april. Sifferunderlaget var ännu något osäkert, bl.a. beroende på olika antagningssystem och på att studenter tillkommer genom avtal med utländska universitet. Ordföranden diskuterade även hur utbildningarna förhåller sig till BTH:s insatsområden och plattformar. Nämnden diskuterade BTH:s plattformar och den information som givits.

§ 65 Information om pågående strategiska projekt vid BTH

Michael Mattsson informerade utförligt om de strategiska projekt som styrelsen uppdragit till rektor att genomföra. Nämnden diskuterade informationen.

§ 66 Remiss angående betygsskala på lärosätena i sydost

Martin Jacobsson inledde kortfattat om remissen. Nämnden diskuterade hur den ska lämna sitt svar och vilket detta skulle vara. Ordföranden sammanfattade nämndens uppfattning som att man ansåg det viktigt att man såg på den nationella nivån, men att man var positiv till att BTH på sikt övergick till sjugradig betygsskala. Nämnden kunde inte fullständigt enas kring en syn på vilket system man skulle välja. Väsentligt vore att likadana utbildningar hade likadana betygssystem. Nämnden uppdrog åt ordföranden att framställa ett svar på remissen.

§ 67 Remissvar på gång

Ordföranden informerade om pågående remisser som GUN förväntas svara på. Två grupper tillsattes: Marie Aurell, Sigrid Johansson och Joacim Petersson för remissen om yrkeshögskolan och Martin Jacobsson, Claes Jogréus, Stefan Johansson och Joacim Petersson för reformen av gymnasieskolan.

§ 68 Information från seminarium rörande utredningen om yrkeshögskolan

Marie Aurell informerade från ett seminarium som anordnats av Region Blekinge om yrkeshögskolan. Högskoleverket uttalade 2007 kritik mot att flera högskoleutbildningar saknade forskningsanknytning. Därför önskar man samla renodlade yrkesutbildningar under ett tak. Till högskolan föreslås sådana utbildningar höra där vetenskapsområdet reglerar verksamheten, till yrkesutbildningen sådana utbildningar där arbetslivet har ett avgörande inflytande på verksamheten. Korta yrkesinriktade utbildningar kommer sannolikt att flyttas från högskolan till yrkeshögskolan. Likaså kommer KY-utbildningar att ingå i yrkeshögskolan. Nämnden diskuterade utredningen och dess möjliga konsekvenser för BTH.

§ 69 Information från PCi

Ordföranden påpekade att delegationen till PCi måste förnyas. Claes Jogréus informerade om sammanträdet i PCi den 15 april 2008 och redogjorde för antagningssiffrorna för året. Nämnden diskuterade statistiken kortfattat. Åt Claes Jogréus och ordföranden uppdrogs att ta fram en ny delegation att förelägga nämnden. Nämnden diskuterade även PCi:s roll och dess placering i organisationen.

§ 70 Examensordningen

Ordföranden föreslog vissa ändringar i examensordningen, vilka nämnden biföll för framläggande för rektor.

70.1 Examensbeskrivningar

Riita Mettälä redogjorde för skälen till att ändra examina. I stället för att ange huvudområde i själva examen föreslogs att själva examen bara skulle bestå av förled och examen. Huvudområde och eventuella inriktningar skulle anges separerat från examen. Nämnden biföll förslaget och föreslog att man gick vidare med ändring av examensordningen.

70.2 Matematikkrav i samband med förledet teknologie

Ordföranden föreslog att den tidigare listan över matematikkurser vilka kunde ingå i en kurs för att ge förledet teknologie i en examen borde bytas ut mot en lista över sådana kurser vid BTH som inte kan användas för att få förledet teknologie. Därigenom görs listan kortare och behöver inte uppdateras så snart en ny kurs tillkommer. Av listan bör framgå att samma regler gäller motsvarande kurser lästa vid andra lärosäten. Nämnden biföll förslaget, och beslut ska tas på kommande möte.

§ 71 Fastställande av bilagor till examensordningen vid BTH

Nämnden beslöt att inte fastställa någon bilaga 5 och rekommenderade att denna bilaga utgår ur examensordningen.

71.1 Förteckning över huvudområden inom vilka BTH utfärdar examina

Nämnden fastställde förteckningen med ändringen att ansvarig sektion för huvud­området Arbetsvetenskap endast är Sektionen för teknik.

§ 72 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

72.1 Pågående utvärderingar

Ordföranden genomgick förteckningen över pågående utvärderingar och informerade om de kommande externa utvärderingarna.

72.2 Kursutvärderingssystemet

Stefan Johansson informerade om statusen för kursutvärderingssystemet. Nämnden diskuterade informationen. Nämnden menade att systemet måste föreligga den 16 juni för prövning.

§ 73 Status i arbetet med utbildningsplanerna

Ordföranden redogjorde kortfattat för statusen i arbetet med utbildningsplanerna.

§ 74 Byte av namn på magisterprogram inom företagsekonomi

74.1 Nämnden fastställde följande:

Svenskt namn: Magisterprogram i företagsekonomi

Engelskt namn: MSc-programme in Business Administration

Förkunskapskrav: kandidatexamen om 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom företagsekonomi samt godkänt betyg i engelska B. (Gäller fr.o.m. 2009.)

Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi.

Engelsk översättning: Master of Social Science (One Year) in Business Administration.

eller

Examen: Ekonomie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi

Engelsk översättning: Master of Science (One Year) in Business and Economics in Business Administration.

För att erhålla förledet Ekonomie ska minst 30 hp från andra huvudområden inom ekonomi än Företagsekonomi ingå i examen.

74.2 Nämnden fastställde följande:

Svenskt namn: MBA-programmet

Engelskt namn: MBA programme

Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi.

Engelsk översättning: Master of Social Science (One Year) in Business Administration.

eller

Examen: Ekonomie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi

Engelsk översättning: Master of Science (One Year) in Business and Economics in Business Administration.

För att erhålla förledet Ekonomie ska minst 30 hp från andra huvudområden inom ekonomi än Företagsekonomi ingå i examen.

§ 75 Revidering av utbildningsplaner

Följande utbildningsplaner fastställdes i reviderat skick med redaktionella ändringar:

  1. Informationsteknologi, 80 poäng
  2. Informationsteknologi, 80 poäng
  3. Informationsteknologi, 120 hp
  4. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
  5. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Följande utbildningsplaner fastställdes i reviderat skick:

6. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

7. Ekonomprogrammet med inriktning mot informationsekonomi, 180 hp

§ 76 Fastställande av utbildningsplaner

Följande utbildningsplaner fastställdes med nedan angivna förbehåll:

1. Magisterprogram i företagsekonomi, 60 hp (För antagningen år 2008 kan inte kravet på 90 hp i företagsekonomi ställas, utan kravet är 90 hp i ekonomi.)

2. MBA-programmet, 60 hp

3. International Software Engineering, 180 hp.

Stefan Johansson reserverade sig mot beslutet om fastställande av skälet att utbildningsprogram vid BTH borde ha svenska namn.

4. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikation/internet-system/signalbehandling/radiokommunikation, 120 hp (Uttrycket "självstudie­kurs" ska ersättas med "kurs" och "Magisterprogrammet" i första stycket ska rättas till "Masterprogrammet".)

5. IT-säkerhet, 180 hp

Följande utbildningsplan återremitterades till AU för ytterligare översyn, främst av målen:

6. Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik, "Ingenjör Online", 180 hp

Nedanstående utbildningsplaner bordlades

7. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp

8. Litteratur, kultur och digitala medier, 180 hp

9. Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning, 180 hp

10. Software Engineering, 120 hp

11. Software Engineering, 180 hp

12. Ekonomprogrammet med inriktning mot informationsekonomi, 180 hp

13. Civilingenjörsprogram i spel- och programvaruteknik, 300 hp

14. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp

§ 77 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 78 Till kommande möte

Vid höstens första sammanträde ska frågan om utbildningsprograms namn och om dessa ska tillåtas vara på engelska tas upp av nämnden.

Benny Lövström

Ordförande

Stefan Johansson

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela