Protokoll fört vid sammanträde med grundutbildningsnämnden

Tid: Tisdag 20 januari 2004 kl. 9.15-13.00

Plats: ITS seminarierum, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Heimer, ledamot (frånvarande §1)

Patrik Hermansson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Claes Jogréus, ledamot (frånvarande §§11-15)

Anders Nilsson, ledamot (frånvarande §§1-4 och §§10-15)

Eva Pettersson, ledamot (frånvarande §§11-15)

Övriga

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Madeleine Söderberg, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Marie Aurell, ledamot

Sara Eriksén, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

 

Sammanträdet öppnas

§ 1

Ordföranden öppnar årets första möte.

Fastställande av föredragningslista

§ 2

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.

Val av justerare

§ 3

Jörgen Andersson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 4

Protokoll från nämndens möten 2003-11-06 anmäls och läggs till handlingarna.

Ordförandes delegationsbeslut

§ 5

Beslut om fastställande av examensordningens bilaga E, DG007/03 anmäls och läggs till handlingarna.

Beslut om utvecklingsmedel, DG008/03, DG011/03 och DG012/03 anmäls och läggs till handlingarna.

Beslut om utbildningsområde för kurser, DG009/03 och DG010/03 anmäls och läggs till handlingarna.

Information från ordföranden

§ 6

Benny Lövström meddelar att Anders Nilsson avsagt sig sin plats i nämnden från och med nästa möte. Han kommer dock fortsätta vara med i arbetsgruppen för utbildningsstrategin. Nämnden tackar Anders Nilsson för hans insatser.

Institutionerna har skickat in svar på de frågor om utbildningsprocesser som fanns med i instruktionerna för årsredovisningen 2003. I verksamhetsuppdraget 2004 har GUN varit med och utformat vissa delar. Jörgen Andersson påpekar att det är viktigt att följa upp institutionernas svar och ha en dialog runt detta.

Arbetet med utbildningsstrategin

§ 7

Arbetsgruppen för utbildningsstrategin ger en kort lägesrapport.

Patrik Hermansson har hört sig för med andra studentkårer om utbildningsstrategi vid andra lärosäten. Det verkar som om flera lärosäten arbetar för att ta fram strategidokument.

Inrättande av utbildningsprogram

MBA campus

§ 8

Anders Nilsson föredrar ett förslag om att inrätta ett campusbaserat MBA-program. Det föreslagna programmet är ett breddmagisterprogram och skiljer sig mot det redan existerande MBA-programmet som är en djupmagister. Djupmagisterprogrammet är tydligare forskarförberedande medan breddmagisterprogrammet passar bättre för internationell rekrytering. Det finns dessutom ett nätbaserat MBA-program sedan tidigare.

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att fastställa följande:

· Utbildningens namn (svenska):

Master of Business Administration

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Master of Business Administration

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Magisterexamen i management

· Huvudsaklig studieort:

Ronneby

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande för programmet:

· Antal poäng:

60

· Antal platser:

Ingen platsbegränsning

· Tillträdeskrav:

Högskoleexamen om minst 120 poäng, två års yrkeserfarenhet av relevans för utbildningen, GMAT (min 550) samt Engelska B

· Ansvarig sektion:

MAM

· När programmet skall starta första gången:

VT 2005

 

Fastställande av utbildningsplan

Matematisk modellering och simulering

§ 9

Claes Jogréus föredrar förslaget till utbildningsplan. Nämnden har synpunkter på formuleringar i styckena 4, 5 och 6.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Matematisk modellering och simulering enligt bilaga 1.

Lärarförslagsnämnden

§ 10

Rektor har gett ordförandena för Grundutbildningsnämnden och Fakultetsnämnden i uppdrag att se över åtgärder för att förkorta Lärarförslagsnämndens handläggningstider.

Sedan LFN inrättades 2002 har flera förbättringar skett. De administrativa rutinerna, informationen om ansökningar och instruktioner för bedömning av pedagogisk skicklighet har utvecklats, vilket underlättar LFN:s arbete.

Grundutbildningsnämnden diskuterar olika sätt att ytterligare underlätta arbetet i LFN, till exempel att planera in möten tätare och ha videokonferenser. Nämnden diskuterar om det ska finnas en rekommendation om längsta handläggningstid då denna ofta beror på sådant som ligger utanför BTH:s påverkan. Det finns också ett förslag om att sökanden ska kunna få information om handläggningsprocess och tidplan. Benny Lövström får i uppdrag att formulera ett svar till rektor i ärendet.

Inrättande av ämnet informatik

§ 11

IPD har skickat in en skrivelse om hur Grundutbildningen hanterade ärendet om inrättande av informatik som biämne för examina. Nämnden diskuterar skrivelsen och kommer fram till att ändra rutinerna för denna typen av frågor så att institutionsstyrelsen eller dess ordförande eller sektionschefen ska vara formell förslagsställare. TKS får i uppdrag att tillsammans med andra berörda sektioner formulera en beskrivning av profilen för informatikämnet på BTH. Vidare får Benny Lövström i uppdrag att svara på IPD:s skrivelse.

Varumärket Högskoleingenjör

§ 12

Samverkansgruppen för ingenjörsutbildningarna har tagit fram ett dokument som beskriver ”Varumärket Högskoleingenjör”. Nämnden diskuterar dokumentet, och ställer sig positiv till dokumentets flesta delar. Benny Lövström kommer att framföra nämndens synpunkter till Samverkansgruppen.

Arbetet med utbildningsplaner inför HT04

§ 13

Utbildningsplaner för program som startar hösten 2004 bör vara klara i mars. GUN:s möte 25 mars blir då senaste tidpunkt för att fastställa utbildningsplanerna. Däremellan har nämnden också möte 25 februari.

Övrigt

Tidningsartikel

§ 14

Benny Lövström berättar kort om en tidningsartikel om handläggningstiden för ett befordringsärende på BTH.

Mötet avslutas

§ 15

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Madeleine Söderberg

Sekreterare

 

Justeras

Benny Lövström

Ordförande

Jörgen Andersson

Justerare

Bilaga 1 - Utbildningsplan för Matematisk modellering och simulering

bilaga1_Utbplan_Mat_modellering_simulering.pdf

Redigera
Share Dela